ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

silence

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *silence*, -silence-

silence ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
silence (n.) ความเงียบ Syn. hush, noiselessness, quiet, muteness Ops. noise
silence (n.) การนิ่งเงียบ See also: การไม่พูด Syn. dumbness, muteness Ops. communicativeness, talkativeness
silence (n.) การปกปิด See also: การเก็บเป็นความลับ, การไม่มีข่าวคราว Syn. secrecy, concealment
silence (vt.) ทำให้เงียบ See also: ทำให้นิ่ง Syn. overawe
silence (int.) คำสั่งให้เงียบ
silenced (adj.) ซึ่งอดกลั้น Syn. restricted, subconscious
silencer (n.) ผู้ทำให้เงียบ
English-Thai: HOPE Dictionary
silence(ไซ'เลินซฺ) n. ความเงียบ,การไม่พูด,การเก็บไว้ในใจ,การลืมเลือน,การปิดบัง,การเก็บไว้เป็นความลับ,การไร้ข่าวคราว. vt. ทำให้เงียบ,ทำให้หยุดนิ่ง interj. เงียบ!
silencer(ไซ'เลินเซอะ) n. ผู้ทำให้เงียบ,ผู้ทำให้นิ่งเงียบ,เครื่องทำให้เงียบ,เครื่องกำจัดเสียง
English-Thai: Nontri Dictionary
silence(n) ความสงบ,ความเงียบ,ความนิ่ง,การไม่พูด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
silenceการนิ่งเสีย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
silencerหม้อลดเสียง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Silenceความเงียบ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นิ่งเงียบ (v.) keep silence See also: remain quiet Syn. นิ่งเฉย, นิ่งอึ้ง
ปิดปากเงียบ (v.) keep silence See also: say nothing, keep one´s mouth shut, be left speechless Syn. นิ่งเงียบ, ปิดปาก
สงบปากสงบคำ (v.) keep silence
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your silence will be appreciated.ความเงียบเป็นสิ่งที่น่าชื่นชม
We can't have wireless silence without a wireless, can we, Spool?เราไม่สามารถมีความเงียบไร้ สาย โดยไม่ต้องไร้ที่เราสามารถ สปูล? อย่ามาในการลงโทษของปืน คาบศิลา
We had no money. And the price of his silence was that we work for him for nothing.เราไม่มีเงิน และค่าปิดเรื่องนี้ของเขา
But perhaps the most disturbing silence is that coming from city hall.แต่บางทีอาจจะเงียบรบกวนจิตใจมากที่สุด ... ... คือที่มาจากศาลากลางจังหวัด
Oh, I thought you were great in Silence of the Lambs.นายหล่อเลยในเรื่อง Silence of The Lambs
But one word from you will silence me on this subject forever.แต่แค่คำพูดจากคุณเพียงคำเดียว จะทำให้ผมไม่พูดถึงเรื่องนี้ไปตลอดกาล
Your silence is no comfort to me, Peter.ลูกชายข้าเป็นอย่างไรบ้าง ปีเตอร์?
When a woman who has much to say says nothing, her silence can be deafening.When a woman who has much to say says nothing, her silence can be deafening.
And you're out late, waiting for him to go to bed so you can avoid the uncomfortable silence when you get home.แล้วที่นายยังอยู่ข้างนอกนี่ กลับเข้าบ้านช้าๆ เพื่อที่นายจะได้ไม่ต้องเจอพ่องั้นสิ หยังงี้นายจะยิ่งลำบากเวลาจะกลับบ้านนะ
No, right. Silence is golden.พอดีกว่า นิ่งเสียตำลึงทองนี่นะ
(High-pitched humming: Silence Is Golden)โอ๊ย นี่งเสียตำลึงทอง
"The key in Silence undetected.""กุญแจที่ไม่อาจมองเห็น."

silence ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
静默[jìng mò, ㄐㄧㄥˋ ㄇㄛˋ, 静默 / 靜默] silence; to stand in silence (in mourning)
默哀[mò āi, ㄇㄛˋ ㄞ, 默哀] observe a moment of silence in tribute
逆喻[nì yù, ㄋㄧˋ ㄩˋ, 逆喻] oxymoron (paradoxical or selfcontradictory expression, such as English "deafening silence")
沈默[chén mò, ㄔㄣˊ ㄇㄛˋ, 沈默] silence
沉寂[chén jí, ㄔㄣˊ ㄐㄧˊ, 沉寂] silence; stillness
沉默[chén mò, ㄔㄣˊ ㄇㄛˋ, 沉默] silence; uncommunicative
默祷[mò dǎo, ㄇㄛˋ ㄉㄠˇ, 默祷 / 默禱] silent prayer; pray in silence

