ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

string

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *string*, -string-

string ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
string (n.) เชือก See also: สายผูก, สายป่าน Syn. cord, fibre, rope
string (n.) การเรียงต่อเนื่องของเหตุการณ์หรือสิ่งต่างๆ Syn. series, sequence, succession
string (n.) แถว See also: ทาง Syn. line, row
string (n.) ฝูงสัตว์ที่มีเจ้าของเป็นคนเดียวกัน
string (n.) สายดนตรี
string (n.) สายสร้อย See also: สายประคำคอ, สายร้อย Syn. beads, chain, necklace
string (vt.) ใส่สาย See also: ร้อยสาย Syn. thread
string (vt.) จัดเรียงเป็นแถว Syn. line
string (vt.) ผูกด้วยเชือก See also: มัดด้วยเชือก, มัดด้วยสายรัด Syn. strap, tie
string (adj.) ทำจากเชือก See also: ทำจากสายป่าน
string along (phrv.) ติดตามด้วย (คำไม่เป็นทางการ) See also: ไปกับ
string along (phrv.) แสร้งไม่เห็นด้วย (คำไม่เป็นทางการ) See also: แสร้งทำ
string along (phrv.) หลอกลวงด้วยการให้ความหวัง (คำไม่เป็นทางการ) See also: แกล้งให้ความหวัง
string bean (n.) ถั่วเขียว
string instrument (n.) เครื่องดนตรีประเภทสาย Syn. fiddle
string out (phrv.) เดินเรียงไปตาม
string quartet (n.) คณะเล่นดนตรีประเภทเครื่องสายสี่ชนิด Syn. quartet
string together (phrv.) ร้อยด้วย See also: ผูกด้วย
string together (phrv.) พูดรวมกัน
string up (phrv.) แขวน See also: ห้อย, ร้อย
string up (phrv.) แขวนคอ (คำไม่เป็นทางการ)
string with (phrv.) ร้อยด้วย See also: ผูกด้วย, ผูกด้วย
string with (phrv.) หลอกเล่น (คำไม่เป็นทางการ) See also: ล้อเล่น
stringboard (n.) ฐานบันได
stringed (adj.) ซึ่งมีสาย
stringed instrument (n.) เครื่องดนตรีประเภทสาย Syn. fiddle
stringency (n.) ความฝืดตัว (ของเงิน) See also: ความตึงตัว (ของเงิน)
stringent (adj.) เข้มงวด See also: กวดขัน, เคร่งครัด Syn. restrictive, rigorous, strict, severe
stringent (adj.) ฝืดเคือง (เงิน) See also: ตึงตัว (เงิน) Syn. tight
stringer (n.) ผู้สื่อข่าวชั่วคราว See also: ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ซึ่งทำงานแบบชั่วคราว Syn. journalist, news reporter
stringer (n.) คานตรง Syn. timber
stringer (n.) ฐานบันได Syn. stringboard
stringer (n.) ปีกเสริมซึ่งขนานไปกับลำตัวเครื่องบิน
stringer (n.) แนวแร่ See also: สายแร่ Syn. mineral vein
stringy (adj.) เหมือนสาย See also: เป็นสาย, เหมือนเส้นด้าย Syn. ropy, threadlike, wiry
English-Thai: HOPE Dictionary
string(สทริง) {strung,strung,stringing,strings} n. เชือก,ด้าย,ป่าน,สายดึง,เชือกร้อย,สายร้อย,บรรทัด,แถว,ห่วง,ทาง,อนุกรม,vt. จัดให้มีสาย,ร้อย,สน,เชื่อมต่อเป็นสาย,จัดเป็นอนุกรม,จัดเป็นลำดับ,ประดับด้วยสาย,ดึงสายออก vi. กลายเป็นสาย,เรียงกันเป็นแถว
stringed(สทริงคฺ) adj. มีเส้น,มีสาย,เกี่ยวกับเครื่องดนตรีประเภทสาย
stringed instrumentn. เครื่องดนตรีประเภทสาย
stringency(สทริน'เจนซี่) n. ความเข้มงวด,ความเคร่งระเบียบ,ความแน่นหนา,ความตึง,ความรีบด่วน,ความฉุกละหุก, Syn. strictness,severity
stringent(สทริน'เจินทฺ) adj. เข้มงวด,กวดขัน,เคร่งระเบียบ,แน่นหนา,รุนแรง,รีบด่วน,ฉุกละหุก,มีน้ำหนัก., Syn. strict,severe,exacting
English-Thai: Nontri Dictionary
string(n) สาย,เชือก,เส้น,ฝูง,แถว,บรรทัด,ทาง
