ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

spot

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *spot*, -spot-

spot ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
spot (n.) จุด See also: แต้ม, ดวง
spot (n.) จุดด่างพร้อย See also: รอยด่าง, รอยเปรอะ, รอยเลอะ Syn. blemish, stain
spot (n.) สถานที่ See also: แหล่ง, ที่, ตำแหน่ง Syn. location, point, site
spot (vt.) พบเห็น Syn. detect, see, sight
spot (vi.) ทำให้เป็นจุดด่าง See also: ทำให้ด่างพร้อย Syn. spatter, stain
spot (adj.) ทันทีทันใด Syn. immediate, prompt, ready
spot (vt.) ทำให้เป็นจุดด่าง See also: ทำให้ด่างพร้อย Syn. spatter, stain
spot check (n.) การสำรวจแบบสุ่มตัวอย่าง
spot news (n.) ข่าวด่วน
spot of lunch (sl.) อาหารกลางวัน (จำนวน) ไม่มาก / เล็กน้อย
spot on (adj.) ถูกต้อง See also: แม่นยำ
spot test (n.) การทดสอบบริเวณที่เกิดเหตุ
spot with (phrv.) พ่นด้วย See also: ทำให้เปื้อนด้วย, กระเซ็นด้วย
spot-on (adj.) ถูกต้อง See also: แม่นยำ
spotless (adj.) ซึ่งไม่มีจุดด่าง Syn. stainless, without blemish
spotlight (n.) ไฟฉายที่มีแสงสว่างจ้ามาก See also: สปอร์ตไลท์ Syn. limelight, footlight
spotlight (n.) จุดสนใจของผู้คน See also: สายตาของประชาชน Syn. public eye
spotlight (vt.) ฉายสปอร์ตไลท์
spotlight (vt.) ดึงดูดความสนใจ See also: ทำให้เด่นชัด Syn. highlight, draw attention to
spotted (adj.) เป็นจุดด่าง See also: เป็นรอยแต้ม
spotted (adj.) บุ๋ม Syn. marred
spotted (adj.) เป็นจุดๆ See also: เป็นแต้มๆ
spotted (adj.) เปรอะเปื้อน See also: สกปรก Syn. dirty, soiled
spotter (n.) ผู้กำหนดจุด See also: ผู้ทำการจุดแต้ม
spotter (n.) คนเฝ้าสังเกตการณ์
spotter (n.) ผู้ระบุเป้าหมายการยิงให้ทหารปืนใหญ่ See also: ผู้ระบุตำแหน่งของข้าศึก
spotter (n.) นักสืบ (คำไม่เป็นทางการ) Syn. spy, detector, finder
spotter (n.) ผู้ช่วยผู้สื่อข่าวกีฬา Syn. sportcaster assistant
spotter (n.) แมวมอง Syn. scout, talent scout
spotter (n.) พนักงานซักรอยเปื้อนในร้านซักแห้ง
spotty (adj.) ไม่สม่ำเสมอ See also: ไม่คงเส้นคงวา, ไม่แน่นอน Syn. inconsistent, patchy
spotty (adj.) เต็มไปด้วยสิว Syn. pimply
spotty (adj.) เป็นจุดๆ See also: เป็นแต้มๆ Syn. spotted
English-Thai: HOPE Dictionary
spot(สพอท) n. จุด,แต้ม,ดวง,หยด,จุดด่าง,จุดดำ,มลทิน,สถานที่,ตำแหน่ง,เงินสด,จำนวนเล็กน้อย,ปริมาณที่ดื่ม,ไฟจ้าสำหรับส่องให้สว่างมาก,ไนท์คลับ,บาร์,สินค้าที่อยู่ vt. ทำให้เป็นจุด,ทำให้เปื้อนเปรอะ,จำได้,กำหนดตำแหน่ง,ทำให้กระจาย,เล็งเป้า,เปื้อน,เปรอะ. adj. ทันที,ฉับพลัน
spot announcementn. การประกาศสั้น ๆ ทางวิทยุหรือโทรทัศน์ (มักเป็นการโฆษณา)
spot newsn. ข่าวด่วน, Syn. latest news
spot testn. การทดสอบ ณ สถานที่เกิดเหตุ
spotless(สพอท'ลิส) adj. ไม่มีจุด,ไม่มีแต้ม,ไม่มีรอยเปรอะเปื้อน,ไม่มีมลทิน,บริสุทธิ์, See also: spotlessness n.
