ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

strong-minded

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *strong-minded*, -strong-minded-

strong-minded ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
strong-minded (adj.) เด็ดเดี่ยว See also: ซึ่งมีใจเข้มแข็ง Syn. determined, resolute
strong-minded (adj.) ดื้อ See also: รั้น, มุ่งมั่น Syn. headstrong, obstinate
English-Thai: HOPE Dictionary
strong-minded(สทรอง'ไมดิด) adj. เด็ด-เดี่ยว,ใจเข้มแข็ง., See also: strong-mindedly adv. strong-mindedness n., Syn. strong-willed

strong-minded ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
意志の強い人[いしのつよいひと, ishinotsuyoihito] (n) strong-minded man
烈婦[れっぷ, reppu] (n) chaste, strong-minded woman; virtuous woman; heroine
刳い;蘞い;醶い[えぐい, egui] (adj-i) (1) (uk) harsh; acrid; pungent; astringent; (2) strong-minded; heartless; inconsiderate; (adj-i,int) (3) (uk) (sl) nasty; gross; (4) (uk) (sl) amazing
男勝り[おとこまさり, otokomasari] (adj-na,n,adj-no) (of a woman) strong-minded; spirited; mannish

strong-minded ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใจเพชร[adj.] (jaiphet) EN: firm ; resolute ; strong-minded ; steadfast ; unyielding ; adamant ; determined FR: résolu ; déterminé

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า strong-minded
Back to top