ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

seller

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *seller*, -seller-

seller ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
seller (n.) ผู้ขาย See also: ผู้ค้า, คนขายของ, คนค้าขาย, ผู้จำหน่าย, พ่อค้า, พนักงานขายของ Syn. vendor, shopkeeper, store owner, dealer, salesman, merchant
seller (n.) สินค้า See also: สินค้าด้อยคุณภาพ Syn. vendor, shopkeeper, store owner, dealer, salesman, merchant
English-Thai: HOPE Dictionary
seller(เซล'เลอะ) n. ผู้ขาย,ผู้จำหน่าย,สินค้าที่ขาย., Syn. retailer,vendor,tradesman
English-Thai: Nontri Dictionary
seller(n) ผู้จำหน่าย,ผู้ขาย,พนักงานขาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
sellerผู้ขาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sellerพ่อค้า [การบัญชี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนขายหนังสือ (n.) bookseller
พนักงานขายตั๋ว (n.) ticket seller Syn. คนขายตั๋ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Gentlemen, the seller is on-site in play. There's nothing more to discuss.สุภาพบุรุษทั้งหลาย ฉันกำลังพบคนขายและอยู่ในเกม บอกตามตรงนะ ไม่มีเวลาที่จะมาพิจารณากันอีกแล้ว
Hub, Mobile 1 and seller have entered the office.(ถึงศูนย์ โมบาย-1 กับคนขายเข้าไปในออฟฟิศแล้ว)
I had a deal going down in Berlin last week and during the buy, our officer and the seller were killed.อาทิตย์ก่อน ฉันมีการซื้อขายหนึ่ง ที่ล้มเหลวในเบอร์ลิน ระหว่างการซื้อขาย คนของเรา และคนขายถูกเก็บทั้งคู่
Did you offer the seller whatever they want for it?แล้วคุณให้ข้อเสนอดีๆเขาไปรึเปล่า?
There's a reason why I was the top seller in the northeast.นั่นคือเหตุผล ที่ผมเป็นยอดนักขาย ในสาขาตอ. /เหนือ
When trade is fair, when both buyer and seller benefit, everybody can prosper and earn a decent living.เมื่อการค้าเป็นธรรม ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายได้ประโยชน์ ทุกคนจะมั่งคั่งและ มีความเป็นอยู่ที่ดี
My book just made the "Times" best seller list.หนังสือของฉันติดหนึ่งในหนังสือขายดีที่สุดของนิตยสารไทม์
Well, my book was number one on the best seller list for 12 weeks.หนังสือของฉันขายได้เป็นอันดับ 1 มา 12 อาทิตย์แล้ว
You look like an oil seller from the Middle East.คุณดูเหมือนคนขายน้ำมันจากตะวันออกกลางเลย
He wrote the novel, "The Dark Start", which is also the best seller on the list.ผู้ซึ้งเขียนนิยายเรื่อง "The Dark Start", นอกจากนี้ยังเป็นหนังสือที่ขายดีที่สุด
We may or may not be the largest seller of purchased goods on the Internet.เราอาจเป็นเว็บขายสินค้า ที่ใหญ่ที่สุดบนเน็ต
Have you seen what's on the best seller list?คุณไม่เห็นรายชื่อหนังสือที่ขายดีที่สุดหรือไง?

seller ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
畅销[chàng xiāo, ㄔㄤˋ ㄒㄧㄠ, 畅销 / 暢銷] best seller; chart-topping
畅销书[chàng xiāo shū, ㄔㄤˋ ㄒㄧㄠ ㄕㄨ, 畅销书 / 暢銷書] a best-seller; a best-selling book; a blockbuster
二道贩子[èr dào fàn zi, ㄦˋ ㄉㄠˋ ㄈㄢˋ ㄗ˙, 二道贩子 / 二道販子] middleman; buyer and seller
卖主[mài zhǔ, ㄇㄞˋ ㄓㄨˇ, 卖主 / 賣主] seller
卖方[mài fāng, ㄇㄞˋ ㄈㄤ, 卖方 / 賣方] seller
售票员[shòu piào yuán, ㄕㄡˋ ㄆㄧㄠˋ ㄩㄢˊ, 售票员 / 售票員] ticket seller