spotlight(สพอท'ไลทฺ) n. ไฟฉายสว่างจ้า,แสงสว่างจ้าจากไฟฉายแรงสูง,จุดสนใจของประชาชน. vt. ฉายส่องด้วยไฟฉายแรงสูง,ทำให้เห็นชัด,ทำให้เด่นชัด,เรียกร้องความสนใจ,ย้ำ,เน้น, Syn. highlijght,accent,feature
spotted(สพอท'ทิด) adj. เป็นจุด,เป็นแต้ม,เปื้อน,เปรอะ,มีมลทิน., See also: spottedness n., Syn. sullied,blemished
spotty(สพอท'ที) adj. เป็นจุด ๆ ,เป็นแต้ม,มีรอยเปรอะเปื้อน,มีรอยด่างพร้อย,ไม่ได้มาตรฐาน,ไม่เข้าเกณฑ์,ไม่แน่นอน,เอาแน่ไม่ได้., See also: spottily adv. spottiness n., Syn. irregular
English-Thai: Nontri Dictionary
spot(n) จุด,ตำแหน่ง,ตำบล,ที่,แห่ง,เงินสด,มลทิน
spotlight(n) สายตาของประชาชน,ไฟฉาย,จุดสนใจ
spotted(adj) เป็นดวงๆ,มีข้อด่างพร้อย,ด่าง,มีมลทิน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
spotจุด, จุดเปื้อน [ใช้กับรหัสแท่ง] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Spot Marketตลาดการค้าน้ำมันตลาดการค้าน้ำมันหรือผลิตภัณฑ์น้ำมันนานาชาติ ซึ่งสามารถส่งน้ำมันได้ทันทีในราคาซื้อขาย ณ ปัจจุบัน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จุด (n.) spot See also: dot, speck, stain, blot
อ่อง (adv.) spotlessly See also: immaculately Syn. เอี่ยม, เอี่ยมอ่อง
กระดำกระด่าง (adj.) spotted See also: stained, dirty, mottled, speckled Syn. ดำๆ ด่างๆ
ด่างดวง (adj.) spotted See also: mottled, dotted, dappled
พร้อย (adj.) spotted See also: piebald, variegated, speckled, stained, freckled Syn. ด่าง
ลายพร้อย (adj.) spotted See also: full of stains
กราย (n.) Spotted featherback See also: Notopterus chitala Syn. ตองกราย, หางแพน
ตองกราย (n.) Spotted featherback See also: Notopterus chitala Syn. หางแพน
หางแพน (n.) Spotted featherback See also: Notopterus chitala Syn. ตองกราย
กระทุง (n.) Spotted-billed Pelecan See also: Dregea volubilis Stapf Syn. นกกระทุง
นกกระทุง (n.) Spotted-billed Pelecan See also: Dregea volubilis Stapf
คาที่ (adv.) on the spot See also: then and there
จุดบอด (n.) blind spot See also: dead spot
จุดลูกโทษ (n.) penalty spot
จุดโทษ (n.) penalty spot Syn. จุดลูกโทษ
ดอกเล็บ (n.) white spots on finger nails
ด่างดวง (v.) be spotted with See also: be dappled with
สถานบริการ (n.) entertainment spot Syn. สถานบันเทิง, สถานเริงรมย์
แพ้ทาง (v.) have a weak point or spot
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He sat in his usual spot on the floorเขานั่งในที่เดิมปกติของเขาบนพื้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We would need the straw mattress, at once pantry and strongbox, the fiercely contested blanket, the denunciations and curses, the orders repeated in every tongue, the sudden appearance of the SS, zealous in their spot checks and practical jokes.เราต้องการแค่ที่นอนฟาง ที่เก็บอาหาร และหีบเก็บของ มีเพียงผ้าห่มที่ไม่เพียงพอ คำกล่าวหา และด่าทอ กล่าวย้ำสั่งให้ทำงาน
