ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

smell

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *smell*, -smell-

smell ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
smell (vi.) ดมกลิ่น See also: ได้กลิ่น Syn. breathe, inhale
smell (vt.) ดมกลิ่น Syn. breathe, inhale
smell (n.) กลิ่น Syn. scent, odor
smell a rat (idm.) มีความรู้สึกถึงสิ่งผิกปกติ
smell at (phrv.) ได้กลิ่น See also: ดมกลิ่น Syn. sniff at
smell of (phrv.) ได้กลิ่นของ See also: ดมกลิ่นของ Syn. stink of, stink with
smell of the lamp (idm.) (หนังสือ) ที่ได้รับการปรับปรุงจนไม่เหลือรูปแบบเดิม หรือไม่เป็นธรรมชาติมากนัก
smell out (phrv.) ดมกลิ่นหา Syn. nose out, sniff out
smell to (phrv.) มีกลิ่นแรงมาก Syn. stink to
smell up (phrv.) ทำให้เต็มไปด้วยกลิ่น Syn. smell out, stink out, stink up
smell with (phrv.) ส่งกลิ่นเหม็นมากจาก / ของ Syn. stink of
smelling salts (n.) ยาแก้เวียนศีรษะ
smelly (adj.) ซึ่งมีกลิ่นเหม็น
English-Thai: HOPE Dictionary
smell(สเมล) {smelt/smelled,smelling,smells} vt. ดม,ดมกลิ่น,ตรวจสอบ,สังเกต,สืบสาว,ทดสอบจากกลิ่น vi. ได้กลิ่น,กลิ่นฟุ้ง,มีกลิ่น,มีกลิ่นเหม็น,ปล่อยกลิ่น,มีร่องรอย,มีนัย, -Phr. (smell a rat สงสัย.) n. กลิ่น,ประสาทกลิ่น,นาสิกประสาท,ความสามารถในการดมกลิ่น,สิ่งที่ใช้ดมกลิ่น,การดมกลิ่น,รสชาด,อิทธิพล
smelly(สเมล'ลี) adj. ส่งกลิ่น,ส่งกลิ่นรุนแรง,มีกลิ่นแรง., See also: smelliness n., Syn. reeking
English-Thai: Nontri Dictionary
smell(n) การดมกลิ่น,กลิ่น
smelly(adj) เหม็น,ส่งกลิ่น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กลิ่น (n.) smell See also: odor, scent, savor
กลิ่นอาย (n.) smell See also: odour, scent Syn. กลิ่น
คละคลุ้ง (v.) smell See also: stink, have an unpleasant odour, spread, reek to high heaven Syn. คลุ้ง
ดม (v.) smell See also: scent, sniff Syn. สูดกลิ่น, ดมกลิ่น, ดอมดม, สูด, สูดดม
ดม (v.) smell See also: scent, sniff Syn. สูดกลิ่น, ดมกลิ่น, ดอมดม, สูด, สูดดม
ดมกลิ่น (v.) smell See also: scent, sniff Syn. ดม, สูดกลิ่น
ดมกลิ่น (v.) smell See also: scent, sniff Syn. ดม, สูดกลิ่น
ดอมดม (v.) smell See also: scent, sniff Syn. ดม, ดมกลิ่น, สูด, สูดดม
ดอมดม (v.) smell See also: scent, sniff Syn. ดม, ดมกลิ่น, สูด, สูดกลิ่น
ดอมดม (v.) smell See also: scent, sniff Syn. สูดกลิ่น, ดมกลิ่น, สูด, สูดดม
ดอมดม (v.) smell See also: scent, sniff Syn. สูดกลิ่น, ดมกลิ่น, สูด, สูดดม
สูดกลิ่น (v.) smell See also: scent, sniff Syn. ดม, ดมกลิ่น, ดอมดม, สูด, สูดดม
สูดดม (v.) smell See also: scent, sniff Syn. ดม, ดมกลิ่น, ดอมดม, สูด, สูดกลิ่น
เหม็น (v.) smell See also: give off a bad odor, be rank, stink, reek, pong
ได้กลิ่น (v.) smell See also: scent, catch the smell
คาวเลือด (n.) smell of blood
การดม (n.) smelling See also: sniffing Syn. การสูด, การดมกลิ่น
ยาดม (n.) smelling salt See also: inhalant
ตืด (adj.) smelly See also: malodorous, fetid, stinking, putrid
ตุ่ยๆ (adj.) smelly See also: odorous, stinking, reeking, foul
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Let me smell it one more timeขอฉันดมมันอีกครั้ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is it. I can-a smell 'em.มันอยู่แถวนี้ ผมได้กลิ่นมัน
He smelled the tar and oakum of the deck as he slept... ... and he smelled the smell of Africa that the land breeze brought with the morning.เขากลิ่นต้าและเส้นเชือกของ ดาดฟ้า ในขณะที่เขานอนหลับอยู่และ เขาได้กลิ่นกลิ่น ของทวีปแอฟริกาที่สายลมที่ดิน
But tonight the smell of the land breeze came very early... ... and he knew it was too early in his dream and went on dreaming.แต่คืนนี้กลิ่นของสายลมที่ดิน มาเร็วมากและเขารู้ว่ามันยังเร็ว เกินไป ในความฝันของเขาและไปใน ฝัน
You smell like a pig already!แกตัวเหม็นฉึ่งอยู่แล้ว
I can smell them, the ones who are not 100 per cent for it.คนที่ไม่ได้ร้อยละ 100 สำหรับ มัน ลองที่หนึ่งกับฉัน?