seller ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インチキ(P);いんちき[, inchiki (P); inchiki] (adj-na,n,vs) (1) cheating; fake; bogus; (2) travelling seller of trinkets, magic tricks, etc. (traveling); (P)
トップセラー[, toppusera-] (n) top seller
売主買主[うりぬしかいぬし, urinushikainushi] (n) seller and buyer; vendor and purchaser
本船渡し[ほんせんわたし, honsenwatashi] (n) free on board (i.e. seller pays to have goods placed on a ship); FOB
金魚屋[きんぎょや, kingyoya] (n) goldfish seller (vendor)
青物屋[あおものや, aomonoya] (n) vegetable shop; greengrocery; seller of vegetables
セラー[, sera-] (n) (1) seller; (2) cellar; (P)
ベストセラー[, besutosera-] (n) best-seller; (P)
ミリオンセラー[, mirionsera-] (n) million seller; (P)
リセラー[, risera-] (n) reseller
ロングセラー[, rongusera-] (n) long seller; (P)
売り[うり, uri] (n,n-suf) (1) sale; selling; (n) (2) selling point; gimmick; (n-suf) (3) ~seller; ~vendor; (P)
売手独占[うりてどくせん, uritedokusen] (n) seller's monopoly
新聞屋[しんぶんや, shinbunya] (n) (1) newspaper stand; newspaper seller; paper carrier; (2) newspaper reporter
書皮[しょひ, shohi] (n) (See ブックカバー) book cover; outer wrapper for a book (put on by a bookseller before being handed to a customer)
果物屋[くだものや, kudamonoya] (n) fruit store; fruit dealer; fruit seller; fruiterer; fruiteress
牛商人[うしあきゅうど, ushiakyuudo] (n) (obsc) ox seller; ox vendor
紙屋[かみや, kamiya] (n) paper store; paper merchant; paper seller; papermaking; papermaker
Japanese-English: COMDICT Dictionary
付加価値再販業者[ふかかちさいはんぎょうしゃ, fukakachisaihangyousha] Value-Added Reseller, VAR

seller ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขายดี [adj.] (khāi dī) EN: best seller FR:
คนขายอาหาร[n. exp.] (khon khāi ā) EN: food seller FR:
คนขายผัก[n.] (khon khāi p) EN: greengrocer ; vegetable seller FR: vendeur de légumes [m] ; marchand de légumes [m]
คนขายผลไม้[n.] (khon khāi p) EN: fruit seller FR: vendeur de fruits [m] ; marchand de fruits [m]
คนขายปลา[n. exp.] (khon khāi p) EN: fish seller ; fish monger FR: poissonnier [m] ; poissonnière [f]
คนขายตั๋ว[n. exp.] (khon khāi t) EN: ticket seller FR:
เครื่องจำหน่ายตั๋วโดยสารอัตโนมัติ[n. exp.] (khreūang ja) EN: automatic ticket seller ; self-service ticket machine FR:
ผู้จำหน่าย[n. exp.] (phū jamnāi) EN: distributor ; dealer ; seller ; merchant FR: distributeur [m] ; dealer [m] (anglic.)
ผู้ค้า[n.] (phūkhā) EN: seller ; wholesaler ; dealer ; trader ; merchant FR: vendeur [m] ; vendeuse [f]
ผู้ขาย[n.] (phūkhāi) EN: salesman ; seller ; vendor FR: vendeur [m] ; marchand [m]
ผู้ขายทอดตลาด[n. exp.] (phū khāithø) EN: seller at auction ; auction seller ; auctioneer FR:
ตีตลาด[v. exp.] (tī talāt) EN: capture the market ; take over the market ; dominate the market ; market successfully ; sell well ; be a big seller FR: conquérir le marché
เตรียมม้า[v. exp.] (trīem mā) EN: saddle a horse FR: seller un cheval
ของขายอืด[n. exp.] (khøng khāi ) EN: non-seller FR:
ของขายไม่ออก[n. exp.] (khøng khāi ) EN: non-seller FR:
หนังสือขายดี [n. exp.] (nangseū khā) EN: bestseller FR: best-seller [m] (anglic.)
ร้านขายหนังสือ[n.] (rān khāi na) EN: bookseller ; bookshop ; bookstore (Am.) FR: librairie [f]
ตลาดผู้ขาย [n. exp.] (talāt phūkh) EN: seller's market FR:
ตลาดผู้ขายต่อ[n. exp.] (talāt phū k) EN: reseller market FR:

seller ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Antiquar {m}antique dealer; antiquarian bookseller
Knollensellerie {m}; Sellerie
Wahl {f} | nach Wahl des Käufers | nach Wahl des Verkäufersoption | at buyer's option | at seller's option
Stangensellerie {m}; Staudensellerie

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า seller
Back to top