ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

syllable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *syllable*, -syllable-

syllable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
syllable (n.) พยางค์ Syn. speech sound
syllable (vt.) ออกเสียงทีละพยางค์ See also: ออกเสียงอย่างชัดเจน Syn. pronounce in syllables
English-Thai: HOPE Dictionary
syllable(ซิล'ละเบิล) n. พยางค์
English-Thai: Nontri Dictionary
syllable(n) พยางค์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
syllableพยางค์ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พยางค์ (n.) syllable
คำตาย (n.) dead syllable See also: short vowel syllable Ops. คำเป็น
คำมากพยางค์ (n.) polysyllable See also: polysyllabic word
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We'll call our girlfriends up, right? And with a syllable hysteria:เราเรียกแฟนเรา ด้วยเสียงกรีดร้อง
It only said: "Lately, George Wickham, Esq. to Miss Lydia Bennet", without a syllable said about who her father was, or where she lived!โดยไม่มีซักพยางค์เดียวที่เอ่ยถึงพ่อของหล่อน หรือบ้านที่หล่อนอาศัย
And particularly enjoy the incredible crassness of the moment we try to squeeze an extra syllable into the fourth line.แล้วก็เพลิดเพลินไปกับมัน ยิ่งด้วยพยางค์พิเศษๆ
Ted, what's the first syllable in "rut-tine"?เท็ด "กิจวัตร" ของนายนี่มันไม่ต่างกับ "อยู่วัด" เลยว่ะ
Utter one more syllable and I'll have you killed.ลองพูดออกมาอีกคำสิ ฉันจะให้คนจัดการเก็บเธอซะ
I always imagined he'd have a single syllable name like Matt or John... or Dave.ฉันมักจะจินตนาการว่าเขาจะมีชื่อ ที่ออกเสียงพยางค์เดียว เช่น แมท หรือ จอห์น... หรือ เดฟ
Three one syllable words that, under the circumstances, you may or may not have meant.คนสามคำ ที่ในช่วงเวลาแบบนี้ คุณอาจจะหรืออาจจะไม่ได้หมายถึง
*The first syllable for black is Gga. *Gga~~~~ Neu~~~~*สัญลักษณ์แรกสีดำคือ กา สัญลักษณ์แรกของมันเยิ้ม เนือ~ กา~~เนือ~~
You have no idea what I had to go through to get here, so if you even give me one syllable of grief,คุณไม่รู้หรอกว่า กว่าฉันจะมานี่ได้มันยากแค่ไหน แล้วถ้าคุณบ่นออกมาแม้แต่คำเดียว
Every word, every image, every syllable of my investigation.ทุกคำพูด ทุกรูปภาพ ทุกพยางค์ของการลงทุนของฉัน
The first syllable you spoke as a baby, the name of your latest crush, your entire life story from beginning to end.ไม่ว่าจะเป็นพยางค์แรกนับตั้งแต่เกิด หรือชื่อคนล่าสุดที่เธอชอบ ชีวิตทั้งชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย
(Word game involving the last syllables) Yuji, don't forget to take your umbrella(เกมต่อคำ ตามเสียงพยางค์ท้าย) ยูจิคุง, อย่าลืม เอาร่มกลับมาด้วยนะ

syllable ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
零声母[līng shēng mǔ, ㄌㄧㄥ ㄕㄥ ㄇㄨˇ, 零声母 / 零聲母] absence of initial consonant; a Chinese syllable having no initial consonant (starting directly with the medial vowel)
韵母[yùn mǔ, ㄩㄣˋ ㄇㄨˇ, 韵母 / 韻母] medial and final of a Chinese syllable (excluding initial consonant and tone); the rhyming part of a Chinese syllable; rhyme; vowel; character used in traditional phonetics to indicate value of rhyme; final sound; phoneme
押平声韵[yā píng shēng yùn, ㄧㄚ ㄆㄧㄥˊ ㄕㄥ ㄩㄣˋ, 押平声韵 / 押平聲韻] to restrict to even tone (i.e. final rhyming syllable must be classical first or second tone 平聲|平声)
七律[qī lǜ, ㄑㄧ ㄌㄩˋ, 七律] abbr. for 七言律詩|七言律诗, verse form consisting of 8 lines of 7 syllables, with rhyme on alternate lines
重音节[zhòng yīn jié, ㄓㄨㄥˋ ㄐㄧㄝˊ, 重音节 / 重音節] accented syllable; stress
双音节[shuāng yīn jié, ㄕㄨㄤ ㄐㄧㄝˊ, 双音节 / 雙音節] bisyllable
闭音节[bì yīn jié, ㄅㄧˋ ㄐㄧㄝˊ, 闭音节 / 閉音節] closed syllable
声母[shēng mǔ, ㄕㄥ ㄇㄨˇ, 声母 / 聲母] consonant; the initial consonant (of a Chinese syllable)
尾音[wěi yīn, ㄨㄟˇ , 尾音] final sound of a syllable; rhyme (e.g. in European languages)
七言律诗[qī yán lǜ shī, ㄑㄧ ㄧㄢˊ ㄌㄩˋ ㄕ, 七言律诗 / 七言律詩] verse form consisting of 8 lines of 7 syllables, with rhyme on alternate lines; abbr. to 七律
五言绝句[wǔ yán jué jù, ˇ ㄧㄢˊ ㄐㄩㄝˊ ㄐㄩˋ, 五言绝句 / 五言絕句] poetic form consisting of four lines of five syllables, with rhymes on first, second and fourth line
单音节[dān yīn jié, ㄉㄢ ㄐㄧㄝˊ, 单音节 / 單音節] monosyllabic; a monosyllable
第二声[dì èr shēng, ㄉㄧˋ ㄦˋ ㄕㄥ, 第二声 / 第二聲] second tone (of Chinese syllable)
重读[zhòng dú, ㄓㄨㄥˋ ㄉㄨˊ, 重读 / 重讀] stress (on a syllable)
律诗[lǜ shī, ㄌㄩˋ ㄕ, 律诗 / 律詩] strict poetic form with eight lines of 5, 6 or 7 syllables and even lines rhyming
[ǎn, ㄢˇ, 唵] syllable
[zhōu, ㄓㄡ, 喌] syllable
音节[yīn jié, ㄐㄧㄝˊ, 音节 / 音節] syllable
声调[shēng diào, ㄕㄥ ㄉㄧㄠˋ, 声调 / 聲調] tone; note; a tone (on a Chinese syllable)

