ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

scepticism

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *scepticism*, -scepticism-

scepticism ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
scepticism (n.) ความสงสัย
English-Thai: Nontri Dictionary
scepticism(n) ความสงสัย,ความแคลงใจ,ความระแวง,ความไม่เชื่อ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
scepticism; skepticismวิมตินิยม, กังขาคติ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I saw the scepticism in their eyes when I showed them the compass.ผมเห็นความแคลงใจในตาของพวกเขา เมื่อผมแสดงเข็มทิศให้ดู
Scepticism is the natural reaction of people nowadays,ความสงสัยเป็นปฎิกิริยา ตามธรรมชาติของคนสมัยนี้

scepticism ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スケプチシズム[, sukepuchishizumu] (n) skepticism; scepticism
懐疑主義[かいぎしゅぎ, kaigishugi] (n) skepticism; scepticism
懐疑論[かいぎろん, kaigiron] (n) skepticism; scepticism
懐疑[かいぎ, kaigi] (n,vs) doubt; skepticism; scepticism; disbelief; (P)
懐疑心[かいぎしん, kaigishin] (n) skepticism; scepticism; doubt
疑い[うたがい, utagai] (n) doubt; question; uncertainty; skepticism; scepticism; suspicion; distrust; (P)
疑り[うたぐり, utaguri] (n) doubt; question; uncertainty; skepticism; scepticism; suspicion; distrust

scepticism ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความสงสัย[n.] (khwām songs) EN: doubtfulness ; questionableness ; doubt ; suspicion ; scepticism FR: doute [m] ; soupçon [m] ; suspicion [f] ; défiance [f]
วิจิกิจฉา[n.] (wijikitchā) EN: doubt , skepticism ; scepticism FR:
วิมัตินิยม[n.] (wimatiniyom) EN: skepticism ; scepticism FR:

scepticism ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Skepsis {f}scepticism; skepticism [Am.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า scepticism
Back to top