ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

spoon

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *spoon*, -spoon-

spoon ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
spoon (n.) ช้อน
spoon (n.) เหยื่อตกปลาลักษณะคล้ายช้อน Syn. fishing lure
spoon (n.) ไม้ตีกอล์ฟเบอร์ 3 Syn. golf club
spoon (vt.) ตักด้วยช้อน See also: รับประทานด้วยช้อน
spoon (vt.) ช้อนลูกกอล์ฟขึ้น Syn. hit ball up
spoon out (phrv.) เสิร์ฟอาหารด้วยช้อน See also: ตักอาหารด้วยช้อน
spoon up (phrv.) ตักเข้าปากด้วยช้อน
spoon-feed (idm.) ช่วยเหลือมากเกินไปจนไม่ได้เรียนรู้ หรือทำสิ่งใดด้วยตัวเองเลย
spoon-feed (vt.) ใช้ช้อนป้อน
spoonerism (n.) การย้ายเสียงในคำ
spoonful (n.) เต็มช้อน
spoony (adj.) คลั่งไคล้ See also: หลงใหล Syn. amorous, sentimental
spoony (n.) ผู้หลงรักคนอื่นอย่างคลั่งไคล้
English-Thai: HOPE Dictionary
spoon(สพูน) n. ช้อน,ปริมาณเต็มช้อน,พลั่ว,จอบ,คนเซ่อ,คนที่หลงรักคนอื่นข้างเดียว vt.,vi. ใช้ช้อนตัก,ทำให้เป็นรูปช้อน,ตีลูกกอล์ฟขึ้นเบา ๆ ,หลงงมงาย,เกี้ยว,กอดจูบ,vi. แสดงความรัก -Phr. (born with a silver spoon in one's mouth เกิดในตระกูลมั่งคั่ง) .
spoon-fed(สพูน'เฟด) adj. ใช้ช้อนตัก,ป้อนด้วยช้อน,ได้รับการเอาใจจนเสียคน
spoonerism(สพูน'นะริสซึม) n. การกลับหรือย้ายเสียงของคำ ไคล้,หลงรัก, Syn. spoony
spoonful(สพูน'ฟูล) n. ปริมาณเต็มช้อน,ปริมาณเล็กน้อย pl. spoonfuls
English-Thai: Nontri Dictionary
spoon(n) ช้อน,คนโง่,การหลงงมงาย,พลั่ว,จอบ,เหยื่อตกปลา
spoonful(adj) หนึ่งช้อนเต็ม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
spoon nail; koilonychiaสภาพเล็บรูปช้อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จ่าหวัก (n.) spoon Syn. จวัก, ตวัก, จ่า
ช้อน (n.) spoon
คำผวน (n.) spoonerism
กินช้อน (v.) take meal with a spoon See also: use a spoon to eat with
ช้อนกาแฟ (n.) coffee spoon See also: teaspoon Syn. ช้อนชา
ช้อนชา (n.) teaspoon
ช้อนตวง (n.) measuring spoon
ช้อนโต๊ะ (n.) tablespoon
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
With a spoon on a short chain, so you don't lose even a drop of it.ด้วยช้อนบนโซ่สั้น, ดังนั้นคุณจะไม่สู- ญเสียแม้แต่หยดของมัน
That tall drink of water with the silver spoon up his ass.ว่าเครื่องดื่มสูงของน้ำด้วยเงินช้อนขึ้นตูดของเขา
They are hoping some rich guy will come and stick a silver spoon in his mouthคงกะให้เศรษฐีมาเจอ จะได้คาบช้อนเงินช้อนทอง
I know you probably think I was born with a silver spoon in my mouth, but I'm no elitist.ทุกคนคงคิดว่า ผมเกิดมาบนกองเงินกองทอง แต่ผมไม่ใช่คนรวย
The silver spoon remark might rub some people the wrong way, but I think I know...เรื่องกองเงินกองทอง อาจทำให้คนเข้าใจผิด - แต่ฉัน...
Well, you got water out there on the left side. Why don't you put your spoon out there... with Jones and Hagen, play this thing smart ?มีน้ำอยู่ซ้ายมือ ใช้หัวไม้ 3 เหนือเขาดีกว่า
I've sat with 'em as they've combed through their assets, figured out which kid gets the painting over the fireplace, which one gets the antique spoon collection.คุยกับเค้า เรื่องการแบ่งสมบัติ คิดว่าเด็กคนไหน จะได้รูปปั้นเหนือเตาผิง คนไหนจะได้ชุดสะสมช้อนโบราณ
You can eat without a spoon using chopsticks or hands.เราไม่สามารถทานอะไรได้ถ้าไม่มีช้อน แต่อาจจะใช้ตะเกียบหรือส้อมแทนได้
In Europe they say if you stir red tea with a silver spoon on a full moon night a lovely fairy will appear.คนแถบยุโรปพูดว่าถ้าได้ชงชาด้วยช้อนเงิน ใต้แสงจันทร์ จะเห็นเทพธิดาตัวน้อย
Stir red tea with a silver spoon on a full moon night, and a cute fairy will appear.คนชาแดงด้วยช้อนเงิน ในคืนพระจันทร์เต็มดวง เทวดาน้อยจะปรากฎตัว
Now my calculation show me that Jazz and I have taken one spoon sugar..ตอนนี้ผมถึงหยิบยกการคำนวนเรื่องช้อนน้ำตาลให้แจ๊สดู...
And don't we need something like a spoon for this?และก็ไม่จำเป็นต้องใช้ช้อน

