ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

scatterbrain

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *scatterbrain*, -scatterbrain-

scatterbrain ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
scatterbrain (n.) คนประมาท See also: คนขี้หลงขี้ลืม, คนไม่มีสมาธิ, คนเลินเล่อ Syn. bungler
scatterbrained (adj.) ไม่รอบคอบ See also: เลินเล่อ, ประมาท, มีจิตใจที่ไม่มุ่งมั่น Syn. emptyheaded, giddy, silly, stupid
English-Thai: HOPE Dictionary
scatterbrainedadj. ไม่รอบคอบ,เลินเล่อ,ประมาท,มีจิตใจที่ไม่มุ่งมั่น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're a scatterbrain!เธอมันไอ้เด็กหัวเส !

scatterbrain ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
おっちょこちょい[, occhokochoi] (adj-na,n) careless person; scatterbrain; birdbrain
慌て者[あわてもの, awatemono] (n) scatterbrain; absent-minded person

scatterbrain ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เด๋อด๋า[adj.] (doēdā) EN: scatterbrained ; flighty FR:
เคลิ้ม[adj.] (khloēm) EN: forgetful of oneself ; absent-minded ; scatterbrained ; abstracted FR: perdu dans ses pensées
เลินเล่อ[adj.] (loēnloē) EN: careless ; heedless ; negligent ; scatterbrained FR: négligent ; insouciant
ไม่เลินเล่อ[adj.] (mai loēnloē) EN: scatterbrained FR:
ไม่รอบคอบ[X] (mai røpkhøp) EN: scatterbrained FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า scatterbrain
Back to top