silence ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぎゃふんと言う[ぎゃふんという, gyafuntoiu] (exp,v5u) to be beaten hollow; to be argued into silence
サイレンス[, sairensu] (n) silence
ホワイトキック[, howaitokikku] (n) (sl) (See 白ける) dead silence after a joke falls flat (wasei
[しっ, shitsu] (int) (1) (uk) shh! (used to silence someone); sh!; (2) shoo! (used to drive off an approaching animal, etc.)
屏息;閉息[へいそく, heisoku] (n,vs) bated breath; being cowed into silence
無沙汰;不沙汰[ぶさた, busata] (n) not writing or contacting for a while; neglecting to write (call, visit, etc.); failing to write (call, visit, etc.); long silence
言わぬが花[いわぬがはな, iwanugahana] (exp) some things are better left unsaid; silence is golden
黙り込む;黙りこむ[だまりこむ, damarikomu] (v5m,vi) to say no more; to sink into silence
ご無沙汰(P);御無沙汰(P);ご不沙汰;御不沙汰[ごぶさた, gobusata] (n,vs) (See 無沙汰) not writing or contacting for a while; neglecting (failing) to write (call, visit, etc.); long silence; (P)
サイレンサー[, sairensa-] (n) silencer
口塞ぎ[くちふさぎ, kuchifusagi] (n) prohibition of speaking; imposition of silence; tiny morsel
消音器[しょうおんき, shouonki] (n) (car) muffler; (piano) damper pedal; (gun) silencer
消音装置[しょうおんそうち, shouonsouchi] (n) (gun) silencer
疎遠[そえん, soen] (adj-na,n,adj-no) estrangement; neglect; silence; (P)
込む(P);混む(P);籠む;篭む[こむ, komu] (v5m,vi) (1) to be crowded; to be packed; (2) (See 手の込んだ) to be complex; (aux-v) (3) (込む only) to go into; to put into; to remain (seated); to be plunged into (silence); to do thoroughly; (4) (込む only) to do intently; (5) (込む only) to continue in the same state; (P)
遣り付ける;遣りつける[やりつける, yaritsukeru] (v1,vt) to be accustomed to; to be used to; to argue into silence; to talk down
雉も鳴かずば撃たれまい[きじもなかずばうたれまい, kijimonakazubautaremai] (exp) avoiding unnecessary talk can prevent disaster falling on one; there is safety in silence; the pheasant would not be shot but for its cries
静けさ[しずけさ, shizukesa] (n) stillness; silence; hush; calm; serenity; (P)
静寂(P);黙[せいじゃく(静寂)(P);しじま, seijaku ( seijaku )(P); shijima] (adj-na,n) silence; stillness; quietness; (P)
音無し[おとなし, otonashi] (n,adj-no) silence; wait-and-see
黙り;暗闘[だんまり, danmari] (n) (1) (黙り only) silence; without giving notice; taciturnity; refusing explanation; (2) pantomime (in kabuki)
黙秘権(P);黙否権(iK)[もくひけん, mokuhiken] (n) right to keep silent; right to silence; right to remain silent; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
無通話時[むつうわじ, mutsuuwaji] silent time, silence period
無音抑制[むおんよくせい, muonyokusei] silence suppression
無音検出[むおんけんしゅつ, muonkenshutsu] silence detection

silence ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ค่าปิดปาก[n. exp.] (khā pitpāk) EN: hush money FR: prix du silence [m]
ความเงียบ[n.] (khwām ngīep) EN: peace ; calm ; quiet ; tranquillity FR: silence [m] ; calme [m] ; tranquillité [f] ; quiétude [f] (litt.)
ความเงียบสงบ[n. exp.] (khwām ngīep) EN: peace FR: tranquillité [f] ; silence [m]
เงียบ[X] (ngīep) EN: Silence! ; Be quiet! FR: Silence !
เงียบกริบ[adv.] (ngīepkrip) EN: dead silent FR: silence de mort
เงียบ ๆ หน่อย[interj.] (ngīep-ngīep) EN: hush! ; silence! FR: silence ! ; chut !
งดใช้เสียง[v. exp.] (ngot chai s) EN: keep silence FR: garder le silence
นิ่งเงียบ[v.] (ning-ngīep) EN: keep silence ; remain quiet FR: se taire ; garder le silence
พูดไปสามไพเบี้ย[v. exp.] (phūt pai sā) EN: speech is silver ; silence is gold FR:
พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตำลึงทอง[X] (phūt pai sø) EN: silence is golden FR: le silence est d'or
สงบปากสงบคำ[v. exp.] (sa-ngop pāk) EN: keep silence FR: garder le silence
เก็บปากเงียบ[v. exp.] (kep pāk ngī) EN: FR: garder le silence
ไม่พูดอะไรมาก[v. exp.] (mai phūt) EN: FR: rester silencieux ; garder le silence
หม้อพักท่อไอเสีย[n. exp.] (mø phak thø) EN: muffler ; silencer FR: silencieux [m]
น้ำตาตกใน[v. exp.] (nāmtā tokna) EN: grieve ; be tormented ; cry silently FR: souffrir en silence
นิ่งเงียบอยู่[v. exp.] (ning-ngīep ) EN: FR: garder le silence
ปิดปาก[v.] (pitpāk) EN: stop from speaking ; close the mouth ; be quiet FR: fermer la bouche ; garder le silence
ปิดปาก[v.] (pitpāk) EN: muzzle FR: museler (fig.) ; réduire au silence
อย่างสงบ[adv.] (yāng sa-ngo) EN: calmly FR: en silence

silence ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schweigeminute {f}one minute silence
Funkstille {f}radio silence
Totenstille {f}deathly silence; deathly hush
Grabesstille {f}silence of the grave
Resonatorkulisse {f}resonance silencer
Auspufftopf {m}silencer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า silence
Back to top