ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

saleswoman

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *saleswoman*, -saleswoman-

saleswoman ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
saleswoman (n.) พนักงานขายผู้หญิง See also: คนขายผู้หญิง Syn. saleslady, salesgirl
English-Thai: Nontri Dictionary
saleswoman(n) พนักงานขายของ(ผู้หญิง)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're one hell of a saleswoman, aren't you?แล้วคืนนี้เธอมาที่นี่ทำไมล่ะ?
Doesn't matter to me. She's just a saleswoman.เธอไม่สำคัญกับผมหรอก เธอเป็นแค่พนักงานขาย
Saleswoman: Oh, wow. Hold on.โอ้,ว๊าว รอก่อน หมุนสิ
So, uh, your sister here is quite the little saleswoman.ดังนั้น น้องสาวคุณเป็นเซลล์
Sales... the woman, the saleswoman.หรือจะบอกว่าคนขายผู้หญิงนะ

saleswoman ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
女店員[じょてんいん, joten'in] (n) saleswoman; shopgirl

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า saleswoman
Back to top