ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

supposition

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *supposition*, -supposition-

supposition ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
supposition (n.) การสมมติ See also: การสันนิษฐาน, การนึกคะเน Syn. presupposition
supposition (n.) การคาดการณ์ See also: การเดา, การทาย, การคาดคะเน Syn. prediction, estimate Ops. fact, certainty
supposition (n.) การสันนิษฐาน See also: การคาดเดา, การคาดคะเน Syn. assumption, conjecture, guess
suppositional (adj.) เป็นการคาดคะเน See also: เป็นการสมมุติ, เป็นการคาดเดา Syn. assumed, conjectured, hypothetical, presumptive
English-Thai: HOPE Dictionary
supposition(ซัพพะซิซ'เชิน) n. การคาดคะเน,การทึกทักเอา,การสมมุติ,ข้อสมมุติ,สมมุติฐาน,จินตนาการ,การนึกคิด, See also: suppositional adj. suppositionally adv. suppositionless adj., Syn. hypothesis,conjecture
English-Thai: Nontri Dictionary
supposition(n) สมมุติฐาน,การสมมุติ,จินตนาการ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
suppositionข้อสมมุติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การถือเอาว่า (n.) supposition See also: presumption, assumption
การสมมติ (n.) supposition See also: presumption, assumption Syn. การถือเอาว่า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I did not understand supposition man could be satisfied with only one woman.I did not understand supposition man could be satisfied with only one woman.
Well, my only supposition is that he wasn't mad to begin with.เอาล่ะ สมมุติฐานเดียวของฉัน เขาไม่ได้เริ่มต้น ด้วยการเป็นบ้า
I don't like telling people things if all I have is supposition.ว่าผมไม่ชอบที่จะบอกเรื่องของคนอื่น... ถ้ามันยังเป็นแค่ สมมติฐาน
You said you don't like telling people things when all you have is supposition, am I right?คุณว่า... ...คุณไม่บอกเรื่องที่ได้แต่จากการคาดคะเนเอา ใช่ไหม?
Right now, this is all supposition.ในตอนนี้ ทั้งหมดนี้ ยังเป็นข้อสมมุติฐาน
Of course. Wasn't that your supposition?แน่นอนล่ะ แล้วนั่นไม่ใช่ สมมุติฐานของคุณหรอกหรือ?
I'm not the type of person who put my hopes on those suppositions.ผมไม่ใช่คนประเภทที่ วางความหวังของตัวเองไว้บนสิ่งสมมุติพวกนั้น
That's our supposition, yes.เราคิดว่าเป็นฆาตกรรมครับ
An excellent supposition, Lieutenant.คาดการณ์ได้ดีมาก ผู้หมวด

supposition ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
反実仮想[はんじつかそう, hanjitsukasou] (n) counterfactual thinking; counterfactual assumption; counterfactual supposition
たら(P);ったら(P)[, tara (P); ttara (P)] (conj,prt) (1) indicates supposition; if ... then; when; after; (prt) (2) (usu. ったら) (typically after someone's name) indicates exasperation; (P)
仮定[かてい, katei] (n,vs) assumption; supposition; hypothesis; (P)
仮想[かそう, kasou] (n,vs,adj-no) imagination; supposition; virtual; potential (enemy); (P)
憶測(P);臆測[おくそく, okusoku] (n,vs) guess; speculation; supposition; (P)

supposition ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การถือเอาว่า[n. exp.] (kān theū ao) EN: supposition FR:
ข้อสมมุติ[n. exp.] (khø sommut) EN: assumption ; hypothesis ; supposition ; theory FR: hypothèse [f]
สมมติฐาน ; สมมุติฐาน[n.] (sommottithā) EN: hypothesis ; supposition ; assumption FR: hypothèse [f]
สมมุติฐาน ; สมมติฐาน[n.] (sommuttithā) EN: hypothesis ; supposition ; assumption FR: hypothèse [f]
สมมุติฐาน ; สมมติฐาน[n.] (sommuttithā) EN: hypothesis ; supposition ; assumption FR: hypothèse [f]

supposition ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Voraussetzung {f}presupposition
angenommen {adv}suppositionally

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า supposition
Back to top