I want to say to everyone that everything around them that they see and smell and feel and hear, they should delight in all this.ผมอยากจะบอกกับทุกคนว่า ทุกอย่างที่อยู่รอบเขา ที่เขาเห็น ได้กลิ่น้ รูสึก ได้ยิน เขาก็ควรจะพึงพอใจ
"but I won't smell too good, that's for sure.""แต่ผมจะต้องกลิ่นไม่ดี นั่นที่แน่ๆ"
I mean, they smell bad.ผมหมายความว่าพวกเขามีกลิ่นไม่ค่อยดี
Round and round, attack, attack like angry ants, mad with the smell of gasoline.วิ่งวนไปรอบ จู่โจมอยู่นั่น ...เหมือนฝูงมดบ้าได้กลิ่นน้ำมัน
Nail polish, perfume the smell of bicycle seats, cocktails...ทาเล็บสวย พรมน้ำหอม ...กลิ่นเบาะจักรยาน จิบค็อกเทล...
There is a strange smell here.นอกจากนี้ กลิ่นแปลก ๆ ที่นี่
A nose by any other name... would smell as sweet.จมูก ไม่ว่าจะเรียกมันว่าอะไร... มันก็คือจมูก

smell ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
官能[guān néng, ㄍㄨㄢ ㄋㄥˊ, 官能] function; capability; sense (i.e. the five senses of sight 視|视, hearing 聽|听, smell 嗅, taste 味 and touch 觸|触); faculty (i.e. specific ability)
[xiù, ㄒㄧㄡˋ, 臭] sense of smell; smell bad
[sāo, ㄙㄠ, 臊] smell of urine
[chòu, ㄔㄡˋ, 臭] stench; stink; smelly; to smell (bad)
扑面[pū miàn, ㄆㄨ ㄇㄧㄢˋ, 扑面 / 撲面] lit. sth hits one in the face; directly in one's face; sth assaults the senses; blatant (advertising); eye catching; (a smell) assaults the nostrils
扑面而来[pū miàn ér lái, ㄆㄨ ㄇㄧㄢˋ ㄦˊ ㄌㄞˊ, 扑面而来 / 撲面而來] lit. sth hits one in the face; directly in one's face; sth assaults the senses; blatant (advertising); eye catching; (a smell) assaults the nostrils
霉气[méi qì, ㄇㄟˊ ㄑㄧˋ, 霉气 / 霉氣] a moldy smell; damp and rotten; fig. rotten bad luck
[xīng, ㄒㄧㄥ, 腥] fishy (smell)
香味[xiāng wèi, ㄒㄧㄤ ㄨㄟˋ, 香味] fragrance; bouquet; sweet smell
[qì, ㄑㄧˋ, 气 / 氣] gas; air; smell; weather; vital breath; to anger; to get angry; to be enraged
闻出[wén chū, ㄨㄣˊ ㄔㄨ, 闻出 / 聞出] to identify by smell; to detect a scent; to sniff out
腐臭[fǔ chòu, ㄈㄨˇ ㄔㄡˋ, 腐臭] rotten (smell); stinking; putrid
臭迹[chòu jì, ㄔㄡˋ ㄐㄧˋ, 臭迹 / 臭跡] scent (smell of person or animal used for tracking)
[xiù, ㄒㄧㄡˋ, 嗅] sense of smell
嗅觉[xiù jué, ㄒㄧㄡˋ ㄐㄩㄝˊ, 嗅觉 / 嗅覺] sense of smell
臭屁[chòu pì, ㄔㄡˋ ㄆㄧˋ, 臭屁] smelly fart; arrogant
[wén, ㄨㄣˊ, 闻 / 聞] to hear; news; well-known; famous; reputation; fame; to smell; to sniff at; surname Wen
