ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

suffix

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *suffix*, -suffix-

suffix ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
suffix (n.) คำเสริมท้าย See also: คำต่อท้าย, ส่วนที่ต่อท้ายคำ Syn. affix, postfix Ops. prefix
suffix (vt.) เติมส่วนที่ต่อท้ายคำ See also: ต่อท้าย, เติมคำต่อท้าย Syn. add, affix, postfix
English-Thai: HOPE Dictionary
suffix(ซัฟ'ฟิคซฺ) n. คำเสริมท้าย,คำต่อท้าย,อาคม,ปัจจัย,สิ่งต่อท้าย,เครื่องหมายต่อท้าย. vt. ต่อท้าย,เสริมท้าย,เติมปัจจัย., See also: suffixal adj. suffixion n. suffixation n.
English-Thai: Nontri Dictionary
suffix(n) อาคม,วิภัตติ,ปัจจัย,คำต่อท้าย
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Suffixes and prefixesอุปสรรคและปัจจัย [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
back formation (n.) การสร้างคำจากคำอื่น (เช่น การตัด suffix จากคำอื่น)
วิภัตติ (n.) suffix See also: declension
คำสร้อย (n.) suffix in verse or poem for euphony
สร้อย (n.) suffix in verse or poem for euphony Syn. คำสร้อย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
His most lasting legacy is that today any political wrongdoing is immediately given the suffix "gate."มรดกตกทอดที่ยืนยาวที่สุดของเขา ก็คือ ทุกวันนี้การกระทำผิดศีลธรรมในทางการเมือง จะถูกต่อท้ายทันทีด้วยคำว่า "เกท"
[Note: "kun" - suffix that indicates close relationship, students are supposed to call their teachers "sensei"]] เอาล่ะ เริ่มเรียนแล้วนะ นั่งที่กันได้

suffix ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiā, ㄐㄧㄚ, 家] home; family; classifier for families or businesses; refers to the philosophical schools of pre-Han China; noun suffix for specialists in some activity such as musician or revolutionary, corresponds to English -ist, -er, -ary or -ian; surname Jia
[xìng, ㄒㄧㄥˋ, 性] nature; character; property; quality; attribute; sexuality; sex; gender; surname; suffix forming adjective from verb; suffix forming noun from adjective, corresponding to -ness or -ity; essence
词缀[cí zhuì, ㄘˊ ㄓㄨㄟˋ, 词缀 / 詞綴] prefix or suffix of a compound word; affix (linguistics)
后缀[hòu zhuì, ㄏㄡˋ ㄓㄨㄟˋ, 后缀 / 後綴] suffix (linguistics)
[bian, ㄅㄧㄢ˙, 边 / 邊] suffix of a noun of locality
词缀剥除[cí zhuì bō chú, ㄘˊ ㄓㄨㄟˋ ㄅㄛ ㄔㄨˊ, 词缀剥除 / 詞綴剝除] affix stripping; to determine the root of a word by removing prefix and suffix
[r, ㄖ˙, 儿 / 兒] non-syllabic diminutive suffix; retroflex final
下标[xià biāo, ㄒㄧㄚˋ ㄅㄧㄠ, 下标 / 下標] subscript; suffix; index
字尾[zì wěi, ㄗˋ ㄨㄟˇ, 字尾] suffix
后辍[hòu chuò, ㄏㄡˋ ㄔㄨㄛˋ, 后辍 / 後輟] suffix
词尾[cí wěi, ㄘˊ ㄨㄟˇ, 词尾 / 詞尾] suffix
[me, ㄇㄜ˙, 么 / 麼] suffix, used to form interrogative 甚麼|什么, what?, indefinite 這麼|这么 thus etc

