ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

summit

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *summit*, -summit-

summit ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
summit (n.) ยอดสุดของภูเขา See also: ยอดเขา Syn. crest, hilltop
summit (n.) การประชุมสุดยอด
summit (n.) ระดับสูงสุด See also: จุดสูงสุด Syn. acme, apex, peak, top
summit (adj.) สุดยอด See also: สุดขีด, สูงสุด Syn. high-level, topmost
English-Thai: HOPE Dictionary
summit(ซัม'มิท) n. จุดสุดยอด,สุดยอด,ความต้องการสูงสุด,ปริมาณสูงสุด. adj. สุดยอด,สุดขีด., See also: summital adj. summitless adj., Syn. top,maximum,climax
English-Thai: Nontri Dictionary
summit(n) ระดับสูงสุด,จุดสุดยอด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
summit conferenceการประชุมสุดยอด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Summit Diplomacyการเจรจาตัวต่อตัวโดยตรง (Direct face-to-face negotiation) ระหว่างประมุขของรัฐ (Head of State) หรือ ระหว่างหัวหน้าของรัฐ (Head of Government)
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การประชุมสุดยอด (n.) summit See also: summit conference, summit talk
ประชุมสุดยอด (n.) summit See also: summit conference, summit talk Syn. การประชุมสุดยอด
มัตถก (n.) summit See also: top, extreme Syn. ยอด, ที่สุด, มัตถกะ
มัตถก (n.) summit See also: top, extreme Syn. ยอด, ที่สุด, มัตถกะ
มัตถกะ (n.) summit See also: top, extreme Syn. ยอด, ที่สุด
มัตถกะ (n.) summit See also: top, extreme Syn. ยอด, ที่สุด
มัสดก (n.) summit See also: top, extreme Syn. มัตถก, ยอด, ที่สุด
มัสดก (n.) summit See also: top, extreme Syn. มัตถก, ยอด, ที่สุด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Welcome to our little summit conference.{\cHFFFFFF}Welcome to our little summit conference.
This plot of earth at the summit of Ffynnon Garw is duly consecrated to receive the mortal remains of our dear friend and spiritual leader the Reverend Robert Jones.ผืนดินตรงจุดนี้ ณ. ยอดเขาแห่งฟินาฮ่อนการู
Yes, but I'm sure that as a distinguished member... of the National Socialist Party, you would be proud to plant... our country's flag on the summit of Nanga Parbat when you reach it.ครับ แต่ผมมั่นใจว่าในฐานะ สมาชิกผู้โด่งดัง ของพรรคสังคมนิยมแห่งชาติ คุณคงจะภูมิใจถ้าได้ปัก ธงของประเทศเราบนยอดเขานังการ์ปาบัต เมื่อคุณปีนขึ้นไปถึงบนนั้น
I could summit on my own! Always give the best man his shot!ผมไปถึงยอดคนเดียวก็ได้ ใครเก่งสุดก็ให้โอกาสคนนั้นสิ!
My dad broke his leg 700ft from the summit of Mount Rainier.พ่อของชั้นขาหักจากความสูง 700 ฟุต จากยอดเขาเรนเนียร
The drug-enforcement ministers of six Latin American countries arrived in Miami for a summit meeting...รัฐมนตรีฝ่ายปราบปรามยาเสพติด ของ 6 ประเทศในลาตินอเมริกา ได้มาถึงไมอามีเพื่อประชุม...
We reached the summit of our torment.เราก้าวพ้น จุดยอดสุดแห่งความลำเค็ญ
No, no, this is good. It's like a summit of great minds.ไม่ นี่แหล่ะดี เนื่องในโอกาศที่เหมาะสมที่สุด
At summit talks you'll hear them speak lt's only Mondayที่การประชุมสุดยอด คุณจะได้ยินพวกเขาพูด วันจันทร์
Between the summit and the hostage situation, he's not in the frame of mind to deal with this.ทั้งการลงนามและเรื่องตัวประกัน เขาไม่มีสติพอจะรับรู้เรื่องนี้ได้
This has nothing to do with her. These people are gonna continue to kill hostages until the summit deadline.คนพวกนี้จะฆ่าตัวประกันไปเรื่อยๆ จนถึงเวลาการลงนาม
No. The president must announce the summit is canceled, or I kill the boy.ไม่ ปธน.ต้องประกาศล้มเลิกการลงนาม ไม่งั้นเด็กนี่ตาย

