ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stinking

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stinking*, -stinking-

stinking ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stinking (adj.) มีกลิ่นเหม็น See also: ส่งกลิ่นเหม็น Syn. malodorous, smelly
stinking (adj.) เลวทราม (คำไม่เป็นทางการ) See also: เลวร้าย, ชั่วร้าย Syn. extremely bad, foul
stinking (adj.) มึนเมา (คำสแลง) Syn. intoxicated
stinkingly (adv.) อย่างมีกลิ่นแรง Syn. odoriferously
English-Thai: HOPE Dictionary
stinking(สทิง'คิง) adj. มีกลิ่นเหม็น,ส่งกลิ่นเหม็น,ฉาวโฉ่,น่ารังเกียจ,เลวทราม. -stinkingness n., Syn. foul-smelling,offending
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เน่า (adj.) stinking See also: rancid, putrid Syn. เหม็น
เน่าเหม็น (adj.) stinking See also: rancid, putrid Syn. เน่า, เหม็น
เหม็น (adj.) stinking See also: rank, bad-smelling, foul, foul-smelling, noisome Ops. หอม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You filthy double-crossing bastard! Of all the stinking dirty tricks--ไอ้คนทรยศ ไอ้ขี้โกงเหลี่ยมจัด
He's a private soldier. He's a stinking coward.เขาเป็นคนขี้ขลาดเหม็น
The King's stinking son fired me, and thank you so much for bringing up such a painful subject.ลูกชายตัวเหม็นของพระราชาไล่ข้าออกมา และขอบคุณมากที่พาข้าวกไปสู่หัวข้อที่ขมขื่นนั่นได้
And besides, why would you want someone the King's stinking son fired?เจ้าจะต้องการคนที่เจ้าชายตัวเหม็นไล่ออกไปทำอะไรกัน?
We can't sleep with that stinking dog in here. All right.เรานอนในนี้กับหมาตัวเหม็นนั่นไม่ได้ ก็ได้
That's why we've been sitting in these stinking bearskins.นั่นคือเหตุผลที่เราได้รับการนั่งอยู่ใน bearskins เหม็นเหล่านี้
Why don't you tell the entire stinking country our troubles?ทำไมไม่ป่าวประกาศให้ทั่วประเทศงี่เง่านี่\ ให้รู้เรื่องที่เราทะเลาะกันไปเลยล่ะ
Take your stinking watch and shut up!เอานาฬิกาเน่าๆ ไปแล้วหุบปากซะ!
Festering, stinking marshland as far as the eye can see.ยังต้องผ่านบึงอันเน่าเหม็น ที่มีอาณาเขตไกลจนสุดสายตาอีก
You're going to work. You'll be much better off than in the stinking ghetto.คุณไปทำงาน คุณจะสุขสบายกว่าทำงานอยู่ในเขตยิว
I'm stinking poor...แต่ฉันไม่มีเงินนะ... .
I can't afford that fancy stuff. All I need is one stinking neck joint.ฉันไม่มีเงินซื้อของหรูๆ ขนาดนีี้หรอก ฉันแค่อยากได้ข้อต่อคอชิ้นเดียวเอง

stinking ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
兰艾同焚[lán ài tóng fén, ㄌㄢˊ ㄞˋ ㄊㄨㄥˊ ㄈㄣˊ, 兰艾同焚 / 蘭艾同焚] lit. to burn both fragrant orchids and stinking weeds (成语 saw); fig. to destroy indiscriminately the noble and common; the rain falls on the just and unjust alike
臭架子[chòu jià zi, ㄔㄡˋ ㄐㄧㄚˋ ㄗ˙, 臭架子] stinking pretension; to give oneself airs and offend others; hateful arrogance
毒瓦斯[dú wǎ sī, ㄉㄨˊ ㄨㄚˇ ㄙ, 毒瓦斯] poisonous gas; stinking fart
臭名远扬[chòu míng yuǎn yáng, ㄔㄡˋ ㄇㄧㄥˊ ㄩㄢˇ ㄧㄤˊ, 臭名远扬 / 臭名遠揚] stinking reputation; notorious far and wide
臭老九[chòu lǎo jiǔ, ㄔㄡˋ ㄌㄠˇ ㄐㄧㄡˇ, 臭老九] stinking intellectual (contemptuous term for educated people during the Cultural Revolution)
腐臭[fǔ chòu, ㄈㄨˇ ㄔㄡˋ, 腐臭] rotten (smell); stinking; putrid
臭烘烘[chòu hōng hōng, ㄔㄡˋ ㄏㄨㄥ ㄏㄨㄥ, 臭烘烘] stinking
臭熏熏[chòu xūn xūn, ㄔㄡˋ ㄒㄩㄣ ㄒㄩㄣ, 臭熏熏 / 臭燻燻] stinking

stinking ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しゅう, shuu] (suf) (1) (See カビ臭) -smell; stinking of; (2) (See 官僚臭) smacking of; hinting of
臭い[くさい, kusai] (adj-i) (1) stinking; smelly; (2) suspicious; fishy; (3) clumsy; (P)

stinking ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หึ่ง[adj.] (heung) EN: rotting ; stinking FR:
กะทกรก[n.] (kathok-rok) EN: fetid passionflower ; scarletfruit passionflower ; stinking passionflower ; Passiflora foetida FR: passiflore [f] ; Passiflora foetida
คาว[adj.] (khāo) EN: fishy ; stench ; stink ; stinking FR: suspect ; douteux ; louche
เขียว[adj.] (khīo) EN: rank ; stinking ; rancid ; noisome FR:
คละคลุ้ง[adj.] (khlakhlung) EN: stinking ; maladorous ; fetid FR: puant
คลุ้ง[adj.] (khlung) EN: smelly ; rank ; reeking ; odorous ; stinking FR:
กลิ่นคาว[n. exp.] (klin khāo) EN: fishy smell ; stinking smell FR: odeur suspecte [f]
เหม็น[adj.] (men) EN: stinking ; rank ; bad-smelling ; foul ; foul-smelling ; noisome ; malodorous FR: malodorant ; puant ; nauséabond
มีกลิ่นเหม็น[adj.] (mī klin men) EN: malodorous ; reeking ; smelly ; stinking FR: malodorant
เน่าเหม็น[adv.] (nao men) EN: stinking ; putrid FR: putride

stinking ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
stinken (nach) | stinkend | gestunken | er/sie/es stinkt | ich/er/sie/es stank | er/sie/es hat/hatte gestunken | ich/er/sie/es stänketo stink {stank, stunk; stunk} (of) | stinking | stunk | he/she/it stinks | I/he/she/it stank | he/she/it has/had stunk | I/he/she/it would stink
stinkend; widerlich {adj}stinking
stinkreich {adj} [ugs.]stinking rich; loaded

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stinking
Back to top