suffix ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
こ;っこ[, ko ; kko] (suf) (1) (abbr) (See 事・こと・6,慣れっこ,ぺちゃんこ・1) doing; in such a state; (2) (See 睨めっこ・1) doing together; contest; match; (3) (fam) (See 餡こ・1) familiarizing suffix (sometimes meaning "small")
[, sa] (suf) (1) -ness (nominalizing suffix indicating degree or condition); (prt) (2) (sentence end, mainly masc.) indicates assertion; (int) (3) (See さあ) come; come now; (P)
たん[, tan] (suf) (m-sl) (fam) (fem) (See ちゃん) (cute) suffix for familiar person
ちゃん[, chan] (suf) (fam) suffix for familiar person; (P)
ちん[, chin] (n-suf) intimate (or disdainful) suffix used after a person's name (or the base of an adjective describing that person)
どん[, don] (pref) (1) very; totally; (2) (See 殿・どの) polite suffix used after a person's name (often of an apprentice; used much more broadly in southern Kyushu); (n,adv-to) (3) bang (e.g. of large drum, signal pistol, etc.); with a thud; sound when slamming something down
ない[, nai] (aux-adj) (1) not (verb-negating suffix; may indicate question or invitation with rising intonation); (suf,adj-i) (2) (See 忙しない) emphatic suffix (used after the root of an adjective); (P)
ポストフィックス表記法[ポストフィックスひょうきほう, posutofikkusu hyoukihou] (n) {comp} suffix notation; postfix notation; reverse Polish notation
ませなんだ;ましなんだ;ませんかった;ませんだった[, masenanda ; mashinanda ; masenkatta ; masendatta] (exp) (pol) (arch) (See ませんでした) suffix used to negate a verb in the past tense
ません[, masen] (exp) (pol) (See ない,ます) suffix used to negate a verb in the non-past tense
ませんでした[, masendeshita] (exp) (pol) (See ません) suffix used to negate a verb in the past tense
[, mi] (suf) (1) (also written with the ateji 味) (See 甘み) -ness (nominalizing suffix, esp. of sensory or subjective adjectives); (2) (See 深み) nominalizing suffix indicating location; (3) (See 降りみ降らずみ) (as ...mi ...mi) alternating between ... and ...
やがる[, yagaru] (aux,v5r) (vulg) (after the -te form of -masu stem of a verb) verb suffix indicating hatred and contempt, or disdain for another's action
やん[, yan] (n-suf) (See ちゃん) suffix for familiar person
[じょう, jou] (n,adj-no,n-adv,n-suf) (1) above; up; over; elder (e.g. daughter); (2) top; summit; (3) surface; on; (4) before; previous; (5) superiority; one's superior (i.e. one's elder); (6) on top of that; besides; what's more; (7) upon (further inspection, etc.); based on (and occurring after); (8) matters concerning...; as concerns ...; (9) (as ...上は) since (i.e. "for that reason"); (n-suf) (10) (hon) (See 父上) suffix indicating higher social standing; (11) (arch) place of one's superior (i.e. the throne); (12) (arch) emperor; sovereign; shogun; daimyo; (13) (arch) noblewoman (esp. the wife of a nobleman); (P)
[まる, maru] (n) (1) circle; (pref) (2) full (e.g. month, day, etc.); (3) perfection; purity; (4) suffix for ship names; (P)
[てい;ちん, tei ; chin] (n) (1) arbor; arbour; bower; pavilion; (suf) (2) (てい only) suffix forming the final part of the pseudonyms of some writers and performers
[こう, kou] (n,suf) (1) public matter; governmental matter; (2) prince; duke; (n,n-suf) (3) lord; sir; (n-suf) (4) familiar or derogatory suffix (after a name, etc.)
召される[めされる, mesareru] (v1,vt) (1) (hon) to do; (2) to eat; to drink; (3) to put on; to wear; (4) to buy; (5) to ride; (6) to catch (a cold); to take (a bath); to tickle (one's fancy); to put on (years); to commit (seppuku); (suf,v1) (7) (arch) (hon) honorific suffix used after the -masu stem of a verb
召す[めす, mesu] (v5s,vt) (1) (hon) to call; to invite; to send for; to summon; (2) to eat; to drink; (3) to put on; to wear; (4) to ride; (5) to catch (a cold); to take (a bath); to tickle (one's fancy); to put on (years); to commit (seppuku); (6) (See 召される・1) to do; (7) (arch) honorific suffix used after the -masu stem of a verb; (P)
号室[ごうしつ, goushitsu] (n) suffix for room numbers
園長[えんちょう, enchou] (n) head of a place designated with the suffix -en (e.g. kindergarten principal, director of a zoo, etc.); (P)
[やつ(P);しゃつ(ok), yatsu (P); shatsu (ok)] (suf) (1) (uk) derogatory suffix (referring to others) (e.g. "damn; damned fool"); (2) humble suffix (referring to oneself)
小母[おば, oba] (n) (uk) (used with suffix -san or -sama) endearing term for unrelated older woman; (with suffix -san) term used by a child to address unrelated adult female
小父[おじ, oji] (n) (used with suffix -san or -sama) endearing term for unrelated older man; (with suffix -san) term used by a child to address unrelated adult male
捲る[めくる, mekuru] (suf,v5r,vt) (1) to turn up; to roll up (e.g. sleeves); (2) verb suffix to indicate reckless abandon to the activity; (P)