纳豆[nà dòu, ㄋㄚˋ ㄉㄡˋ, 纳豆 / 納豆] stinky tofu (Japanese natto); strong-smelling fermented soybeans; same as 臭豆腐
臭豆腐[chòu dòu fu, ㄔㄡˋ ㄉㄡˋ ㄈㄨ˙, 臭豆腐] stinky tofu (Japanese natto 納豆|纳豆); strong-smelling fermented soybeans; fig. rough exterior but lovable person
难闻[nán wén, ㄋㄢˊ ㄨㄣˊ, 难闻 / 難聞] unpleasant smell; stink
恶气[è qì, ㄜˋ ㄑㄧˋ, 恶气 / 惡氣] evil smell; unpleasant manner; to resent

smell ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カビ臭;黴臭[カビしゅう(カビ臭);かびしゅう(黴臭), kabi shuu ( kabi shuu ); kabishuu ( bai shuu )] (n) (See カビ臭い) mold smell; mould smell
プンプン(P);ぷんぷん[, punpun (P); punpun] (adv,vs,adv-to) (1) (on-mim) intense smell (hanging around); (2) state of being furious or angry; (P)
刺激臭[しげきしゅう, shigekishuu] (n) irritant odor; irritant odour; irritating smell (odor, odour)
匂う(P);臭う(P)[におう, niou] (v5u,vi) (1) (usu. 匂う) to be fragrant; to smell (good); (2) (usu. 臭う) to stink; to smell (bad); (3) to glow; to be bright; (P)
匂わせる[におわせる, niowaseru] (v1) to smell of; to give off a scent; to hint at; to intimate
感付く;感づく[かんづく, kanduku] (v5k,vi) (uk) to apprehend; to get an inkling (of something); to smell (danger)
探り出す[さぐりだす, saguridasu] (v5s,vt) to spy out; to smell out
木の香[きのか, kinoka] (n) smell of new wood
死臭[ししゅう, shishuu] (n) putrid smell of a corpse
移す(P);遷す[うつす, utsusu] (v5s,vt) (1) to change; to swap; to substitute; to transfer; (2) to change the object of one's interest or focus; (3) to spend or take time; (4) (See 風邪を移す) to infect; (5) to permeate something with the smell or colour of something; (6) (See 実行に移す) to move on to the next or different stage of (a plan, etc.); (P)
腐臭[ふしゅう, fushuu] (n) smell of something rotten; rotten smell
草いきれ[くさいきれ, kusaikire] (n) strong smell of grass (esp.in summer heat)
血臭[けっしゅう, kesshuu] (n) the smell of blood
[こう;こり(ok), kou ; kori (ok)] (n) smell (esp. a good smell); fragrance; scent; aroma; perfume
香る(P);薫る[かおる, kaoru] (v5r,vi) to smell sweet; to be fragrant; (P)
すえ臭い;饐え臭い[すえくさい, suekusai] (adj-i) (obsc) smelling of rotten food and drink
スメロビジョン[, sumerobijon] (n) smellovision
つーんと;ツーンと[, tsu-nto ; tsu-n to] (adv) pungently (of a smell)
つんと[, tsunto] (adv) (1) prickly (attitude); aloof; (vs) (2) to look standoffish; (3) acrid; sharp (smell); (4) popping (e.g. of ears, sinuses, etc.)
