ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sculpt

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sculpt*, -sculpt-

sculpt ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sculpt (vi.) แกะสลัก See also: สลัก, ปั้น Syn. carve
sculpt (vt.) แกะสลัก See also: สลัก, ปั้น Syn. carve
sculptor (n.) ช่างแกะสลัก See also: ประติมากร, คนแกะสลัก, ช่างสลัก, ช่างปั้น Syn. artist, modeler, carver
sculptress (n.) ช่างแกะสลักผู้หญิง
sculptural (adj.) เกี่ยวกับแกะสลัก
sculpturally (adv.) ทางแกะสลัก
sculpture (n.) การแกะสลัก See also: การปั้น
sculpture (n.) รูปแกะสลัก See also: รูปสลัก, รูปปั้น, รูปหล่อ, ประติมากรรม Syn. figure, model, statue
sculpture (vt.) แกะสลัก See also: สลัก, ปั้น Syn. carve, sculpt
English-Thai: HOPE Dictionary
sculptor(สคัลพฺ'เทอะ) n. ช่างแกะสลัก,ช่างปั้นรูป,ช่างหล่อรูป
sculptress(สคัลพฺ'ทริส) n. sculptorที่เป็นหญิง
sculpture(สคัลพฺ'เชอะ) vt.,vi.,n. (การ) แกะ,สลัก,ปั้นรูป,หล่อรูป,ผลงานแกะสลัก,ผลงานการปั้นหรือหล่อรูป, See also: sculptural adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
sculptor(n) ช่างปั้น,ช่างแกะสลัก,ช่างหล่อ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
sculptureประติมากรรม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sculptorsประติมากร [TU Subject Heading]
Sculptureประติมากรรม [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปั้นรูป (v.) sculpt See also: mold a figure, mould a statue Syn. ปั้นรูป
ช่างสลัก (n.) sculptor See also: carver Syn. ช่างแกะสลัก
ช่างแกะสลัก (n.) sculptor
นักปั้น (n.) sculptor See also: sculptress
ประติมากร (n.) sculptor See also: sculptress Syn. นักปั้น
งานประติมากรรม (n.) sculpture
ปฏิมากรรม (n.) sculpture See also: image Syn. การแกะสลัก
ประติมากรรม (n.) sculpture
ประติมากรรม (n.) sculpture See also: image Syn. ปฏิมากรรม, การแกะสลัก
รูปแกะสลัก (n.) sculpture See also: statue
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I sculpt wood, crystals, ivory etc. with letters... and put color on them...ผมแกะสลักไม้,คริสตัล งาช้าง และอีกหลายอย่างให้เป็นตัวหนังสือ แล้วก็ทาสีพวกมันด้วย
And even today, new volcanoes continue to sculpt our landscapes.แม้แต่ทุกวันนี้, ภูเขาไฟลูกใหม่ยังคงสลักเสลาภูมิประเทศของเรา
This is a gold-plated nickel alloy cuticle sculptor from the south of Denmark, and I will sculpt my nails wherever I damn well please.นี่คือนิคเกิลอัลลอยด์ เคลือบทอง เกะสลัก จากทางตอนใต้ของเด็นมาร์ค และผมจะแกะเล็บของผม
So, I found this Web site where you send them pictures, they sculpt your head and make an action figure out of you.นี่ ฉันเจอเวบไซต์นึงที่เราสามารถส่งรูปไป ให้เขาแกะออกมา ทำเป็นโมเดลได้ด้วย
A society gradually takes form, sculpted by terror and fear, but less deranged than that of the SS and its slogans:รูปแบบสังคมเริ่มก่อตัวขึ้น จากความหวาดหวั่นและความกลัว ที่น่ารำคาญน้อยกว่านั้น ก็พวกคำขวัญของที่นี่
I'm a sculptor. I'm trying to be a sculptor and she's my work of--ผมเป็นช่างปั้น และเธอเป็นงานของผม ของ...
I'm really a sculptor.จริง ๆ แล้วเปล่าครับ. ผมเป็นช่างแกะสลักน่ะครับ.
There was a sculptor and he found a stone, a special stone.มีช่างแกะสลักคนหนึ่งNเขาค้นพบหินงามที่วิเศษที่สุด
The sculptor said he hadn't created anything.แต่ช่างแกะสลักคนนั้นกล่าวNเขาไม่ได้ทำอะไรเลย
Sculptures of deities have been carved with great care in butter.รูปสลักเทพเจ้า ถูกสลักขึ้นมาจากเนย
Artist, inventor, sculptor, naturalist.ศิลปิน, นักประดิษฐ์, ประติมากร , นักธรรมชาติวิทยา ชาวอิตาลี ในคริสตศตวรรษที่ 15
Is this your sculpture?ประติมากรรมของคุณหรือครับ

