ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

slump

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *slump*, -slump-

slump ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
slump (vi.) ตกฮวบ (ราคา, ธุรกิจ, หุ้น ฯลฯ) See also: ตกต่ำ, ซบเซา (ราคา, ธุรกิจ, หุ้น ฯลฯ) Syn. drop, fall Ops. rise, soar
slump (vi.) ทรุดตัวลง See also: ทำตัวงอ, ฟุบลง
slump (n.) การงอตัว See also: การทรุดตัวลง
slump (n.) การตกต่ำทางเศรษฐกิจ See also: การตกฮวบทางเศรษฐกิจ Syn. depression, recession Ops. upturn
slump (n.) ช่วงตกต่ำทางเศรษฐกิจ See also: ระยะเศรษฐกิจตกต่ำ
slump down (phrv.) กระแทกลงนั่ง See also: นั่งอย่างแรง
slump over (phrv.) ตกลง See also: ล้มลง
English-Thai: HOPE Dictionary
slump(สลัมพฺ) vi.,n. (การ) ตกต่ำมาก,ตกฮวบลง,ซบเซา,ล้มลง,ลู่ต่ำลง,โค้งหลังลง,ลดอย่างฉับพลันและมาก,จมลง,ถลำลง,ระยะเศรษฐกิจตกต่ำ,ท่าหลังโกง,ความเงื่องหงอย,ความเศร้าซึม, Syn. fail,fall,slouch,decline
English-Thai: Nontri Dictionary
slump(n) การตกต่ำ,การถลำ,การจมลง,ความซบเซา,การทรุดลง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
slumpการเลื่อนไถล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
slump testslump test, การทดสอบการยุบตัว [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I don't know what their career slump has to do with our marital problems.ฉันไม่เข้าใจว่า การตกงานของเขา เกี่ยวกับปัญหาของเราตรงไหน
Every hero hits a slump now and thenฮีโร่แต่ละคนต้องมีบ้างที่พบจุดตกต่ำเวลานี้หรือเวลาไหน
Even in prison, I'm sure you heard about the big slump in the real estate market.ถึงจะอยู่ในคุก ฉันแน่ใจว่าแกต้องเคยได้ยิน เรื่องช่วงตกต่ำของตลาดอสังหาฯ
The Friendczar IPO has continued its downward slump after an announcement that Logan Pierce is launching a new company that's in direct competition with Friendczar.The Friendczar IPO ติดต่อได้แล้ว มันตกต่ำลงมากหลังจากการมีการประกาศออกมา นั่น Logan Pierce เขากำลังเข้าร่วมกับบริษัทใหม่
You check it, slump it, send it back if it's piss and pump it if it's right.คุณตรวจสอบมันตกต่ำมันส่งกลับถ้ามันฉี่ และปั๊มมันถ้ามันเหมาะสม นั่นแหล่ะ
They collapse under their proud weight and slump into a heap of nothing.ทรุดตัวลงเพราะ ţrúdtvá lg ᵽeraà รับน้ำหนักตัวเองไม่ไหว rábn·ṃ hnáktvá oeg mâ' hvâ กลายไปเป็นก้อนมหึมา klay pâ pé n k·on mhẃma ที่ไร้ค่างวดอะไร ţi' râ·x'ag vdoà râ
How come you're in a slump?นายตกต่ำขนาดนี้ได้ยังไง?
I'm sick of luck and unexpected slumps.ฉันเบื่อกับโชคและชีวิตที่ตกต่ำมาเต็มทีแล้ว
The driver was having trouble breathing, and he slumped over, and all of a sudden, we were upside down.คนขับมีปัญหาเรื่องการหายใจ และเขาก็ทรุดตัวลง และทั้งหมดมันก็เกิดขึ้น รถเราคว่ำลง
I've been in a slump.แล้วฉันก็เริ่มฝีมือตกลงตั้งแต่นั้น
Says the head case that just slumped over a minute ago.นี่เป็นคำพูดจากคนที่ จำอะไรไม่ได้เลยซักนิดเมื่อนาทีก่อนหน้านี้
Says the head case that just slumped over a minute ago.คำพูดจากปากของ คนที่จำอะไรไม่ได้เลยเมื่อหนึ่งนาทีก่อน

slump ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不景气[bù jǐng qì, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥˇ ㄑㄧˋ, 不景气 / 不景氣] depression; recession; slump
暴跌[bào dié, ㄅㄠˋ ㄉㄧㄝˊ, 暴跌] steep fall (in price); slump

slump ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カンコる[, kanko ru] (v5r) (from 閑古鳥が鳴く) to be in a slump
下放[かほう, kahou] (n) (stock market) slump
下放れ[したばなれ, shitabanare] (n) (stock market) slump
夏枯れ[なつがれ, natsugare] (n,vs) summer slump
長期不況[ちょうきふきょう, choukifukyou] (n) prolonged recession; depression; protracted economic slump
閑古鳥が鳴く[かんこどりがなく, kankodoriganaku] (exp) (id) (See 閑古鳥) to be in a slump (of a business); (business is) slow
ガクリ;ガクッ[, gakuri ; gakutsu] (adv,adv-to) (sound effect for) collapsing; losing strength; slumping
ごろっと;ごろりと[, gorotto ; gororito] (adv) (1) (on-mim) slumping; flopping down; (2) heavily rotating
スランプ[, suranpu] (n) slump; (P)
スランプフレーション[, suranpufure-shon] (n) slumpflation
下落[げらく, geraku] (n,vs) depreciation; decline; fall; slump; (P)
不振[ふしん, fushin] (adj-na,n) dullness; depression; slump; stagnation; (P)
不調[ふちょう, fuchou] (adj-na,n,adj-no) bad condition; not to work out (i.e. a deal); disagreement; break-off; disorder; slump; out of form; (P)
低迷[ていめい, teimei] (n,vs) hanging low (over); hovering around (price level); low hanging (e.g. clouds); sluggish (e.g. economy); slump; recession; (P)
惨落[さんらく, sanraku] (n,vs) slump; sudden fall of market price
政策不況[せいさくふきょう, seisakufukyou] (n) policy-induced slump; stagnation resulting from poor economic policies
景気低迷[けいきていめい, keikiteimei] (n) economic slump; economic stagnation; lackluster economy; stagnant economy; sluggish economy; slow economy; dwindling economy
転落(P);顛落[てんらく, tenraku] (n,vs) fall; degradation; slump; spill; (P)

slump ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝืดเคือง[adj.] (feūtkheūang) EN: depressed ; slump FR:
ฟุบ[v.] (fup) EN: collapse ; fall down ; slump down FR:

slump ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kurseinbruch {m}fall in prices; slump

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า slump
Back to top