Otherwise the key'll get rusty and Just be a spot on the wall.ไม่อย่างนั้นกุญแจที่ว่าก็จะขึ้นสนิม และเป็นแค่จดบนผนัง
We have to find a spot on the West Side. Try 309 West 43rd Street.เราต้องไปหาจุดบนฝั่งตะวันตก ลอง 309 43 ถนนเวสต์
This simmering spot of singing sand is called the Sahara.- ไม่ ๆ ๆ ส่วนที่เป็นทรายร้อนระอุนี่เรียกว่าซาฮาร่า
If you would like a spot Where life never goesถ้าเธออยากมีที่ที่ชีวิตจะไม่ดำเนินไป
When they came out, they gave us a new spot to dig in, away from the camp.ตอนพวกเขาออกมา, พวกเขาให้เราขุด ที่ตำแหน่งใหม่ ห่างออกไปจากแคล้ปที่พัก
What are you doing? We're just supposed to spot him!คุณกำลังทำอะไร เราควรเพียงคนหาเขา
And while you're at it, could you please check out a black spot on Jupiter that has been detected by satellite telescope.และในขณะที่คุณกำลังที่จะให้ คุณสามารถกรุณา ตรวจสอบจุดสีดำบนดาว พฤหัสบดีที่มี ถูกตรวจพบโดยกล้อง โทรทรรศน์ดาวเทียม
They spot Dux, they give us a call at our hotel. Simple.พวกเขาจุด Dux พวกเขาโทรหาเราที่โรงแรมของเรา ง่าย
There are people with real talent and dedication waiting for a spot in this school.คนที่มีความสามารถจริงๆ รอเข้าเรียนที่นี่อยู่
The winner each week gets a guest spot on Johnny Carson.ผู้ชนะแต่ละสัปดาห์ ได้ออกรายการของคาร์สัน
Did you spot our watchers?คุณไม่ได้จุดดูของเราหรือไม่

spot ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乘虚而入[chéng xū ér rù, ㄔㄥˊ ㄒㄩ ㄦˊ ㄖㄨˋ, 乘虚而入 / 乘虛而入] to enter by exploiting a weak spot (成语 saw); to take advantage of a lapse
[shàn, ㄕㄢˋ, 墠] level spot for sacrifices
一斑[yī bān, ㄧ ㄅㄢ, 一斑] lit. one spot (on the leopard); fig. one small item in a big scheme
重足而立[chóng zú ér lì, ㄔㄨㄥˊ ㄗㄨˊ ㄦˊ ㄌㄧˋ, 重足而立] rooted to the spot (成语 saw); too terrified to move
点播[diǎn bō, ㄉㄧㄢˇ ㄅㄛ, 点播 / 點播] webcast; to request item for broadcast on radio program; dibble seeding; spot seeding
专制主义[zhuān zhì zhǔ yì, ㄓㄨㄢ ㄓˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 专制主义 / 專制主義] absolutism; despotism; autocracy
浴场[yù chǎng, ㄩˋ ㄔㄤˇ, 浴场 / 浴場] bathing spot
盲区[máng qū, ㄇㄤˊ ㄑㄩ, 盲区 / 盲區] blind spot
盲点[máng diǎn, ㄇㄤˊ ㄉㄧㄢˇ, 盲点 / 盲點] blind spot
名胜古迹[míng shèng gǔ jì, ㄇㄧㄥˊ ㄕㄥˋ ㄍㄨˇ ㄐㄧˋ, 名胜古迹 / 名勝古跡] historical sites and scenic spots
名胜[míng shèng, ㄇㄧㄥˊ ㄕㄥˋ, 名胜 / 名勝] a place famous for its scenery or historical relics; scenic spot
庐山[Lú shān, ㄌㄨˊ ㄕㄢ, 庐山 / 廬山] Lushan district of Jiujiang city 九江市, Jiangxi; Mt Lushan in Jiujiang, famous as summer holiday spot
热点[rè diǎn, ㄖㄜˋ ㄉㄧㄢˇ, 热点 / 熱點] hot spot; point of special interest
