ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stray

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stray*, -stray-

stray ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stray (vi.) พลัดหลง See also: หลงทาง, พลัดพราก Syn. straggle
stray (vi.) ร่อนเร่ See also: พเนจร, เร่ร่อน Syn. wander
stray (vi.) หันเห See also: เบี่ยงเบน, ออกนอกเรื่อง Syn. digress, deviate
stray (adj.) ซึ่งพลัดหลง See also: หลงทาง Syn. abandoned, lost
stray (n.) คนที่หลงทาง See also: คนที่พลัดหลง Syn. waif
stray (n.) สัตว์ที่หลงทาง See also: สัตว์ที่ไม่มีเจ้าของ Syn. waif
stray from (phrv.) หลงทาง See also: เดินเตร็ดเตร่ Syn. wander from, wander off
English-Thai: HOPE Dictionary
stray(สเทร) vi. บ่ายเบน,หันเห,หลงทาง,พลัดพราก,เร่ร่อน,พเนจร.adj.,n. (ผู้) หลงทาง,พลัดพราก,พเนจร,ร่อนเร่., See also: strayer n., Syn. rove,roam,lose,deviate
English-Thai: Nontri Dictionary
stray(adj) กระจัดกระจาย,หลงทาง,พลัดพราก,เร่ร่อน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
stray arcing; stray flashการอาร์กพลาด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระเจิดกระเจิง (v.) stray See also: run away, wander, roam Syn. กระเจิง, เตลิด
เชือนแช (v.) stray See also: be dilatory, wander, dilly-dally, loiter, linger, aberrant Syn. แชเชือน, ไถล, เถลไถล
แชเชือน (v.) stray See also: be dilatory, wander, dilly-dally, loiter, linger, aberrant Syn. ไถล, เถลไถล
สุนัขข้างถนน (n.) stray dog
สุนัขจรจัด (n.) stray dog Syn. สุนัขข้างถนน
มอมเมา (v.) lead astray
หลงผิด (v.) go astray See also: be misguided, be off the right track
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The people who used to live there fed these stray cats, so they were always around, and it drove my mother nuts.คนที่เคยอยู่ก่อนหน้าชอบให้อาหารแมวจรจัด มันเลยไม่หนีไปไหน มันทำให้แม่ฉันโมโหมาก
Do not stray from the group.อย่าได้แตกแถวโดยเด็ดขาด
I mean why stray down a path isolation when happiness might be right here.ฉันหมายความว่า ควรจะเปรียบเทียบดูว่าเราชอบอะไรแบบใหนกันแน่น่ะ
Another stray dog?เอาให้หมาที่หลงทางเหรอ?
Guess I'm a sucker for stray dogs and naked guys.เดาดูซิว่าผมคือลูกหมาหลงทางและคนเปลือยเปล่า
Let's not stray from the point, Lizzie.อย่าเบี่ยงประเด็น ลิซซี่
No,I'm looking at the nightstand, and all I see are a few stray hairs and this sports blooper dvd you thought would cheer me up.ไม่มี มีแต่เศษผมนิดหน่อย กับดีวีดีภาพกีฬามันส์ที่คุณซื้อมา เพื่อช่วยให้ฉันร่าเริงขึ้น
This is the unsub's hunting ground, and he's unlikely to stray from it.นี่เป็นพื้นที่ล่าของคนร้าย และเค้าก็ไม่น่าจะออกไปนอกพื้นที่
Hey, you ever hang out down on 14th Street with a stray named Kelvin?นี่ .. นายเคยออกไปเดินแถวถนนหมายเลขสิบสี่\ กับหมาจรจัดที่ชื่อ เควินหรือเปล่า?
You... better don't stray away with crazy thoughts.ลูกก็... อย่าหลงทางไปกับความคิดบ้าๆ
All we need is one stray bullet.ที่ผมต้องการคือกระสุนซักนัดนึง
Because you're a moon that will never stray from my star.เพราะกึมจันดีเป็นพระจันทร์ที่ไม่สามารถไปจากดาวกูจุนพโยได้ยังไงล่ะ

stray ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chà, ㄔㄚˋ, 岔] fork in road; bifurcation; branch in road, river, mountain range etc; to branch off; to turn off; to diverge; to stray (from the path); to change the subject; to interrupt; to stagger (times)
走错[zǒu cuò, ㄗㄡˇ ㄘㄨㄛˋ, 走错 / 走錯] astray; misstep
下水[xià shuǐ, ㄒㄧㄚˋ ㄕㄨㄟˇ, 下水] downstream; to put into water; to launch (a ship); fig. to fall into bad ways; to lead astray; to go to pot
游荡[yóu dàng, ㄧㄡˊ ㄉㄤˋ, 游荡 / 遊蕩] stray

