ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sheepdog

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sheepdog*, -sheepdog-

sheepdog ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sheepdog (n.) สุนัขเลี้ยงแกะ Syn. shepherd
English-Thai: HOPE Dictionary
sheepdogn. สุนัขเลี้ยงแกะ,สุนัขคุ้มกันแกะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
God, he was a great sheepdog when he was younger.มันเป็นหมาเลี้ยงแกะที่เก่งมาก ตอนยังหนุ่ม
Playing sheepdog on the rocky shores of the Outer Hebrides.เล่นเป็นหมาเลี้ยงแกะ
I got to know a sheepdog or two.ข้าเคยรู้จักหมาเลี้ยงแกะตัวหนึ่ง หรือสองตัวนี่ล่ะ
Sheepdog... standing in the rainสุนัขที่ยืนอยู่ในสายฝน
Are you sheepdogging her?นายกำลังต้อนเธออยู่เหรอ
Our last one, we lost two cousins and a sheepdog.สิ่งสุดท้าย เราเสีย ญาติไปสองคนกับหมาเลี้ยงแกะอีกตัว
There are three types of people in this world... sheep, wolves, and sheepdogs.มีสามประเภทของผู้คน ในโลกนี้ ... วันที่ 31 00: 04:
They are the sheepdog.พวกเขาเป็นสุนัขชีพด็อก

sheepdog ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オールドイングリッシュシープドッグ[, o-rudoingurisshushi-pudoggu] (n) Old English sheepdog
牧羊犬[ぼくようけん, bokuyouken] (n) sheepdog

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sheepdog
Back to top