sculpt ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
多那太罗[Duō nǎ tài luó, ㄉㄨㄛ ㄋㄚˇ ㄊㄞˋ ㄌㄨㄛˊ, 多那太罗 / 多那太羅] Donatello (c. 1386-1466); Donato di Niccolò di Betto Bardi, famous early renaissance painter and sculptor
汉白玉[hàn bái yù, ㄏㄢˋ ㄅㄞˊ ㄩˋ, 汉白玉 / 漢白玉] white marble; a type of white marble used for building and sculpting
造型艺术[zào xíng yì shù, ㄗㄠˋ ㄒㄧㄥˊ ㄧˋ ㄕㄨˋ, 造型艺术 / 造型藝術] plastic arts (e.g. sculpture)
浮雕[fú diāo, ㄈㄨˊ ㄉㄧㄠ, 浮雕] relief sculpture
雕刻品[diāo kè pǐn, ㄉㄧㄠ ㄎㄜˋ ㄆㄧㄣˇ, 雕刻品 / 彫刻品] sculpture
雕刻家[diāo kè jiā, ㄉㄧㄠ ㄎㄜˋ ㄐㄧㄚ, 雕刻家 / 彫刻家] sculptor
玉夫座[yù fū zuò, ㄩˋ ㄈㄨ ㄗㄨㄛˋ, 玉夫座] Sculptor (constellation)

sculpt ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ギリシャ彫刻;ギリシア彫刻[ギリシャちょうこく(ギリシャ彫刻);ギリシアちょうこく(ギリシア彫刻), girisha choukoku ( girisha choukoku ); girishia choukoku ( girishia choukoku )] (n) Greek sculpture
サウンドスカルプチャー[, saundosukarupucha-] (n) sound sculpture
スカルプチャー[, sukarupucha-] (n) sculpture
ボディースカルプチャー[, bodei-sukarupucha-] (n) body sculpture
ミロのビーナス[, miro no bi-nasu] (n) Venus de Milo (classical Greek sculpture of Aphrodite)
上生菓子[じょうなまがし, jounamagashi] (n) high-grade Japanese fresh confections (usu. colorful sculpted mochi in seasonal designs around bean paste)
丸彫り[まるぼり, marubori] (n) three dimensional sculpture
仏所[ぶっしょ, bussho] (n) (1) place containing a Buddhist image; (2) (See 極楽・1,浄土) place containing a buddha (e.g. the pure land); (3) (See 造仏所) independent workshop of Buddhist sculptors (from the Heian period onward)
彫る(P);雕る;鐫る[ほる(P);える(雕る;鐫る)(ok), horu (P); eru ( chou ru ; sen ru )(ok)] (v5r,vt) (1) to carve; to engrave; to sculpt; to chisel; (2) (ほる only) to tattoo; (P)
彫像[ちょうぞう, chouzou] (n) sculpture; carved statue; graven image; (P)
彫刻室座[ちょうこくしつざ, choukokushitsuza] (n) (constellation) Sculptor
彫刻家[ちょうこくか, choukokuka] (n) engraver; carver; sculptor
彫工[ちょうこう, choukou] (n) carver; engraver; sculptor
擬蝦夷法螺[えぞぼらもどき;エゾボラモドキ, ezoboramodoki ; ezoboramodoki] (n) (uk) double-sculptured neptune (species of whelk, Neptunea intersculpta)
木彫師;木彫り師[きぼりし, kiborishi] (n) (obsc) (See 木彫り職人) wood sculptor; woodcarver
群像[ぐんぞう, gunzou] (n) sculptured group; (P)
習作[しゅうさく, shuusaku] (n) (a) study (e.g. in music, art, sculpture, etc.); etude; practice piece
造仏所[ぞうぶつしょ, zoubutsusho] (n) (See 仏所・3) government-run workshop of Buddhist sculptors (during the Nara period)
雪像[せつぞう, setsuzou] (n) snow sculpture
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
彫る[ほる, horu] Thai: ปฏิมากรรม English: to sculpture