[ほう, hou] (suf) (1) honorific pluralizing suffix (used only for people); (2) (also かた) around (the time that, etc.); about
漁史[ぎょし, gyoshi] (n) suffix added after a writer's pen name
[ら, ra] (suf) (1) pluralizing suffix (often humble, derogatory or familiar); and others; et alios; and the like; and followers; (2) (See あちら,いくら) or so (rough indicator of direction, location, amount, etc.); (3) (See 清ら) (after the stem of an adjective) nominalizing suffix
[けん, ken] (suf,ctr) (1) counter for buildings (esp. houses); (suf) (2) suffix for a pen name, stage name, etc.
[たち, tachi] (suf) pluralizing suffix (esp. for people & animals; formerly honorific); (P)
[いん, in] (n) (1) (hon) imperial palace; (2) emperor (or his empress, imperial princesses, etc.); (suf) (3) temple; (4) institution (esp. a government office, school, hospital, etc.); (5) suffix used in posthumous names (esp. of emperors, daimyos, etc.)
麿;麻呂[まろ, maro] (n) (1) (arch) I; (2) (person having) thin or shaved eyebrows; (suf) (3) (also 丸) affectionate suffix for names of young men or pets
[, nu] (aux-v,suf) (1) (See ない・1,ません,ん・2) (after the -nai stem of a verb) not (verb-negating suffix); (2) (arch) indicates completion
ばむ[, bamu] (suf,v5m) (See 黄ばむ,汗ばむ) to be ...y (suffix indicating that something is in the state of the preceding noun, etc.)
[じ, ji] (n) (1) thing; matter; (2) incident; occurrence; event; something serious; trouble; crisis; (3) circumstances; situation; state of affairs; (4) work; business; affair; (5) after an inflectable word, creates a noun phrase indicating something the speaker does not feel close to; (n-suf) (6) (See 事・ごと・1) nominalizing suffix; (7) (See 事・ごと・2) pretending to ...; playing make-believe ...; (P)
為る[する, suru] (vs-i) (1) (uk) to do; (2) to cause to become; to make (into); to turn (into); (3) to serve as; to act as; to work as; (4) to wear (clothes, a facial expression, etc.); (5) (as 〜にする,〜とする) to judge as being; to view as being; to think of as; to treat as; to use as; (6) to decide on; to choose; (vs-i,vi) (7) (as 〜がする) to be sensed (of a smell, noise, etc.); (8) to be (in a state, condition, etc.); (9) to be worth; to cost; (10) to pass (of time); to elapse; (suf,vs-i) (11) verbalizing suffix (applies to nouns noted in this dictionary with the part of speech "vs"); (aux-v,vs-i) (12) (See お願いします,御・お) creates a humble verb (after a noun prefixed with "o" or "go"); (13) (as 〜うとする,〜ようとする) (See とする・1) to be just about to; to be just starting to; to try to; to attempt to; (P)
[じ, ji] (suf) (1) (See 事・こと・6) nominalizing suffix; (2) (See 事・こと・7) pretending to ...; playing make-believe ...
使い(P);遣い[つかい, tsukai] (n) (1) (See 使いにやる) errand; mission; going as envoy; (2) messenger; bearer; errand boy; errand girl; (3) (See 使い魔) familiar spirit; (n-suf,n-pref) (4) (often read as づかい when used as a suffix) (See 魔法使い) use; usage; user; trainer; tamer; charmer; (P)
園(P);苑[その(P);えん(P), sono (P); en (P)] (n,n-suf) (1) (えん usually when a suffix) (See りんご園) garden (esp. man-made); orchard; park; plantation; (2) (See 学びの園) place; location; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
サフィックス[さふぃっくす, safikkusu] suffix
ポストフィックス表記法[ポストフィックスひょうきほう, posutofikkusu hyoukihou] suffix notation, postfix notation, reverse Polish notation
付番[ふばん, fuban] rank suffix
後置表記法[こうちひょうきほう, kouchihyoukihou] suffix notation, postfix notation, reverse Polish notation
接尾語[せつびご, setsubigo] suffix
接尾辞[せつおじ, setsuoji] suffix
逆ポーランド表記式計算器[ぎゃくポーランドひょうきしきけいさんき, gyaku po-rando hyoukishikikeisanki] calculator with postfix notation logic, calculator with suffix notation logic, calculator with reverse-Polish notation logic
逆ポーランド表記法[ぎゃくポーランドひょうきほう, gyaku po-rando hyoukihou] suffix notation, postfix notation, reverse Polish notation
関連[かんれん, kanren] -related (suffix)

suffix ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คำปัจจัย[n. exp.] (kham patjai) EN: suffix FR: suffixe [m]
คำประกอบท้ายคำ[n. exp.] (kham prakøp) EN: suffix FR:
วิภัตติ[n.] (wiphat) EN: suffix ; categorization FR:
บุรี (-บุรี)[(suff.)] (-burī) EN: -town, -city (suffix related to a town or city) FR: -ville (suff.), -bourg (suff.)
ผู้-[pref.] (phū-) EN: -er, -or (suffix : agent or doer) FR: -eur, -euse, ier,- -ière, -ien, -ienne (suffixe : spécialisation, métier, activité)
ศาสตร์ (-ศาสตร์)[suff.] (-sāt) EN: -logy (suff.) ; -nomy (suff.) ; (suffix related to a scientific domain) FR: -logie (suff.) ; -nomie (suff.)
แหวว[X] (waēo) EN: [euphonious suffix] FR:
ยาด[X] (yāt) EN: [euphonious suffix] FR:

suffix ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mitarbeitersuffix {m}assistant suffix
Nachsilbe {f}; Suffix

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า suffix
Back to top