spoon ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三号木杆[sān hào mù gān, ㄙㄢ ㄏㄠˋ ㄇㄨˋ ㄍㄢ, 三号木杆 / 三號木桿] spoon (golf)
[bǐ, ㄅㄧˇ, 匕] dagger; ladle; ancient type of spoon
一匙[yī chí, ㄧ ㄔˊ, 一匙] spoonful
汤匙[tāng chí, ㄊㄤ ㄔˊ, 汤匙 / 湯匙] soup spoon; tablespoon
[sháo, ㄕㄠˊ, 勺] spoon
[chí, ㄔˊ, 匙] spoon
[sì, ㄙˋ, 柶] spoon; ladle
调羹[tiáo gēng, ㄊㄧㄠˊ ㄍㄥ, 调羹 / 調羹] spoon
[dī, ㄉㄧ, 鍉] spoon, key
[huán, ㄏㄨㄢˊ, 鹮] spoonbill; ibis; family Threskiornidae
茶匙[chá chí, ㄔㄚˊ ㄔˊ, 茶匙] teaspoon

spoon ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スープスプーン[, su-pusupu-n] (n) soupspoon; soup spoon
スプーンレース[, supu-nre-su] (n) spoon race (i.e. egg and spoon race)
スプーン曲げ[スプーンまげ, supu-n mage] (n) spoon bending
匕箸[ひちょ, hicho] (n) spoon and chopsticks
横箸[よこばし, yokobashi] (n) joining both chopsticks together and using them as a spoon (breach of chopstick etiquette)
スプーン(P);スプン[, supu-n (P); supun] (n) spoon; (P)
スプーンフィーディング[, supu-nfi-deingu] (n) spoon-feeding
テーブルスプーン[, te-burusupu-n] (n) tablespoon
ティースプーン[, tei-supu-n] (n) teaspoon
一匕[いっぴ, ippi] (n) (1) (obsc) one spoon; (2) one dagger
一杯[いっぱい, ippai] (adj-na,adv,n,adj-no) (1) amount necessary to fill a container (e.g. a cupful, spoonful, etc.); a drink (i.e. an alcoholic beverage); (2) full; (3) one squid, octopus, crab, etc.; one boat; (adv,adj-no,adj-na) (4) (uk) fully; to capacity; (5) (uk) a lot; much; (n-suf,n-adv) (6) (uk) all of ...; the entire ...; (P)
女好き[おんなずき, onnazuki] (n) fondness for women; woman admirer; lustful man; spoony
散り蓮華;散蓮華[ちりれんげ, chirirenge] (n) (1) ceramic spoon; (2) fallen lotus petal
蓮華;蓮花[れんげ, renge] (n) (1) (See 蓮・1) lotus flower; (2) (abbr) (See 蓮華草) Chinese milk vetch (Astragalus sinicus); (3) (abbr) (See 散り蓮華・1) china spoon; (4) lotus-shaped pedestal for a gravestone
螠(oK)[ゆむし;ユムシ, yumushi ; yumushi] (n) (uk) spoonworm (esp. species Urechis unicinctus)

