ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

salivate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *salivate*, -salivate-

salivate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
salivate (vi.) หลั่งน้ำลาย Syn. drool
salivate (vt.) ทำให้หลั่งน้ำลาย See also: ทำให้น้ำลายไหล Syn. drool
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Damn it, Bill, they're bush league. We've got assets those cowboys can only salivate over.ช่วยทหารตกน้ำ แต่การลอบสังหารประธานาธิปดีเนี่ยนะ

salivate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
น้ำลายไหล[v.] (nāmlāilai) EN: drool ; dribble ; salivate ; slobber ; slaver ; drivel FR: saliver ; avoir l'eau à la bouche

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า salivate
Back to top