ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

slipper

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *slipper*, -slipper-

slipper ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
slipper (n.) รองเท้าสวมเดินในบ้าน Syn. mule
slipperwort (n.) พืชชนิดหนึ่ง
slippery (adj.) ลื่น See also: ลื่นไถล, เลื่อนไหล
slippery elm (n.) พืชชนิดหนึ่ง
English-Thai: HOPE Dictionary
slipper(สลิพ'เพอะ) n. รองเท้าแตะ,รองเท้าที่สวมสบาย. vt. ตีด้วยรองเท้าแตะ
slipperwort(สลิพ'เพอเวิร์ท) n. พืชสกุลCaleolariaมีดอกคล้ายรูปรองเท้า
slippery(สลิพ'เพอรี) adj. ลื่น,ลื่นง่าย,หลุดง่าย,ลอดหลุดได้ง่าย,มีเล่ห์เหลี่ยม,กลีบดอก,ไม่น่าไว้วางใจ,ขี้โกง,ไม่มั่นคง, See also: slipperiness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
slipper(n) รองเท้าฟองน้ำ
slippery(adj) ไว,ลื่น,ซึ่งเข้าใจยาก,มีเล่ห์เหลี่ยม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เกือกแตะ (n.) slippers Syn. รองเท้าแตะ
แตะ (n.) slippers See also: moccasin Syn. รองเท้าแตะ
กะล่อน (adj.) slippery See also: cunning, evasive, slick, sly, oily
รองเท้าแตะฟองน้ำ (n.) rubber slippers See also: rubber shoes
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The condom is the glass slipper of our generation.นั่นเหมาะกับคุณมาก ฉันให้ยืมมั่งก็ได้
And I will save you... my little slipper girl!และฉันจะช่วยคุณ ... สาวน้อยรองเท้าแก้ว
It's The Slipper and the Rose.ก็เรื่อง "The Slipper and the Rose"
So now it's about The Slipper and the Rose.แล้วตอนนี้คือ "TheSlipper and the Rost"
You left your glass slipper at the party the other night.เธอลืมรองเท้าแตะแก้ว ไว้ที่งานปาร์ตี้คืนก่อน
I just want to marry the sweet prince who returned my Vivier slipper and made me believe in fairy tales, not one of the Brothers Grimm.กับเจ้าชายผู้แสนอ่อนหวานผู้ซึ่งนำ Vivier ของฉันมาคืน และทำให้เชื่อในเรื่องเทพนิยาย ไม่ใช่เรื่องพี่น้องตระกูลกริมม์
Otherwise, the wily Pathan will strip himself naked, grease himself all over, slippery as an eel, make off with your rifle, which is a crime.จอมเจ้าเล่ห์ปาทานจะตัดตัวเอง เปลือยกาย ไขมันตัวเองทั่วลื่นเป็นปลา ไหล ให้ออกไปพร้อมกับปืนไรเฟิล ของคุณซึ่งเป็นความผิดทางอาญา
Talkin' tin men, walkin' scarecrows, ruby slippers.ชายสังกะสีพูดได้ หุ่นไล่กาเดินได้ รองเท้าทับทิม
With my ruby slippers.ด้วยรองเท้าทับทิมค่ะ
Dorothy, where are those slippers now?ดอโรธี แล้วตอนนี้รองเท้านั่นอยู่ที่ไหนจ้ะ
No. My ruby slippers.ไม่ใช่ รองเท้าทับทิมของฉันต่างหาก
I can use the ruby slippers and send you home.ฉันจะใช้ร้องเท้าทับทิม ช่วยให้เธอกลับบ้านของเธอ

slipper ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
地毯拖鞋[dì tǎn tuō xié, ㄉㄧˋ ㄊㄢˇ ㄊㄨㄛ ㄒㄧㄝˊ, 地毯拖鞋] carpet slippers
便鞋[biàn xié, ㄅㄧㄢˋ ㄒㄧㄝˊ, 便鞋] cloth shoes; slippers
[huá, ㄏㄨㄚˊ, 滑] comical; cunning; slippery; smooth; surname Hua
[sǎ, ㄙㄚˇ, 靸] laborers; shoes; slippers
[xì, ㄒㄧˋ, 舄] shoe; slipper
[xǐ, ㄒㄧˇ, 屣] slippers
履舄交错[lǚ xì jiāo cuò, ㄌㄩˇ ㄒㄧˋ ㄐㄧㄠ ㄘㄨㄛˋ, 履舄交错 / 履舄交錯] lit. shoes and slippers muddled together (成语 saw); fig. many guests come and go; a lively party
拖鞋[tuō xié, ㄊㄨㄛ ㄒㄧㄝˊ, 拖鞋] slippers
[suǐ, ㄙㄨㄟˇ, 瀡] slippery
[xǐ, ㄒㄧˇ, 蹝] slippers
滑溜[huá liu, ㄏㄨㄚˊ ㄌㄧㄡ˙, 滑溜] smooth; slippery; sticky
滑溜溜[huá liū liū, ㄏㄨㄚˊ ㄌㄧㄡ ㄌㄧㄡ, 滑溜溜] smooth; slick; slippery; glossy

