ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sully

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sully*, -sully-

sully ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sully (vt.) ทำให้มีมลทิน See also: ทำให้มัวหมอง, ทำให้เสียชื่อเสียง Syn. blemish, defile, disgrace, dishonor
sully (vi.) มีมลทิน See also: ด่างพร้อย, มัวหมอง, เสียชื่อเสียง
sully (vt.) ทำให้สกปรก See also: ทำให้เปรอะเปื้อน, ทำให้เลอะเทอะ, ทำให้เปื้อน Syn. soil, stain, tarnish
English-Thai: HOPE Dictionary
sully(ซัล'ลี) n.,vi.,vt. (ทำให้เป็น,กลายเป็น) รอยเปรอะเปื้อน,มลทิน,จุดด่างพร้อย., See also: sulliable adj., Syn. dirty,soil
English-Thai: Nontri Dictionary
sully(adj) มัวหมอง,เปรอะเปื้อน,สกปรก,ด่างพร้อย,มีมลทิน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มัวหมอง (v.) sully See also: soil, smear, be soiled, be sullied, smirch, tarnish Syn. เปื้อน, ด่างพร้อย, มีมลทิน, มีราคี Ops. ให้สะอาด, บริสุทธิ์, เบิกบาน
มีมลทิน (v.) sully See also: soil, smear, be soiled, be sullied, smirch, tarnish Syn. เปื้อน, ด่างพร้อย, มัวหมอง, มีราคี Ops. ให้สะอาด, บริสุทธิ์, เบิกบาน
มีราคี (v.) sully See also: soil, smear, be soiled, be sullied, smirch, tarnish Syn. เปื้อน, ด่างพร้อย, มัวหมอง, มีมลทิน Ops. ให้สะอาด, บริสุทธิ์, เบิกบาน
แปดเปื้อน (v.) sully See also: soil, smear, be soiled, be sullied, smirch, tarnish Syn. เปื้อน, ด่างพร้อย, มัวหมอง, มีมลทิน, มีราคี Ops. ให้สะอาด, บริสุทธิ์, เบิกบาน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We need a distraction to help get sully and cal to nikki's car.เราต้องดึงความสนใจ ถ่วงเวลาให้คาลกับซัลลี่ไปถึงรถ
Stay here and wait for the signal from sully and cal.รอสัญญาณจากแคลและซัลลี่อยู่ที่นี่นะ
Cal and sully are out there somewhere.แคล กับ ซัลลี่ ยังอยู่ข้างนอกนั่น
He knew Sully was there.เขารู้ว่า ซัลลี่อยู่ที่นั่น
Where's Sully and the others?แล้วซัลลี่ กับคนอื่นๆ ล่ะ
Where's Sully and the others?ซัลลี่กับคนอื่นๆ อยู่ไหนน่ะ
You and Sully were ready to blow his head off.นายกับซัลลี จะฆ่าเขาอยู่แล้ว
This is Jake Sully signing off.ผมเจค ซัลลี่ จบการรายงาน
Uh, my bad. I was thinking of Sully down at the doughnut shop.โอ้แย่จัง ผมจำสลับกับคน ที่ร้านของซัลลี
Till we had to sully his mind with thoughts of love...จนกระทั่งเรายัดเรื่องความรักใส่ในหัวของเขา...
My dear, I teach medicine. I no longer sully my hands touching actual patients.ลูกจ๋า ตอนนี้พ่อสอนวิชาแพทย์ ไม่ได้จับคนไข้แล้ว
Like something so dark that it would Sully future generations.แบบว่าสิ่งที่จะเป็นมลทิน กับตระกูลไปหลายชั่วอายุน่ะครับ

sully ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
泥を塗る[どろをぬる, dorowonuru] (exp,v5r) (See 顔に泥を塗る) to besmirch; to sully

sully ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แปดเปื้อน[v.] (paētpeūoen) EN: sully ; soil ; smear ; be soiled ; be sullied ; smirch ; tarnish ; contaminate ; stain FR:
เปลืองตัว[v. exp.] (pleūang tūa) EN: be injurious to oneself ; smear one's reputation ; tarnish /sully one's reputation ; soil one's hand FR: ternir sa réputation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sully
Back to top