ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

swampy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *swampy*, -swampy-

swampy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
swampy (adj.) ซึ่งเป็นหนองน้ำ See also: ซึ่งท่วมท้น
English-Thai: HOPE Dictionary
swampy(สวอม'พี) adj. คล้ายหนองน้ำ,เต็มไปด้วยหนองน้ำ,พบในหนองน้ำ
English-Thai: Nontri Dictionary
swampy(adj) เป็นหนอง,เฉอะแฉะ,เป็นปลัก,เป็นตม

swampy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เป็นหนองน้ำ[adj.] (pen nøng nā) EN: swampy FR:
สนามบินสุวรรณภูมิ[n. prop.] (Sanāmbin Su) EN: Bangkok-Suvarnabhumi Airport ; Suvarnabhumi Airport ; Swampy airport (inf.) ; Swampy (inf.) FR: aéroport de Bangkok-Suvarnabhumi [m] ; aéroport Suvarnabhumi [m]

swampy ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
sumpfig {adj} | sumpfiger | am sumpfigstenswampy | swampier | swampiest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า swampy
Back to top