stray ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぐれる[, gureru] (v1,vi) to stray from the right path
どら猫[どらねこ, doraneko] (n) stray cat
人たる道に背く[ひとたるみちにそむく, hitotarumichinisomuku] (exp,v5k) to stray from the path of righteousness
狐矢[きつねや, kitsuneya] (n) (obsc) (See 流れ矢) stray arrow
逸る[はやる, hayaru] (v5r,vi) (uk) to stray from; to get lost
逸れる[それる(P);はぐれる(P), soreru (P); hagureru (P)] (v1,vi) to stray (turn) from subject; to get lost; to go astray; (P)
逸れ弾[それだま, soredama] (n) stray bullet
逸れ玉[それだま, soredama] (n) stray bullet
逸れ矢[それや, soreya] (n) stray arrow
他の言に惑わされる[たのげんにまどわされる, tanogennimadowasareru] (exp,v1) to be led astray by others opinion
悪の道へ誘う[あくのみちへいざなう, akunomichiheizanau] (exp,v5u) (obsc) to lead astray; to lure a person to evil ways
惑わせる[まどわせる, madowaseru] (v1) to lead astray
欺き惑わす[あざむきまどわす, azamukimadowasu] (v5s) to deceive and lead astray
聞くは一時の恥聞かぬは末代の恥[きくはいっときのはじきかぬはまつだいのはじ, kikuhaittokinohajikikanuhamatsudainohaji] (exp) (id) Better ask than go astray
[まじ, maji] (n) (1) (arch) (See 蠱物) charmed and cursed; (2) something that bewilders; something that leads one astray; the work of demons
蠱物[まじもの, majimono] (n,vs) (1) (arch) (See 蠱) charmed and cursed; (2) something that bewilders; something that leads one astray; the work of demons
行き違い(P);行違い[いきちがい(P);ゆきちがい, ikichigai (P); yukichigai] (n) (1) crossing without meeting (e.g. letters in the post, people on the road); going astray; (2) difference of opinion; misunderstanding; estrangement; disagreement; (P)
行き違いになる[いきちがいになる;ゆきちがいになる, ikichigaininaru ; yukichigaininaru] (exp,v5r) to miss each other; to cross (in the post); to go astray; to go wrong
踏み迷う[ふみまよう, fumimayou] (v5u,vi) to lose one's way; to go astray
身を誤る[みをあやまる, miwoayamaru] (exp,v5r) to err; to take the wrong path; to go astray
迷い込む[まよいこむ, mayoikomu] (v5m) to go astray; to lose one's way

stray ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จรจัด[adj.] (jønjat) EN: vagrant ; unsettled ; aimless ; homeless ; stray FR: errant ; nomade ; sans domicile fixe ; vagabond
กระเจิดกระเจิง[v.] (krajoētkraj) EN: stray ; disperse FR:
หลงฝูง[n.] (long fūng) EN: stray FR:
หลงฝูง[v.] (long fūng) EN: stray FR:
หลงทาง[adj.] (long thāng) EN: stray FR: égaré ; errant
ลูกหลง[n.] (lūklong) EN: stray bullet FR: balle perdue [f]
หมาจรจัด[n. exp.] (mā jønjat) EN: stray dog FR: chien errant [m]
หมาข้างถนน[n. exp.] (mā khāng th) EN: stray dog FR: chien errant [m]
หมากลางถนน[n. exp.] (mā klāng th) EN: stray dog ; homeless wretch ; pariah dog FR: chien errant [m]
เพริด[adj.] (phroēt) EN: lost ; stray ; estranged ; returned to the wild FR:
ระหกระเหิน[v.] (rahokrahoēn) EN: wander ; travel with hazard ; rove ; stray FR:
เร่ร่าย[v.] (rērai) EN: wander ; roam ; stray FR:
เร่ร่อน[v.] (rērǿn) EN: wander ; roam ; stray FR:
เร่ร่อน[adj.] (rērǿn) EN: vagrant ; homeless ; stray FR: sans-abri
เส[v.] (sē) EN: diverge ; stray (from) ; deviate ; change FR: détourner ; biaiser ; dévier ; obliquer
สุนัขจรจัด[n. exp.] (sunak jønja) EN: stray dog FR: chien vagabond [m] ; chien errant [m]
สุนัขข้างถนน[n. exp.] (sunak khāng) EN: stray dog FR: chien errant [m]
ดีแตก[X] (dī taēk) EN: go astray ; take a tumble FR:
เก[v.] (kē) EN: play truant ; shirk ; be a shirker ; go astray ; go off at a tangent FR: se dérober ; être un tire-au-flanc (fam.)
หลักสำคัญ[n. exp.] (lak samkhan) EN: mainstray FR:
หลง[v.] (long) EN: be misled ; be misguided ; misunderstand ; be mistaken ; lose one's way ; get lost ; go astray ; forget FR: se fourvoyer ; s'égarer
หลงทาง[v. exp.] (long thāng) EN: lose one's way ; get lost ; be lost ; be misguided ; go astray FR: s'égarer ; se perdre ; se fourvoyer ; perdre son chemin ; errer ; se gourer (fam.)
ในทางที่ผิด[adv.] (nai thāng t) EN: astray FR: erronément
ออกนอกทาง[v. exp.] (øk nøk thān) EN: go astray ; go off course FR:
ออกทะเล[v. exp.] (øk thalē) EN: lose one's focus ; go astray FR:
เพลิดเพลิน[adj.] (phloētphloē) EN: FR: distrayant ; divertissant ; plaisant ; réjouissant
สนุก[adj.] (sanuk) EN: pleasant ; funny ; fun ; entertaining ; amusing ; vivacious ; diverting ; enjoyable; FR: plaisant ; agréable ; amusant ; réjouissant ; divertissant ; distrayant ; drôle

stray ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Irrläufer {m}; falsch zugestellter Briefstray letter; misdirected mail; letter delivered to the wrong address
Streukapazität {f}stray capacitance

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stray
Back to top