ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sophomoric

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sophomoric*, -sophomoric-

sophomoric ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sophomoric (adj.) ยังไม่สมบูรณ์ See also: ี่ยังไม่โตเต็มที่, ยังไม่เจริญ Syn. youthful Ops. adult, mature
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The defendant Alex Turner Jung may be a sophomoric 1 8 year-old teen, but for the simple reason of enjoyment, he has slain a human being.จำเลย อเล็กซ์ เทอร์เนอร์ จุง เด็กหนุ่มอายุ 18 ที่ อาจทำไปเพราะความโอ้อวด ด้วยเหตุผลง่ายๆ เพื่อความสนุก ทำให้เขาฆ่าคนอย่างโหดเหี้ยม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sophomoric
Back to top