ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

subdued

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *subdued*, -subdued-

subdued ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
subdued (adj.) สงบเสงี่ยม See also: ไม่เสแสร้ง, ไม่มีมารยา Syn. unostentatious, unobstrusive, unpretentious
subdued (adj.) สงบ See also: เงียบสงบ Syn. gentle, quiet
English-Thai: HOPE Dictionary
subdued(ซับดูด',ซับดิวดฺ') adj. เงียบ,เงียบสงบ,ลดน้อยลง,อ่อนลง,ถูกพิชิต,บรรเทาลง,ข่มอารมณ์,ลดเสียงลง, Syn. quiet,inhibited
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But the killer would had to have subdued them before he could administer the eyedrops.to indicate physical restraint. None that you could see. That's what this is for.
By the bubbles in her mouth, I could see the subdued dire blood lost.จากฟองอากาศที่ปาก ผมเห็นได้ว่ามีการเสียเลือด
He subdued a highly dangerous patient. Quite handily.เขาจัดการกับคนไข้อันตรายของเราได้ เก่งทีเดียว
He had to have been subdued when he was shot.เขาต้องอ่อนแรงลงมากแล้ว เมื่อเขาถูกยิง
He subdued the victim in the hallway prior to dragging him in here.เขาทำให้เหยื่อยอมจำนนในโถงทางเดิน ก่อนที่จะลากเหยื่อเข้ามาในนี้
In one they subdued their victims by hitting them with a pipe found at the scene, and in the other they used a knife, followed by 7 other items found in the kitchen.และพวกมันไม่ค่อยเป็นระเบียบเท่าไหร่ หนึ่งในนั้นทำให้เหยื่อหมดทางสู้ โดยตีด้วยท่อแป๊ป ที่เห็นในรูป
He could have been subdued first.เขาอาจโดนทำให้สู้ไม่ได้ก่อน
Probably how he subdued them.อาจเป็นวิธีที่เขาใช้ควบคุมเหยื่อ
They subdued the guard, unloaded the cash, got out in 60 seconds.ขนเอาเงินไป ทั้งหมดในเวลา 60 วินาที
"I noticed Begbie seemed strangely subdued and uncomfortable.""ฉันเห็นว่าเบกบี้ดูสลด และกระสับกระส่ายพิลึก"
"When the philosopher heard that the fortress of virtue had already been subdued,"เมื่อนักปราชญ์ได้ยินว่าป้อมปราการ ของความบริสุทธิ์ได้ถูกพิชิตไปแล้ว"
You seem subdued.ดูเหมือนคุณข่มมันได้

subdued ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
しめやか[, shimeyaka] (adj-na) quiet and subdued in appearance; solemn; sad and depressed in manner; soft; gentle
ボソリ;ぼそり[, bosori ; bosori] (adv) whispering; murmuring; subdued
白ける[しらける, shirakeru] (v1,vi) (1) to be spoiled (spoilt); to be dampened; to become subdued (e.g. lively atmosphere); to be unamused or bored; to become apathetic; (2) to fade; to turn white; to grow light (at dawn)
閑寂枯淡[かんじゃくこたん, kanjakukotan] (n,adj-na,adj-no) (See 侘寂) aesthetic sense in Japanese art emphasising quiet simplicity and subdued refinement
ぼそぼそ[, bosoboso] (adj-na,adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) dry and crumbling; (2) whispering; subdued; (3) tasteless; flavorless; flavourless
渋い(P);澁い(oK)[しぶい, shibui] (adj-i) (1) astringent; bitter; puckery; rough; harsh; tart; (2) austere; elegant (and unobtrusive); refined; quiet (and simple); sober; sombre; subdued; tasteful (in a quiet way); understated; (3) sour (look); glum; grim; sullen; sulky; (4) stingy; tight-fisted; (P)
落ち着く(P);落ちつく;落着く;落ち付く;落付く[おちつく, ochitsuku] (v5k,vi) (1) to calm down; to compose oneself; to regain presence of mind; (2) to calm down; to settle down; to die down; to become stable; to abate; (3) to settle down (in a location, job, etc.); to settle in; (4) (of an arrangement, conclusion, etc.) to be settled; to be fixed; to have been reached; (5) to harmonize with; to harmonise with; to match; to suit; to fit; (6) (usu. used pronominally as 落ち着いた) (See 落ち着いた・おちついた・3) to be unobtrusive; to be quiet; to be subdued; (P)

subdued ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จ๋อย[adj.] (jǿi) EN: disconsolate ; dejected ; sad ; low-spirited ; downcast ; subdued ; depressed ; wan FR:
หงอ[adj.] (ngø) EN: in fear and trembling ; terrified ; utterly subdued FR:
ราบคาบ[adj.] (rāpkhāp) EN: subdued ; pacified FR:
สิ้นลาย[n. exp.] (sin lāi) EN: toothless ; tamed ; subdued FR:
ซบเซา[adj.] (sopsao) EN: quiet ; dull ; depressed . sluggish ; lifeless ; unhappy ; sad ; subdued FR: somnolent ; assoupi
ถอดเขี้ยวถอดเล็บ[v. (loc.)] (thøtkhīothø) EN: become subdued ; become tame FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า subdued
Back to top