就地[jiù dì, ㄐㄧㄡˋ ㄉㄧˋ, 就地] locally; on the spot
黄斑[huáng bān, ㄏㄨㄤˊ ㄅㄢ, 黄斑 / 黃斑] macula lutea (anat., central area of retina); yellow spot
夜总会[yè zǒng huì, ㄧㄝˋ ㄗㄨㄥˇ ㄏㄨㄟˋ, 夜总会 / 夜總會] nightclub; nightspot
车位[chē wèi, ㄔㄜ ㄨㄟˋ, 车位 / 車位] parking spot; unloading point; garage place; stand for taxi
强辐射区[qiáng fú shè qū, ㄑㄧㄤˊ ㄈㄨˊ ㄕㄜˋ ㄑㄩ, 强辐射区 / 強輻射區] radioactive hot spot
放射性最强点[fàng shè xìng zuì qiáng diǎn, ㄈㄤˋ ㄕㄜˋ ㄒㄧㄥˋ ㄗㄨㄟˋ ㄑㄧㄤˊ ㄉㄧㄢˇ, 放射性最强点 / 放射性最強點] radioactive hot spot
景点[jǐng diǎn, ㄐㄧㄥˇ ㄉㄧㄢˇ, 景点 / 景點] scenery; scenic spots
皓白[hào bái, ㄏㄠˋ ㄅㄞˊ, 皓白] snow-white; spotless
痛处[tòng chù, ㄊㄨㄥˋ ㄔㄨˋ, 痛处 / 痛處] sore spot; place that hurts
[bān, ㄅㄢ, 斑] spot; colored patch; stripe; spotted; striped; variegated
斑海豹[bān hǎi bào, ㄅㄢ ㄏㄞˇ ㄅㄠˋ, 斑海豹] spotted seal (Phoca largha)
斑疹热[bān zhěn rè, ㄅㄢ ㄓㄣˇ ㄖㄜˋ, 斑疹热 / 斑疹熱] spotted fever
斑点[bān diǎn, ㄅㄢ ㄉㄧㄢˇ, 斑点 / 斑點] spot; stain; speckle
洁白[jié bái, ㄐㄧㄝˊ ㄅㄞˊ, 洁白 / 潔白] spotlessly white; pure white
聚光灯[jù guāng dēng, ㄐㄩˋ ㄍㄨㄤ ㄉㄥ, 聚光灯 / 聚光燈] spotlight
点子[diǎn zi, ㄉㄧㄢˇ ㄗ˙, 点子 / 點子] spot; point; dot; speck; drop (of liquid); droplet; point (of argument); idea; crux; indication; pointer
踏步[tà bù, ㄊㄚˋ ㄅㄨˋ, 踏步] stride; to step (on the spot); to mark time; at a standstill
太阳活动[tài yáng huó dòng, ㄊㄞˋ ㄧㄤˊ ㄏㄨㄛˊ ㄉㄨㄥˋ, 太阳活动 / 太陽活動] sunspot activity; solar variation
太阳黑子[tài yáng hēi zǐ, ㄊㄞˋ ㄧㄤˊ ㄏㄟ ㄗˇ, 太阳黑子 / 太陽黑子] sunspot
太阳黑子周[tài yáng hēi zǐ zhōu, ㄊㄞˋ ㄧㄤˊ ㄏㄟ ㄗˇ ㄓㄡ, 太阳黑子周 / 太陽黑子周] sunspot cycle
哪壶不开提哪壶[nǎ hú bù kāi tí nǎ hú, ㄋㄚˇ ㄏㄨˊ ㄅㄨˋ ㄎㄞ ㄊㄧˊ ㄋㄚˇ ㄏㄨˊ, 哪壶不开提哪壶 / 哪壺不開提哪壺] lit. mention the pot that doesn't boil (俗语 common saying); to touch a sore spot; to talk about sb's weak point
暴政[bào zhèng, ㄅㄠˋ ㄓㄥˋ, 暴政] tyranny; despotic rule
暴君[bào jūn, ㄅㄠˋ ㄐㄩㄣ, 暴君] tyrant; despot
洁操[jié cāo, ㄐㄧㄝˊ ㄘㄠ, 洁操 / 潔操] unimpeachable conduct; noble behavior; spotless personal integrity
胜地[shèng dì, ㄕㄥˋ ㄉㄧˋ, 胜地 / 勝地] well-known scenic spot

spot ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
Gスポット[ジースポット, ji-supotto] (n) Grafenberg spot (G-spot)
じゃりっぱげ[, jarippage] (n) (col) (obsc) bald spot (e.g. on a pet due to injury, stress, etc.); bald patch
スポット[, supotto] (n,adj-no) (1) spot; (2) (abbr) (See スポット広告) spot advertisement; spot advertising; (3) (abbr) (See スポットニュース) spot news; (4) (abbr) (See スポットライト) spotlight; (P)
スポットアナウンス[, supottoanaunsu] (n) spot announcement
スポットキャンペーン[, supottokyanpe-n] (n) spot campaign
スポットチェック[, supottochiekku] (n) spot check
スポットニュース[, supottonyu-su] (n) spot news
スポット原油[スポットげんゆ, supotto genyu] (n) spot (marketed) crude oil