sculpt ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช่างแกะ[n. exp.] (chang kae) EN: carver ; wood carver ; metal engraver ; sculptor FR: graveur [m] ; ciseleur [m] ; graveur sur bois [m] ; graveur sur métal [m] ; sculpteur [m]
ช่างแกะสลัก[n. exp.] (chang kaesa) EN: sculptor FR: sculpteur [m] ; graveur [m]
ช่างปั้น[n. exp.] (chang pan) EN: sculptor ; potter ; modeler ; modeller FR: sculpteur [m] ; potier [m] ; modeleur [m]
ช่างสลัก[n. exp.] (chang salak) EN: carver ; woodcaver ; sculptor FR: tailleur [m] ; graveur sur bois [m]
แกะ[v.] (kae) EN: carve ; cut ; engrave ; sculpture FR: tailler ; sculpter ; graver ; ciseler ; gratter
แกะสลัก[v. exp.] (kae salak) EN: engrave ; sculpture ; carve FR: graver ; sculpter ; ciseler
แกะสลักหิน[v. exp.] (kae salak h) EN: FR: sculpter la pierre ; travailler la pierre
การแกะสลัก[n. exp.] (kān kae sal) EN: carving ; sculpture FR: sculpture [f]
การแกะสลักผัก[n. exp.] (kān kae sal) EN: FR: sculpture sur légume [f]
การแกะสลักผลไม้[n. exp.] (kān kae sal) EN: fruit carving FR: sculpture sur fruit [f]
ของแกะสลัก[n. exp.] (khøng kaesa) EN: carving ; carved work ; sculpture FR:
กลุ่มดาวช่างแกะสลัก[n. prop.] (klum dāo Ch) EN: Sculptor FR: constellation du Sculpteur [m] ; Le Sculpteur
งานประติมากรรม[n. exp.] (ngān pratim) EN: sculpture FR:
ปลัดขิก[n.] (palatkhik) EN: small phallic sculpture ; small wooden image of penis ; lingam ; phallic charm ; phallic amulet ; amulet in the shape of a penis FR: petite sculpture phallique [f]
ปั้น[v.] (pan) EN: model ; mould ; mold ; sculpture FR: modeler ; sculpter ; mouler
ปฏิมากรรม[n.] (patimākam) EN: sculpture FR:
ประติมากรรม[n.] (pratimākam) EN: sculpture FR: sculpture [f]
ประติมากร[n.] (pratimākøn) EN: sculptor ; sculptress FR: sculpteur [m]
รูปแกะสลัก [n.] (rūp kaesala) EN: sculpture; statue FR: sculpture [f] ; statue [f]
รูปปั้น[n.] (rūppan) EN: statue ; sculpture ; molded figure FR: statue [f] ; sculpture [f]
รูปปั้นทองแดง[n. exp.] (rūppan thøn) EN: FR: sculpture en cuivre [f]
รูปปั้นทองเหลือง[n. exp.] (rūppan thøn) EN: brass sculpture FR: sculpture en laiton [f]
รูปสลัก [n.] (rūpsalak) EN: sculpture ; carving ; statue FR: sculpture [f] ; statue [f]
สลัก[v.] (salak) EN: carve ; engrave ; chisel out ; scupture FR: graver ; sculpter ; tailler ; ciseler
สวนประติมากรรม[n. exp.] (sūan pratim) EN: sculpture garden FR:

sculpt ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bildhauerei {f}sculpture
bildnerische Arbeit {f}sculptural work
Brunnenfigur {f}sculpture on a fountain

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sculpt
Back to top