乳臭い[ちちくさい, chichikusai] (adj-i) smelling of milk; green; wet behind the ears; immature
匂い(P);臭い;匂(io)[におい, nioi] (n) (1) (臭い usu. has a negative connotation) odour; odor; scent; smell; stench; (2) aura; whiff; smacks of ...; sense; flavour; flavor; (P)
宝丹[ほうたん, houtan] (n) (arch) type of smelling salts sold in the late Edo period
悪気[わるぎ, warugi] (n) (1) (obsc) (See 邪気・じゃき・2) nasty smelling air; noxious gas; (2) (obsc) evil 'ki'
抹香臭い[まっこうくさい, makkoukusai] (adj-i) smelling of incense; overly pious
気付け薬;気つけ薬[きつけぐすり, kitsukegusuri] (n) restorative; smelling salts
為る[する, suru] (vs-i) (1) (uk) to do; (2) to cause to become; to make (into); to turn (into); (3) to serve as; to act as; to work as; (4) to wear (clothes, a facial expression, etc.); (5) (as 〜にする,〜とする) to judge as being; to view as being; to think of as; to treat as; to use as; (6) to decide on; to choose; (vs-i,vi) (7) (as 〜がする) to be sensed (of a smell, noise, etc.); (8) to be (in a state, condition, etc.); (9) to be worth; to cost; (10) to pass (of time); to elapse; (suf,vs-i) (11) verbalizing suffix (applies to nouns noted in this dictionary with the part of speech "vs"); (aux-v,vs-i) (12) (See お願いします,御・お) creates a humble verb (after a noun prefixed with "o" or "go"); (13) (as 〜うとする,〜ようとする) (See とする・1) to be just about to; to be just starting to; to try to; to attempt to; (P)
熟柿臭い[じゅくしくさい, jukushikusai] (adj-i) smelling of (stale) liquor
甘い[あまい, amai] (exp,adj-i) (1) (uk) sweet; delicious; (2) fragrant (smelling); sweet (music); (3) lightly salted; (4) (See 甘く見る) naive; overly optimistic; soft on; generous; indulgent; easy-going; (5) half-hearted; not finished properly; (6) tempting (e.g. words); promising; (P)
生臭い(P);腥い[なまぐさい, namagusai] (adj-i) fishy; raw; smelling of fish or blood; (P)
異臭[いしゅう, ishuu] (n) offensive smell; off-flavor; off-flavour
[しゅう, shuu] (suf) (1) (See カビ臭) -smell; stinking of; (2) (See 官僚臭) smacking of; hinting of
臭い[くさい, kusai] (adj-i) (1) stinking; smelly; (2) suspicious; fishy; (3) clumsy; (P)
臭み;臭味[くさみ, kusami] (n) (1) bad smell; (2) affectation; fulsomeness
臭気[しゅうき, shuuki] (n) bad smell; stink; (P)
臭豆腐[しゅうどうふ;ちょうどうふ;チョウドウフ, shuudoufu ; choudoufu ; choudoufu] (n) fermented tofu; stinky tofu; smelly tofu
蒜;葫[ひる, hiru] (n) (arch) strong-smelling edible plant (esp. perennials of the family Liliaceae, e.g. Welsh onion, garlic, wild rocambole, etc.)
[くん, kun] (n) (1) pleasant smell; aroma; fragrance; scent; (2) pleasant-smelling vegetation
青臭い[あおくさい, aokusai] (adj-i) inexperienced; immature; grassy-smelling
香しい;馨しい;芳しい[かぐわしい, kaguwashii] (adj-i) (uk) sweet-smelling; scentful; fragrant
香ばしい(P);芳ばしい[こうばしい, koubashii] (adj-i) (1) (See 芳しい) fragrant; aromatic; sweet-smelling; (2) savory (smelling); savoury; (P)

smell ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ได้กลิ่น[v.] (dāi klin) EN: scent ; smell ; catch the smell ; sniff FR: sentir ; flairer
ดม[v.] (dom) EN: smell ; inhale ; sniff ; scent FR: sentir ; inhaler ; renifler
ดมกลิ่น[v.] (dom klin) EN: smell ; scent ; sniff FR: sentir ; renifler
หอมดี[v. exp.] (høm dī) EN: have a nice smell FR: sentir bon ; dégager une odeur agréable
คันธ์[n.] (khan) EN: smell ; odour ; odor (Am.) FR: odeur [f]
คันธะ[n.] (khantha) EN: odour ; odorous object ; smell FR:
คาว[n.] (khāo) EN: smell of fish ; smell of meat FR: odeur de poisson [f]
คาวเลือด[n. exp.] (khāo leūat) EN: stench of blood ; smell of blood FR:
คละคลุ้ง[v.] (khlakhlung) EN: smell ; stink ; have an unpleasant odor FR: sentir mauvais
คนธ์[n.] (khon) EN: smell ; odour ; odor (Am.) FR: odeur [f]