スポット広告[スポットこうこく, supotto koukoku] (n) spot advertisement; spot advertising; spot ad
スポット投信[スポットとうしん, supotto toushin] (n) spot investment trust
スポット溶接[スポットようせつ, supotto yousetsu] (n) spot welding
スリースポットグラミー;スリー・スポット・グラミー[, suri-supottogurami-; suri-. supotto . gurami-] (n) three spot gourami (Trichogaster trichopterus)
その場;其の場[そのば, sonoba] (n) (1) there; that situation; that occasion; (2) the spot (i.e. "on the spot"); immediately; then and there
テレビスポット[, terebisupotto] (n) place in a TV program; television spot
バーコード頭[バーコードあたま, ba-ko-do atama] (n) someone with hair combed in stripes across their bald spot (from barcode head)
ビューティースポット[, byu-tei-supotto] (n) beauty spot
一斑[いっぱん, ippan] (n) spot (glimpse, outline); sighting
付け黒子[つけぼくろ, tsukebokuro] (n) artificial facial beauty spot
勝地[しょうち, shouchi] (n) beauty spot; scenic spot
幻日[げんじつ, genjitsu] (n,adj-no) (See 幻月) parhelion; sun dog; sundog (bright spot on either side of the sun caused by refraction of sunlight through ice crystals in the atmosphere)
幻月[げんげつ, gengetsu] (n) (See 幻日) paraselene; moon dog; moondog (bright spot on either side of the moon caused by refraction of moonlight through ice crystals in the atmosphere)
当金[とうきん, toukin] (n) (See 即金,当銀) cash; cash payment; payment on the spot
当銀[とうぎん, tougin] (n) (See 即金) cash; cash payment; payment on the spot
悪場[わるば, waruba] (n) dangerous spot
愛嬌黒子;愛敬黒子[あいきょうぼくろ, aikyoubokuro] (n) beauty spot
抜き打ち検査[ぬきうちけんさ, nukiuchikensa] (n) (See 抜き打ち・2) spot check; snap inspection; surprise test
点々;点点[てんてん, tenten] (adv,adv-to) here and there; little by little; sporadically; scattered in drops; dot; spot
白点病[はくてんびょう, hakutenbyou] (n) ich (Ichthyophthirius multifiliis) infection; white spot (protozoan infection of freshwater fish)
盲斑[もうはん, mouhan] (n) (obsc) (See 盲点) blind spot (on the retina)
[ひた, hita] (adj-na,adv,n) (1) soon; in a moment; before long; shortly; (2) nearby; close; (adj-no,n) (3) direct; (4) (See 直取引) spot transaction; cash transaction; (P)
補助[ほじょ, hojo] (n,vs,adj-no) (1) assistance; support; aid; help; (2) subsidy; supplement; subvention; grant-in-aid; (3) auxiliary; subsidiary; (4) spot (in bodybuilding); (P)
解れ[ほつれ, hotsure] (n) fray; frayed spot
越冬地[えっとうち, ettouchi] (n) wintering spot (i.e. of a migrating bird)
輝点[きてん, kiten] (n) light spot (e.g. blip on radar); always-on pixel (as a defect in LCD screens, etc.); calescence point
野締め[のじめ, nojime] (n,adj-no) (1) killing one's catch on the spot (e.g. a bird); (2) killing a fish immediately to preserve its freshness