stringency(n) ความเคร่งครัด,ความเข้มงวด,ความกวดขัน,ความฉุกละหุก
stringent(adj) กวดขัน,เข้มงวด,เคร่งครัด,รีบด่วน,ฉุกละหุก
stringy(adj) เป็นสาย,เป็นเส้น,เหนียว,คล้ายเชือก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
stringสาย, สายอักขระ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
stringer beadแนวเชื่อมเส้นเชือก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
String bagsกระเป๋าเชือก [TU Subject Heading]
Stringed instrument musicดนตรีบรรเลงเครื่องสาย [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถุงตะเครียว (n.) a bag which is closed by means of a string run through loops Syn. ถุงตะเคียว
ถุงตะเคียว (n.) a bag which is closed by means of a string run through loops
ป่านคม (n.) kite string coated with glass dust
ลูกบิด (n.) piece of wood for tightening or loosening the strings of string instrument
ทาม (n.) string See also: cord Syn. เชือก
พวง (n.) string See also: cluster, bunch
สายป่าน (n.) string See also: cord, thread
กรอง (v.) string (garland-flower) See also: bead (into necklace) Syn. ร้อย
ปอกล้วย (n.) string made of banana tree See also: banana tree fibre, a string made of shredded banana stems Syn. เชือกกล้วย
เชือกกล้วย (n.) string made of banana tree See also: banana tree fibre Syn. ปอกล้วย
สายเอก (n.) string which tie the anchor of a junk
ลูกหนู (n.) string-running rocket See also: kind of firework
เครื่องสาย (n.) stringed instruments See also: stringed band
ตุริยางค์ (n.) stringed or wind musical instruments Syn. ดุริยะ
กระจับปี่ (n.) four-stringed lute
ซอสามสาย (n.) three-stringed fiddle
ด้วง (n.) Thai two-stringed bamboo fiddle See also: two-stringed violin body of which is made of a bamboo joint with a bow attached Syn. ซอด้วง Ops. คัน
ตกท้องช้าง (v.) sag (of a kite string) Syn. ยาน, หย่อน, ห้อย Ops. ตึง
ฝาด (adj.) astringent See also: puckery, acidulous, harsh Syn. ขื่น, ปร่า, เฝื่อน
มหานิล (n.) name of Thai household astringent
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I wish I were a woman of 36, dressed in black satin with a string of pearls.ฉันเองก็หวังว่าตัวเองจะเป็นหญิงอายุ 36 สวมชุดผ้าซาตินสีดําพร้อมกับสร้อยไข่มุก
And I refused to be a fool, dancing on a string held by all those big shots.And I refused to be a fool, dancing on a string held by all those big shots.
And now an oldie but a goodie, Jerry Gray and A String of Pearls,เพลงเก่าแสนเพราะ "สตริงออฟเพิร์ล"จากเจอร์รี่ เกรสครับ
And he's managed to string allow all aid from the outside.พวกมันจัดการสกัดกั้นความช่วยเหลือจากภายนอก
I was making ziti with meat gravy... and I'm planning to roast some peppers over the flames... put on some string beans with olive oil.และว่าจะเผาพริกหยวก บนเตานั่น ใส่ถั่วฝักยาวกับน้ำมันมะกอก และมีเนื้อชิ้นสวย
AJewish boy handed them pieces of string to tie their shoes together.มีเด็กแจกเชือกให้ผูกรองเท้าเข้าคู่
Oh, look, that little string of pearls.ดูสิ สร้อยไข่มุกตัวน้อย
This is not like a string of pearls. You don't send this one back.นี่ไม่ใช่ของขวัญล่อใจนะ ลูกต้องไม่ส่งมันคืน