กลิ่น[n.] (klin) EN: smell ; scent ; odour ; odor (Am.) ; savour ; savor (Am.) ; aroma FR: odeur [f] ; senteur [f] ; fumet [m]
กลิ่นอาย[n.] (klin-āi) EN: smell ; scent ; atmosphere FR:
กลิ่นอับ[n. exp.] (klin ap) EN: bad smell ; bad odour ; musty smell FR: mauvaise odeur [f] ; odeur putride [f[ ; puanteur [f]
กลิ่นบูด[v. exp.] (klin būt) EN: sour smell FR:
กลิ่นฉุย[n. exp.] (klin chui) EN: pervasive smell FR:
กลิ่นฉุน[n. exp.] (klin chun) EN: pungent smell FR: odeur acide [f] ; odeur piquante [f] ; odeur forte [f] ; odeur tenace [f]
กลิ่นหอม[n. exp.] (klin høm) EN: flagrance ; sweet smell ; aroma ; perfume ; pleasing scent FR: senteur [f] ; arôme [m] ; parfum suave [f] ; parfum [m] ; fumet [m]
กลิ่นคาว[n. exp.] (klin khāo) EN: fishy smell ; stinking smell FR: odeur suspecte [f]
กลิ่นแหม่ง[v. exp.] (klin maeng) EN: smell a rat FR:
กลิ่นไม่พึงประสงค์[n. exp.] (klin mai ph) EN: unpleasant smell FR: odeur désagréable [f]
กลิ่นเหม็น[n.] (klin men) EN: bad odour ; foul smell ; offensive smell ; bad smell ; stench ; stink ; effluvium ; pong ; reek FR: puanteur [f] ; odeur infecte [f] ; odeur nauséabonde [f]
กลิ่นเหม็นเกรียม[n. exp.] (klin men kr) EN: smell of burning FR: odeur de roussi [f] ; odeur de brûlé [f]
กลิ่นไหม้[n. exp.] (klin mai) EN: smell of burning FR: odeur de brûlé [f] ; odeur de roussi [f]
กลิ่นเน่า[n. exp.] (klin nao) EN: smell of decay FR: odeur de pourri [f]
กลิ่นสาบ[n. exp.] (klin sāp) EN: musty smell FR:
กลิ่นตลบ[n. exp.] (klin talop) EN: pervasive perfume ; pervasive scent ; pervasive flagrance ; good smell which permeates FR:
กลิ่นตามธรรมชาติ[n. exp.] (klin tām th) EN: natural smell FR: senteur naturelle [f]
กลิ่นธูป[n. exp.] (klin thūp) EN: incense ; smell of incense FR: odeur d'encens [f]
เหม็น[v.] (men) EN: smell ; give off a bad odor ; be rank ; stink ; reek ; pong FR: sentir mauvais ; puer ; empester ; chlinguer (fam. - vulg.) ; schlinguer (fam. - vulg.)
เหม็นเน่า[n. exp.] (men nao) EN: smell of rotten meat ; rotten smell FR: odeur de pourriture [f] ; odeur de viande avariée [f]
มีกลิ่น[v. exp.] (mī klin) EN: smell ; have a smell FR: sentir ; dégager une odeur
มีกลิ่นแล้ว[v. exp.] (mī klin laē) EN: smell sour FR:
ผิดกลิ่น[v. exp.] (phit klin) EN: smell strange ; be fishy ; not the same scent ; strange FR:
รู้สึกระแวง[v. exp.] (rūseuk rawa) EN: smell a rat FR: paraître louche
รู้สึกทะแม่ง ๆ = รู้สึกทะแม่งๆ[v. exp.] (rūseuk tham) EN: smell a rat FR: paraître louche
สาบ[n.] (sāp) EN: musty smell ; pong FR: mauvaise odeur [f]
สูดดม[v. exp.] (sūt dom) EN: smell ; scent ; sniff FR: respirer ; renifler
สูดกลิ่น[v. exp.] (sūt klin) EN: smell ; scent ; sniff FR: sentir ; flairer ; renifler
ติดจมูก[v. exp.] (tit jamūk) EN: recall a perfume/flagrance ; recall a smell FR:
อับ[adj.] (ap) EN: smelly ; rancid ; stinky ; foul-smelling ; musty ; stuffy FR: malodorant ; puant ; mal aéré ; à l'odeur de renfermé

smell ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geruchlosigkeit {f}absence of smell
Brandgeruch {m}burnt smell
eklig; ekelhaft; ekelerregend {adj} | ekliger; ekelhafter; ekelerregender | am ekligsten; am ekelhaftesten; am ekelerregendsten | eklig riechen | eklig schmeckendisgusting | more disgusting | most disgusting | to smell disgusting | to taste disgusting
Modergeruch {m}mouldy smell
eklig {adj} | eklig riechen | eklig schmeckenrevolting | to smell revolting | to taste revolting
Geruchssinn {m}sense of smell
muffig {adj} | muffiger | am muffigstensmelly | smellier | smelliest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า smell
Back to top