spoon ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉลองพระหัตถ์[n.] (chaløngphra) EN: spoon ; fork ; chopsticks FR:
ช้อน[n.] (chøn) EN: spoon FR: cuillère [f] ; cuiller [f]
ช้อนหุ้มเงิน[n. exp.] (chøn hum ng) EN: silver-plated spoon FR:
ช้อนกาแฟ[n. exp.] (chøn kāfaē) EN: coffee spoon ; teaspoon FR: cuillère à café [f] ; cuiller à café [f]
ช้อนกลาง[n.] (chønklāng) EN: serving spoon FR: cuillère à servir [f]
ช้อนตวง[n. exp.] (chøn tūang) EN: measuring spoon FR:
ช้อนหวาน[n.] (chøn-wān) EN: dessert spoon ; dessertspoon FR: cuillère à dessert [f] ; cuiller à dessert [f]
จ่าหวัก[n.] (jāwak) EN: spoon ; ladle ; dipper FR:
จวัก[n.] (jawak) EN: spoon ; ladle ; dipper FR:
กินช้อน[v.] (kinchøn) EN: eat with a spoon ; take meal with a spoon ; use a spoon to eat with FR: manger à la cuillère
ช้อนชา[n. exp.] (chønchā) EN: teaspoon FR: cuillère à café [f] ; cuiller à café [f]
ช้อนคาว[n. exp.] (chønkhāo) EN: tablespoon FR:
ช้อนส้อม[n. exp.] (chøn sǿm) EN: cutlery ; silverware ; spoons and forks FR:
ช้อนโต๊ะ[n. exp.] (chøn to) EN: tablespoon FR: cuillère à soupe [f] ; cuiller à soupe [f]
ช้อนโต๊ะพูน[n. exp.] (chøn to phū) EN: heaping tablespoon FR: cuillerée à soupe [f]
ช้อนโต๊ะพูน ๆ[n. exp.] (chøn to phū) EN: heap tablespoon FR:
คำผวน[n. exp.] (kham phūan) EN: spoonerism FR: contrepèterie [f]
คัน[n.] (khan) EN: [classif.: automobiles, carriages and other vehicles (buses, motorbikes ...), umbrellas, spoons, forks] FR: [classif. : automobiles, véhicules motorisés, cyclomoteurs, bicyclettes, parapluies, ombrelles, cuillères/cuillers, fourchettes]
เล่ม[n.] (lem) EN: [classif.: books, magazines, knives, forks, spoons, oxcarts, wheels, barrows] FR: [classif. : livres, magazines, couteaux, fourchettes, cuillères, charrettes à boeufs, roues, brouettes, charrettes à bras]
นกชายเลนปากช้อน[n. exp.] (nok chāi lē) EN: Spoon-billed Sandpiper FR: Bécasseau spatule [m] ; Bécasseau à spatule [m] ; Bécasseau à bec en cuiller [m]
นกปากช้อน[n. exp.] (nok pāk chø) EN: spoonbill FR:
นกปากช้อนหน้าดำ[n. exp.] (nok pāk chø) EN: Black-faced Spoonbill FR: Petite spatule [f]
นกปากช้อนหน้าขาว[n. exp.] (nok pāk chø) EN: Eurasian Spoonbill ; White Spoonbill ; Common Spoonbill FR: Spatule blanche [f] ; Spatule d'Europe [f] ; Bec en cuillère [m] ; Palette [f]
ปูใบ้[n. exp.] (pū bai) EN: rock crab ; spooner FR:
สวิง[n.] (sawing) EN: dip-net ; hand-net ; spoon-net ; small fishing net ; landing net FR: épuisette [f]

spoon ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schlafen | schlafend | geschlafen | du schläfst | er/sie schläft | ich/er/sie schlief | er/sie hat/hatte geschlafen | Löffelchen schlafento sleep {slept; slept} | sleeping | slept | you sleep | sleeps | I/he/she slept | he/she has/had slept | to spoon
Rührlöffel {m}stirring spoon
Afrikanischer Löffler {m} [ornith.]African Spoonbill
Rosalöffler {m} [ornith.]Roseate Spoonbill
Königslöffler {m} [ornith.]Royal Spoonbill
Löffelstiel {m}spoon handle
Teelöffel {m}teaspoon (tsp.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า spoon
Back to top