summit ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
首脑会议[shǒu nǎo huì yì, ㄕㄡˇ ㄋㄠˇ ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ, 首脑会议 / 首腦會議] leadership conference; summit meeting
峰会[fēng huì, ㄈㄥ ㄏㄨㄟˋ, 峰会 / 峰會] summit meeting
高峰会[gāo fēng huì, ㄍㄠ ㄈㄥ ㄏㄨㄟˋ, 高峰会 / 高峰會] summit meeting
高峰会议[gāo fēng huì yì, ㄍㄠ ㄈㄥ ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ, 高峰会议 / 高峰會議] summit conference
[fēng, ㄈㄥ, 峰] peak; summit
顶峰[dǐng fēng, ㄉㄧㄥˇ ㄈㄥ, 顶峰 / 頂峰] peak; summit
高峰[gāo fēng, ㄍㄠ ㄈㄥ, 高峰] peak; summit; height
[diān, ㄉㄧㄢ, 巅 / 巔] summit
巅峰[diān fēng, ㄉㄧㄢ ㄈㄥ, 巅峰 / 巔峰] summit; at its peak, or at its most advanced state
顶端[dǐng duān, ㄉㄧㄥˇ ㄉㄨㄢ, 顶端 / 頂端] summit; peak
顶点[dǐng diǎn, ㄉㄧㄥˇ ㄉㄧㄢˇ, 顶点 / 頂點] summit; peak

summit ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
上り詰める;登り詰める;のぼり詰める;登りつめる;上りつめる[のぼりつめる, noboritsumeru] (v1,vi) (1) to go to the top; to climb to the top; to ascend to the top; to reach the summit (e.g. of a mountain); (2) to be engrossed in; to be very enthusiastic about; to be infatuated with
[ごう, gou] (n) (1) 0.18039 litres (liters); (2) 0.3306 metres square (meters); (3) one-tenth of the way from the base to the summit of a mountain; (4) (See 衝・3) (astronomical) conjunction; (ctr) (5) counter for covered containers; (6) counter for matches, battles, etc.; (P)
[じょう, jou] (n,adj-no,n-adv,n-suf) (1) above; up; over; elder (e.g. daughter); (2) top; summit; (3) surface; on; (4) before; previous; (5) superiority; one's superior (i.e. one's elder); (6) on top of that; besides; what's more; (7) upon (further inspection, etc.); based on (and occurring after); (8) matters concerning...; as concerns ...; (9) (as ...上は) since (i.e. "for that reason"); (n-suf) (10) (hon) (See 父上) suffix indicating higher social standing; (11) (arch) place of one's superior (i.e. the throne); (12) (arch) emperor; sovereign; shogun; daimyo; (13) (arch) noblewoman (esp. the wife of a nobleman); (P)
天辺(P);頂辺[てっぺん(P);てへん(ok);てっぺい(天辺)(ok), teppen (P); tehen (ok); teppei ( ten hen )(ok)] (n) (頂辺 usually refers to the top of a helmet or one's head) top; summit; apex; peak; (P)

summit ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บนยอดเขา[n. exp.] (bon yøtkhao) EN: on the peak ; on the summit ; on the crest FR: au sommet (de la montagne)
บนยอดสุดของภูเขา [xp] (bon yøt sut) EN: on the summit FR: au sommet de la montagne ; au point culminant de la montagne
จอม[n.] (jøm) EN: top ; summit ; peak FR: sommet [m]
การประชุมอาเซียน [org.] (Kān Prachum) EN: ASEAN Summit ; Summit of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) FR: Sommet de l'ASEAN [m]
การประชุมสุดยอด[n. exp.] (kān prachum) EN: summit ; top level talks FR: sommet [m] (fig.) ; conférence au sommet [f] ; réunion au sommet [f]
การประชุมสุดยอดอาเซียน [org.] (Kān Prachum) EN: ASEAN Summit ; Summit of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) FR:
มัสดก[n.] (matsadok) EN: head ; summit FR:
มัสดก[n.] (matsadok) EN: summit ; peak FR:
ประชุมสุดยอด[n.] (prachum sut) EN: summit ; summit conference ; summit meeting ; summit talk FR: sommet [m] ; conférence au sommet [f] ; réunion au sommet [f]
ซัมมิต[n.] (sammit) EN: summit FR: sommet [m]
ศิระ[n.] (sira) EN: head ; top ; summit FR:
สุดยอด[n.] (sut yøt) EN: topmost ; zenith ; summit ; acme ; top of the top FR: summum [m] ; sommet [m] ; zénith [m] ; comble [m] ; pinacle [m] ; top du top [m]
ที่ประชุมสุดยอด[n. exp.] (thī prachum) EN: summit FR: conférence au sommet [f] ; sommet [m]
ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน [org.] (Thīprachum ) EN: ASEAN Summit ; Summit of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) FR:
ยอด[n.] (yøt) EN: top ; summit ; peak ; highest point ; apex ; crest FR: sommet [m] ; cime [f] ; pic [m] ; point culminant [m] ; crête [f] ; faîte [m] ; summum []

summit ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gipfelkreuz {n}cross on the summit of a mountain

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า summit
Back to top