slipper ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
姫蝉海老[ひめせみえび;ヒメセミエビ, himesemiebi ; himesemiebi] (n) (uk) slipper lobster of genus Scyllarus (esp. species Scyllarus cultrifer)
布袋蘭[ほていらん;ホテイラン, hoteiran ; hoteiran] (n) (uk) fairy slipper (Calypso bulbosa, esp. Calypso bulbosa var. speciosa)
泡舟貝;安房船貝[あわぶねがい;アワブネガイ, awabunegai ; awabunegai] (n) (uk) Bostrycapulus gravispinosus (species of spiny slipper snail)
蝉海老[せみえび;セミエビ, semiebi ; semiebi] (n) (uk) blunt slipper lobster (species of shovel-nosed lobster, Scyllarides squammosus)
スリッパ[, surippa] (n) slipper; slippers; (P)
スリップ事故[スリップじこ, surippu jiko] (n) (car) accidents caused by slippery road conditions; icy road accidents
つかみ所がない;掴み所がない[つかみどころがない, tsukamidokoroganai] (exp,adj-i) (uk) (See つかみ所・つかみどころ・1,つかみ所のない・つかみどころのない) vague; fuzzy; elusive; slippery
つかみ所のない;掴み所のない[つかみどころのない, tsukamidokorononai] (exp,adj-i) (uk) (See つかみ所・つかみどころ・1) vague; fuzzy; elusive; slippery
つるつる[, tsurutsuru] (adj-na,adv,n,vs,adj-no) (on-mim) slippery; smooth; (P)
ぬめっと[, numetto] (adv) (on-mim) glistening; shiny; sleek; slippery
ぬらぬら[, nuranura] (adv,n,vs) (on-mim) slimy; slippery
ぬるぬる[, nurunuru] (adj-na,adv,n,vs) (on-mim) slimy; slippery; (P)
のらりくらり;ぬらりくらり[, norarikurari ; nurarikurari] (adv,vs,adv-to) (on-mim) lazy; evasive; non-commital; slippery as an eel
上履き;上履[うわばき, uwabaki] (n) (See 下履き) hallway slippers; indoor shoes
下足[げそく, gesoku] (n) footwear (esp. outdoor shoes, as opposed to slippers, etc.); footgear
捉え所の無い;捉え所のない;捕らえ所の無い;捕らえ所のない[とらえどころのない, toraedokorononai] (adj-i) subtle; elusive; slippery
滑り易い[すべりやすい, suberiyasui] (adj-i) greasy; slimy; slippery
滑る[ぬめる, numeru] (v5r,vi) to be slippery; to be slimy; to behave charmingly; to walk merrily
滑滑;滑々[ぬめぬめ;ヌメヌメ, numenume ; numenume] (adv) (1) (uk) slimy; slippery; (vs) (2) (uk) to have a sheen
瓢箪鯰[ひょうたんなまず, hyoutannamazu] (n) (person) slippery as an eel
突っ掛ける(P);突っかける;突掛ける(io)[つっかける, tsukkakeru] (v1,vt) to slip on (slippers, sandals, etc.); (P)

slipper ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บาทุกา[n.] (bāthukā) EN: shoes ; slipper FR:
กั้ง[n. prop.] (kang) EN: mantis shrimp ; slipper lobster FR: cigale de mer [f] ; sauterelle de mer [f] ; squille [f] ; squille-mante [f]
รองเท้านารี[n. exp.] (røngthāo nā) EN: Lady's slipper orchid ; lady slipper orchid ; Paphiopedilum FR: Paphiopedilum
ฉลองพระบาท[n.] (chaløngphra) EN: shoes ; slippers ; boots FR:
กะล่อน[adj.] (kalǿn) EN: slippery FR:
เกือกแตะ[n. exp.] (keūaktae) EN: slippers FR:
กลับกลอก[adj.] (klapkløk) EN: unreliable ; undependable ; changeable ; unstable ; fickle ; slippery FR: versatile ; changeant ; instable
กลอกกลับ[adj.] (kløkklap) EN: unreliable ; fickle ; slippery FR:
กลมกลิ้ง[adj.] (klom kling) EN: slippery FR:
ลื่น[X] (leūn) EN: slippery FR: glissant
มื่น[v.] (meūn) EN: be slippery FR:
รองเท้าแตะ[n. exp.] (røngthāo ta) EN: sandals ; slippers ; thongs ; scuffs ; flip-flops FR: chausson [m] ; pantoufle [f] ; sandale [f]
รองเท้าแตะฟองน้ำ[n. exp.] (røngthāo ta) EN: rubber slippers ; rubber shoes FR:
รองเท้าแตะผู้ชาย[n. exp.] (røngthāo ta) EN: men's slippers FR:
รองเท้าแตะผู้หญิง[n. exp.] (røngthāo ta) EN: girls' slippers FR:
แตะ[n.] (tae) EN: moccasin ; slippers FR:
ไถล[v.] (thalai) EN: swerve ; slip ; slide ; be slippery ; lose one's footing FR: glisser ; déraper
ถนนลื่น[n. exp.] (thanon leūn) EN: slippery road FR: chaussée glissante [f] ; route glissante [f]

slipper ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Filzpantoffel {m}felt slipper
aalglatt {adj}slippery (as an eel); slick
Latschen {m}slipper; old shoe
Zungenkoralle {f} (Polyphyllia talpina) [zool.]slipper coral

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า slipper
Back to top