ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

suffuse

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *suffuse*, -suffuse-

suffuse ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
suffuse (vt.) ทำให้แผ่กระจาย See also: ระบาย Syn. diffuse, fill, instill
suffuse with (phrv.) ค่อยๆ แผ่ See also: ค่อยๆ กระจาย
English-Thai: HOPE Dictionary
suffuse(ซะฟิวซฺ') vt. แผ่,กระจาย,ระบาย,ป้าย,ทำให้นอง,ทำให้เปียกชุ่ม,ทำให้ซาบซึ้ง., See also: suffusedly adv. suffusion n. suffusive adj., Syn. pervade,spread
English-Thai: Nontri Dictionary
suffuse(vt) กระจาย,แผ่,ระบาย,ป้าย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No, because... the linen has been suffused with polyurethane.ไม่ เพราะว่า... ผ้าลินิน ถูกแผร่กระจายด้วยยูรีเทน
The tissue was suffused with the narcotic after his O.D.เนื้อเยื่อค่อยๆกระจายจากการเสพยาเสพติดหลังจากที่เขาใช้ยาเกินขนาด

suffuse ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ซึมซาบ[v.] (seumsāp) EN: absorb ; penetrate ; suffuse ; permeate ; soap into FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า suffuse
Back to top