釘付け;釘づけ[くぎづけ, kugiduke] (n,vs) (1) nailing on; nailing down; nailing shut; (2) being stationary; being rooted to the spot
難所[なんしょ, nansho] (n) perilous pass (on a route or journey); rough spot
黄斑[おうはん, ouhan] (n,adj-no) macula; macule; macula lutea; yellow spot
アイスポットクテノポマ[, aisupottokutenopoma] (n) eyespot ctenopoma (species of freshwater fish, Ctenopoma ocellatum)
アイスポットシクリッド[, aisupottoshikuriddo] (n) eye-spot cichlid (Cichla spp.); peacock bass
Japanese-English: COMDICT Dictionary
スポット[すぽっと, supotto] spot
スポット光源[すぽっとこうげん, supottokougen] spot light source
スポット穿孔機[すぽっとせんこうき, supottosenkouki] spot punch
地点[ちてん, chiten] spot, point

spot ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อันดับ 1 = อันดับหนึ่ง[n. exp.] (andap neung) EN: top spot ; first FR: première position [f] ; première place [f] ; premier rang [m]
อัตราแลกเปลี่ยนทันที[n. exp.] (attrā laēkp) EN: spot foreign exchange rate ; spot rate FR:
ฉิบ[adv.] (chip) EN: in a flash ; in instant ; quickly ; swiftly ; on the spot ; without leaving a wrack behind FR: rapidement ; d'un coup ; en un instant ; en un éclair
ดิลก[n.] (dilok) EN: mark ; powdered spot on the forehead ; ornament ; forehead ornament FR:
ดวง[n.] (dūang) EN: disc = disk (Am.) ; sphere ; orb ; circle ; dot ; spot ; speckle ; stain FR: disque [m] ; sphère [f] ; globe [m] ; cercle [m] ; point [m]
ไฝ[n.] (fai) EN: mole ; dark spot FR: grain de beauté [m] ; mouche [f]
แห่ง[n.] (haeng) EN: place ; location ; spot ; stop ; point FR: place [f] ; endroit [m] ; lieu [m] ; site [m]
จุด[n.] (jut) EN: spot ; dot ; speck ; mark ; stain ; blot ; point FR: point [m] ; grain [m] ; petite tache [f]
จุด[n.] (jut) EN: point of location ; point in space ; point ; spot FR: endroit [m] ; point [m] ; lieu [m]
จุด[v.] (jut) EN: spot FR:
จุดบอด[n.] (jutbøt) EN: blind spot ; dead spot FR: point aveugle [m]
จุดแดงน้อย[n. exp.] (jut daēng n) EN: Red junior ; Red Spot junior FR:
จุดลูกโทษ[n. exp.] (jut lūkthōt) EN: penalty spot FR: point de réparation [m] ; point de pénalty [m]
จุดอ่อน[n.] (jut-øn) EN: weakness ; weak point ; vulnerable spot ; fault ; flaw ; loophole ; shortcoming ; demerit FR: faiblesse [f] ; point faible [m] ; point vulnérable [m] ; talon d'Achille [m]
จุดโทษ[n. exp.] (jut thōt) EN: penalty spot FR: point de penalty [m]
คาที่[adv.] (khā thī) EN: instantly ; on the spot ; then and there FR:
ขี้แมลงวัน[n.] (khīmalaēngw) EN: mole ; beauty spot ; birthmarks FR:
ข้อด้อย[n. exp.] (khø dǿi) EN: disadvantage ; weak spot FR: point faible [m]
กระ[n.] (kra) EN: freckle ; spot ; chloasma FR: tache de rousseur [f]
