ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stirring

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stirring*, -stirring-

stirring ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stirring (adj.) ซึ่งปลุกเร้า
English-Thai: HOPE Dictionary
stirring(สเทอ'ริง) adj. ปลุกเร้า,กระตุ้น,ตื่น-เต้น,เคลื่อนไปมา,กระฉับกระเฉง,มีชีวิตชีวา., Syn. exciting
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การกวน (n.) stirring See also: mixing Syn. การคน
การคน (n.) stirring Syn. การกวน
เพลงปลุกใจ (n.) soul-stirring song See also: arousing song, stirring song
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You can go away and do stirring things.และคุณสามารถไปออกไปจาก ที่นี่และทำ สิ่งที่น่าตื่นเต้น คุณต้องการที่?
We can go and do stirring things.เราสามารถไปและทำสิ่งที่กวน
Tell Michael not to let the sauce stick. Keep stirring it.บอกไมเคิลอย่าให้ซอสแข็งตัว คอยคนไว้
But no longer, Frodo. Evil is stirring in Mordor.แต่มาบัดนี้โฟรโด้ ความชั่วร้ายปั่นป่วนมอร์ดอร์
Oh, get sexy, ladies, I love it. Oh, I feel a stirring in my loins.Oh, แม่สาว exsy ผมชอบจังเลย โอ้รู้สึกถึงข้างในเลยนะเนี้ย
Νow those damned agitators are out there stirring up trouble.ไอ้พวกชุมนุมนี่ก็เลยมาก่อกวนอยู่ข้างนอกนั่น
Well, sir, I'm sure you'd agree, some pretty stirring images there.ท่านครับ ผมเชื่อว่าท่านคงเห็นด้วย ภาพความชุลมุนวุ่นวายที่เกิดขึ้นที่นั่น
I don't need a stirring speech telling me what a good person I am.ฉันไม่ต้องการฟังคำปั้นแต่งมาบอกว่าฉันดีเด่นยังไง
But then we realized it's just the new guy telling everybody what other people said, stirring shit up where there wasn't any.สุดท้าย ก็ แต่งเรื่อง ไปบอกคนอื่น อย่างนั้น อย่างนี่ ปั่นหัวไปทั่ว
It is a stirring sight.มันเป็นภาพที่น่าตื่นเต้น
And stirring in sweetener and making him just right.เติมน้ำตาลหวาน และทำให้เขาเป็นคนที่ใช่
I felt it was so exciting, thrilling, stirring and beautiful.ฉันประทับใจมาก หัวใจฉันเต้นแรง และฉันรู้สึกตื่นเต้น ตลอดเวลาที่ฉันดูหนัง มันช่างเป็นสิ่งที่งามเหลือเกิน

stirring ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
悲歌[bēi gē, ㄅㄟ ㄍㄜ, 悲歌] sad melody; stirring strains; elegy; dirge; threnody; sing with solemn fervor
惹祸[rě huò, ㄖㄜˇ ㄏㄨㄛˋ, 惹祸 / 惹禍] stirring up trouble; to invite disaster
悲壮[bēi zhuàng, ㄅㄟ ㄓㄨㄤˋ, 悲壮 / 悲壯] solemn and stirring; moving and tragic

stirring ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
マッチポンプ[, macchiponpu] (n,vs) stirring up trouble to get credit from the solution (wasei
もぞもぞ;もそもそ[, mozomozo ; mosomoso] (vs,adv,adv-to) (on-mim) creeping about; stirring restlessly; squirming
やぶ蛇;薮蛇;藪蛇[やぶへび, yabuhebi] (n,vs) unnecessary trouble brought upon oneself; stirring up a hornet's nest
壮快[そうかい, soukai] (adj-na,n) emotionally uplifting; stirring
居ながらにして[いながらにして, inagaranishite] (exp) from one's seat; without stirring
挑発(P);挑撥[ちょうはつ, chouhatsu] (n,vs) provocation; stirring up; arousal; (P)
身じろぎもしない[みじろぎもしない, mijirogimoshinai] (exp,adj-i) didn't stir an inch; not stirring a muscle
身動き[みうごき, miugoki] (n,vs) moving about; stirring about; (P)
勇ましい[いさましい, isamashii] (adj-i) (1) brave; valiant; gallant; courageous; (2) stirring; vigorous; rousing; (P)
東奔西走[とうほんせいそう, touhonseisou] (n,vs) busying oneself about (something); being on the move; bestirring oneself; on the go; taking an active interest
練る(P);煉る[ねる, neru] (v5r,vt) (1) to knead; to thicken into a paste (stirring over a flame); (2) to polish (a plan, etc.); to refine; to elaborate; to work out; (3) to train; to drill; to exercise; (4) (練る only) to gloss (silk); to soften; to degum; (5) to tan (leather); (6) (also written as 錬る) to temper (steel); (v5r,vi) (7) (also written as 邌る) to walk in procession; to parade; to march; (P)
豪快[ごうかい, goukai] (adj-na,n) hearty; exciting; stirring; lively; heroic; largehearted; splendid; (P)
身じろぎ;身動ぎ[みじろぎ, mijirogi] (n,vs) stirring; slight movement

stirring ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การกวน[n.] (kān kūan) EN: stirring up ; agitation FR:
โลดโผน[adj.] (lōtphōn) EN: thrilling ; exciting ; sensational ; gripping ; riveting ; stirring ; breathtaking ; adventurous ; daring ; extraordinary ; daredevil FR: sensationnel ; palpitant ; extraordinaire ; spectaculaire ; audacieux
เพลงปลุกใจ[n. exp.] (phlēng pluk) EN: soul-stirring song ; arousing song ; stirring song FR:
แท่งแก้วคน[n. exp.] (thaeng kaēo) EN: stirring rod FR:
ระทึก[adj.] (ratheuk) EN: excited ; frightened ; hair-rising ; shocking ; soul-stirring FR: palpitant ; émouvant
หวาดเสียว[v.] (wātsīo) EN: be adventurous ; be soul-stirring FR:

stirring ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rührlöffel {m}stirring spoon

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stirring
Back to top