ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

self-restraint

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *self-restraint*, -self-restraint-

self-restraint ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
self-restraint (n.) การควบคุมตนเอง See also: การบังคับใจตนเอง, การควบคุมพฤติกรรมของตนเอง Syn. temperance, self-control, self-discipline
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Before I tell you, remember that your commutation hearing is coming up, and you should consider this an opportunity to impress Diana, Jones, and myself with your maturity and self-restraint.ก่อนที่ฉันจะบอกนาย จำไว้ด้วยว่าการตัดสินลดโทษของนาย ใกล้เข้ามาแล้ว และนายควรจะคิดใช้โอกาสดีๆเช่นนี้
Remaining silent for 8 years takes a hell of a lot of self-restraint.การไม่พูดถึง 8 ปี ต้องใช้หักห้ามใจตัวเองอย่างมากเลย

self-restraint ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
克己奉公[kè jǐ fèng gōng, ㄎㄜˋ ㄐㄧˇ ㄈㄥˋ ㄍㄨㄥ, 克己奉公 / 剋己奉公] self-restraint and devotion to public duties (成语 saw); selfless dedication; to serve the public interest wholeheartedly
奉公克己[fèng gōng kè jǐ, ㄈㄥˋ ㄍㄨㄥ ㄎㄜˋ ㄐㄧˇ, 奉公克己 / 奉公剋己] self-restraint and devotion to public duties (成语 saw); selfless dedication; to serve the public interest wholeheartedly
克己[kè jǐ, ㄎㄜˋ ㄐㄧˇ, 克己 / 剋己] self-restraint; discipline; selflessness

self-restraint ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
克己復礼[こっきふくれい, kokkifukurei] (n,vs) exercising self-restraint and conforming to the rules of etiquette and formality
[にん, nin] (n) (arch) endurance; forbearance; patience; self-restraint
自制心[じせいしん, jiseishin] (n) self-control; self-restraint
節制[せっせい, sessei] (n,vs,adj-no) moderation; self-restraint; temperance
自己抑制[じこよくせい, jikoyokusei] (n,vs) self-restraint; self-control; self-repression; abstinence; self-inhibition; autogenic inhibition; autogenous suppression
自粛[じしゅく, jishuku] (n,vs) (1) self-control; self-discipline; self-restraint; (2) Japanese custom of apology followed by reclusion when caught doing something; (P)

self-restraint ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชนะใจตัวเอง[v. exp.] (chana jai t) EN: be self-controlled ; exercise self-restraint FR: se contrôler soi-même
ยับยั้งชั่งใจ[v.] (yapyangchan) EN: have self-restraint ; exercise self-restraint ; have self-control ; exercise self-control ; practice self-control FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า self-restraint
Back to top