กระเซ็น[v.] (krasen) EN: spatter ; splash ; spurt ; shower ; sprinkle ; spot FR: éclabousser
แลเห็น[v.] (laēhen) EN: catch sight of ; see ; sight ; look ; behold ; notice ; observe ; spot FR: apercevoir ; aviser
แหล่ง[n.] (laeng) EN: centre ; location ; spot ; area ; venue ; place ; quarter ; district FR: centre [m] ; endroit [m] ; lieu [m] ; quartier [m] ; foyer [m] ; site [m] ; milieu [m]
ภาพยนตร์โฆษณา[n. exp.] (phāpphayon ) EN: television commercial (TVC) FR: film publicitaire [m] ; spot publicitaire [m]
ผีเสื้อหางดาบลายจุด[n. exp.] (phīseūa hān) EN: Spot Swordtail FR:
ปลาหมูสี[n. exp.] (plā mū sī) EN: Red Spot Emperor FR:
ราคาซื้อขายทันที[n. exp.] (rākhā seūkh) EN: spot price ; spot rate FR:
รอยเปื้อน[n. exp.] (røi peūoen) EN: stain ; grime ; blot ; spot FR: tache [f] ; souillure [f]
สังเกต[v.] (sangkēt) EN: observe ; keep an eye on ; note ; notice ; watch ; examine ; view ; look at ; remark ; perceive ; discern ; spot ; see ; monitor ; pick up on FR: observer ; examiner ; noter ; remarquer
สปอต[n.] (sapøt) EN: spot FR:
สถานบริการ[n. exp.] (sathān børi) EN: entertainment spot ; service facility FR:
สถานที่[n.] (sathānthī) EN: place ; spot ; locality ; location ; site ; venue ; locale FR: lieu [m] ; endroit [m] ; place [f] ; site [m]
สถล[n.] (sathon) EN: land ; mound ; eminence ; ground ; soil ; place, spot ; site, FR:
สุ่มตรวจ[v. exp.] (sum trūat) EN: take a random sample ; carry out a spot check FR:
แต้ม[n.] (taēm) EN: mark ; spot ; dot FR: marque [f]
ตายคาที่[v. exp.] (tāi khāthī) EN: die instantaneously ; be killed on the spot FR: mourir sur le coup
ทำเลที่ตั้ง[n. exp.] (thamlē thīt) EN: location ; place ; site ; area ; position ; spot FR:
ทำเลทอง[n. exp.] (thamlē thøn) EN: golden location ; good spot ; good location FR:
ทันควัน[adv.] (thankhwan) EN: suddenly ; immediately ; instantly ; at once ; promptly; quickly ; right away ; then and there ; on the spot ; in the nick of time FR: aussitôt ; immédiatement ; instantanément ; soudainement ; au bon moment ; à pic ; subitement
ทันที[adv.] (thanthī) EN: immediately ; instantly ; at once ; right away ; instantaneously ; all at once ; on the spot ; presently ; promptly FR: immédiatement ; à l'instant ; aussitôt ; illico ; subito presto ; sur le champ ; tambour battant ; de prime abord
ที่[n.] (thī) EN: place ; spot ; location ; locality ; site ; space ; position FR: endroit [m] ; lieu [m] ; espace [m] ; place [f] ; position [f] ; emplacement [m]

spot ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schönheitspflästerchen {n}beauty spot