syllable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
畳語[じょうご, jougo] (n) {ling} syllable repetition (indicating plurals)
開音節[かいおんせつ, kaionsetsu] (n) {ling} open syllable
音節[おんせつ, onsetsu] (n) {ling} syllable
ドレミファ[, doremifa] (n) solfa syllables (do, re, mi, fa, sol (soh), la and si (ti))
一音節[いちおんせつ, ichionsetsu] (n) monosyllable
六字大明呪[ろくじだいみょうじゅ, rokujidaimyouju] (n) {Buddh} great six-syllable mantra ("om mani padme hum")
多音節[たおんせつ, taonsetsu] (n) polysyllable
絶句[ぜっく(P);ぜく(ok), zekku (P); zeku (ok)] (n,vs) (1) being lost for words; becoming speechless; (2) (See 五言絶句,七言絶句) jueju (Chinese quatrain with lines of either five or seven syllables); (P)

syllable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คำเป็น[n. exp.] (kham pen) EN: live syllable FR:
คำตาย[n. exp.] (khamtāi) EN: dead syllable ; word that cannot be inflected ; syllable ending with a short vowel FR:
พยางค์[n.] (phayāng) EN: syllable FR: syllabe [f]
พยางค์เดียว[n. exp.] (phayāng dīo) EN: single syllable ; monosyllable FR: monosyllabe [m]
พยางค์เป็น[n. exp.] (phayāng pen) EN: live syllable FR:
พยางค์ตาย[n. exp.] (phayāng tāi) EN: dead syllable FR:
ฉบัง[n.] (chabang) EN: verse (with 16 syllables per line) ; Thai versification (in which one stanza contains sixteen words or syllables) FR: vers (composés de 16 syllabes par ligne) [mpl]
อินทรวิเชียรฉันท์[n. exp.] (inthrawichī) EN: verse form (consisting of eleven syllables per line) FR:
กาพย์ยานี[n.] (kāp yānī) EN: [a type of Thai metrical verse with eleven words or syllables] FR:
กน[n.] (kon) EN: [the fourth of the "Eight Word Ending Protocols" in Thai grammar, the "-n" sound at the end of a syllable, a live ending ] FR:
กด[n.] (kot) EN: [the third of the "Eight Word Ending Protocols" in Thai grammar, the "-d" and "-t" sound at the end of a syllable, a dead ending] FR:
แม่ ก กา[n. exp.] (maē kø kā) EN: [in Thai Grammar, the "Word Ending Protocol" for open syllables] FR:
แม่กม[n. exp.] (maē kom) EN: [the sixth of the "Eight Word Ending Protocols" in Thai grammar] ; [the "-m" sound at the end of a syllable] FR:
ไม่ประวิสรรชนีย์[v. exp.] (mai prawisa) EN: not add the vowel 'ะ' (after a syllable, consonant or word) FR: ne pas ajouter la voyelle 'ะ'
มาตรา ก กา[n. exp.] (māttrā kø k) EN: [in Thai Grammar, the "Word Ending Protocol" for open syllables] FR:
มาตรากม[n. exp.] (māttrā kom) EN: [the sixth of the "Eight Word Ending Protocols" in Thai grammar] ; [the "-m" sound at the end of a syllable] FR:
นิราศ[n.] (nirāt) EN: long lyrical Thai poetry with eight or nine syllables per line ; book of travels FR:
ประวิสรรชนีย์[v.] (prawisancha) EN: write the vowel 'ะ' (after a syllable, consonant or word) ; add the vowel 'ะ' (after a syllable, consonant or word) FR: écrire la voyelle 'ะ' ; ajouter la voyelle 'ะ'

syllable ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stammsilbe {f}root syllable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า syllable
Back to top