Weißflankenschnäpper {m} [ornith.]Chin Spot Batis
Elfmeterpunkt {m} [sport]penalty spot
Bußgeld {n} | sofort fälliges Bußgeldfine | spot fine
Abplattung {f}flat spot
Lichtpunkt {m}flying spot
Waren {pl} | sofort lieferbare Waren | Waren mit Verlust verkaufen | Waren transportieren | gute Ware fürs Geldgoods | spot goods | to sell goods at a sacrifice | to transport goods | a bang for the buck
Fettfleck {m}grease spot
Plätzchen {n}little place; spot
Punktlandung {f}precision landing; spot landing
Widerstandspunktschweißen {n} [techn.]resistance spot welding
sofortige Bezahlung {f} | gegen sofortige Bezahlungspot cash | for spot cash
Faible {n} für jdn.soft spot
sogleich {adv}on the spot
Zugzwang {m} | unter Zugzwang stehen | jdn. in Zugzwang bringen | in Zugzwang geratentight spot | to be in a tight spot | to put somebody on the spot | to be put on the spot
Zahlungsfähigkeit {f}; Zahlungspotenzial
Gambagaschnäpper {m} [ornith.]Gambaga Spotted Flycatcher
Argusnachtschwalbe {f} [ornith.]Spotted Nightjar
Argusfisch {m} (Scatophagus argus) [zool.]spotted scat
Bargeschäft {n}spot business
Brahmakauz {m} [ornith.]Spotted Owl
Bronzeflecktaube {f} [ornith.]Emerald-spotted Wood Dove
Buntspecht {m} [ornith.]Great Spotted Woodpecker (Dendrocopos major)
Capueirawachtel {f} [ornith.]Spot-winged Wood Quail
Ceylondrossel {f} [ornith.]Spotted-winged Thrush
Despot {m} | Despoten
Despotismus {m}despotism
despotisch; machthaberisch {adj}despotic
despotisch {adv}despotically
Diademsegler {m} [ornith.]Spot-fronted Swift
Flaggenschwanzpapagei {m} [ornith.]Red-spotted Racket-tailed Parrot
fleckenlos; makellos {adj}spotless
fleckenlos; makellos {adv}spotlessly
Abnutzung {f} | dachförmige Abnutzung | exzentrische Abnutzung | gleichmäßige Abnutzung | regelmäßige Abnutzung | sägezahnförmige Abnutzung | schnelle Abnutzung | stellenweise Abnutzung | ungleichmäßige Abnutzung | ungleichmäßige Abnutzung (Lauffläche) | wellenförmige Abnutzungwear; wear and tear | roof-shaped wear | eccentric wear | even (tread) wear; smooth wear; uniform wear | regular wear | heel-and-toe wear; tooth-shaped wear | rapid wear | spotty wear | irregular wear | uneven tread wear | wave-like wear
Schelladler {m} [ornith.]Greater Spotted Eagle (Aquila clanga)
Kizukispecht {m} [ornith.]Japanese Spotted Woodpecker
Kleinspecht {m} [ornith.]Lesser Spotted Woodpecker (Dendrocopos minor)
Schreiadler {m} [ornith.]Lesser Spotted Eagle (Aquila pomarina)
Makel {m} (an)spot (on)
Makellosigkeit {f}spotlessness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า spot
Back to top