Torah is just a long string of numbers.พระบัญญัติก็คืออนุกรมยาว ๆ ของตัวเลข
First, I get these crazy low picks, then it spit out this string of numbers.ในตอนแรก ผมได้อะไรบ้าบอออกมาหน่อยนึง แล้วมันก็พิมพ์ตัวเลขออกมายาวเหยียด
I don't know, a string of digits.ไม่รู้สิครับ เป็นตัวเลขยาว ๆ เป็นตับเลย
That crowd'll string us up by our thumbs if we don't finish.คนดูจับเราแขวนแน่ถ้าเล่นไม่จบ

string ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wǎn, ㄨㄢˇ, 绾 / 綰] bind up; string together
[mín, ㄇㄧㄣˊ, 缗 / 緡] cord; fishing-line; string of coins
鞭炮[biān pào, ㄅㄧㄢ ㄆㄠˋ, 鞭炮 / 鞭砲] firecrackers; a string of small firecrackers
击弦类[jī xián lèi, ㄐㄧ ㄒㄧㄢˊ ㄌㄟˋ, 击弦类 / 擊弦類] hammered string type (of musical instrument)
击弦类乐器[jī xián lèi yuè qì, ㄐㄧ ㄒㄧㄢˊ ㄌㄟˋ ㄩㄝˋ ㄑㄧˋ, 击弦类乐器 / 擊弦類樂器] hammered string musical instrument
弹拨乐[tán bō yuè, ㄊㄢˊ ㄅㄛ ㄩㄝˋ, 弹拨乐 / 彈撥樂] plucked string music
弹拨乐器[tán bō lè qì, ㄊㄢˊ ㄅㄛ ㄌㄜˋ ㄑㄧˋ, 弹拨乐器 / 彈撥樂器] plucked string instrument
拨弦乐器[bō xián yuè qì, ㄅㄛ ㄒㄧㄢˊ ㄩㄝˋ ㄑㄧˋ, 拨弦乐器 / 撥弦樂器] plucked string or stringed instrument; plucked instrument
量子沫[liàng zǐ mò, ㄌㄧㄤˋ ㄗˇ ㄇㄛˋ, 量子沫] quantum foam (in string theory, and science fiction)
比量[bǐ liàng, ㄅㄧˇ ㄌㄧㄤˋ, 比量] rough measurement (with the hand, a stick, string etc)
妙语如珠[miào yǔ rú zhū, ㄇㄧㄠˋ ㄩˇ ㄖㄨˊ ㄓㄨ, 妙语如珠 / 妙語如珠] smart words like a string of pearl; scintillating witticisms
串处理[chuàn chǔ lǐ, ㄔㄨㄢˋ ㄔㄨˇ ㄌㄧˇ, 串处理 / 串處理] string processing (computing)
字符串[zì fú chuàn, ㄗˋ ㄈㄨˊ ㄔㄨㄢˋ, 字符串] string (computer science)
弦乐[xián yuè, ㄒㄧㄢˊ ㄩㄝˋ, 弦乐 / 弦樂] string music
弦乐器[xián yuè qì, ㄒㄧㄢˊ ㄩㄝˋ ㄑㄧˋ, 弦乐器 / 弦樂器] string instrument
弦鸣乐器[xián míng yuè qì, ㄒㄧㄢˊ ㄇㄧㄥˊ ㄩㄝˋ ㄑㄧˋ, 弦鸣乐器 / 弦鳴樂器] string instrument
珠联璧合[zhū lián bì hé, ㄓㄨ ㄌㄧㄢˊ ㄅㄧˋ ㄏㄜˊ, 珠联璧合 / 珠聯璧合] string of pearl and jade (成语 saw); ideal combination; perfect pair
符串[fú chuàn, ㄈㄨˊ ㄔㄨㄢˋ, 符串] string (as in 'character string')
网袋[wǎng dài, ㄨㄤˇ ㄉㄞˋ, 网袋 / 網袋] string bag; net bag
断弦[duàn xián, ㄉㄨㄢˋ ㄒㄧㄢˊ, 断弦 / 斷弦] widowed; lit. one string short, cf. 琴瑟 qin and se, two instruments epitomizing marital harmony
涩味[sè wèi, ㄙㄜˋ ㄨㄟˋ, 涩味 / 澀味] acerbic (taste); astringent
苦涩[kǔ sè, ㄎㄨˇ ㄙㄜˋ, 苦涩 / 苦澀] bitter and astringent; pained; agonized
弓弦[gōng xián, ㄍㄨㄥ ㄒㄧㄢˊ, 弓弦] bowstring
弓弦儿[gōng xián r, ㄍㄨㄥ ㄒㄧㄢˊ ㄖ˙, 弓弦儿 / 弓弦兒] bowstring
字串[zì chuàn, ㄗˋ ㄔㄨㄢˋ, 字串] character string
绳子[shéng zi, ㄕㄥˊ ㄗ˙, 绳子 / 繩子] cord; string; rope
二胡[èr hú, ㄦˋ ㄏㄨˊ, 二胡] Erhu; Chinese 2-string fiddle; alto fiddle
京二胡[jīng èr hú, ㄐㄧㄥ ㄦˋ ㄏㄨˊ, 京二胡] Jing'erhu, a two-stringed fiddle intermediate in size and pitch between the Jinghu 京胡 and Erhu 二胡, used to accompany Chinese opera; also called 京胡
京胡[jīng hú, ㄐㄧㄥ ㄏㄨˊ, 京胡] Jinghu, a smaller higher pitched Erhu 二胡 (two-stringed fiddle) used to accompany Chinese opera; also called 京二胡
胡琴[hú qin, ㄏㄨˊ ㄑㄧㄣ˙, 胡琴] huqin; family of Chinese two-stringed fiddles, with snakeskin covered wooden soundbox and bamboo bow with horsehair bowstring
胡琴儿[hú qín er, ㄏㄨˊ ㄑㄧㄣˊ ㄦ˙, 胡琴儿 / 胡琴兒] family of Chinese two-stringed fiddles, with snakeskin covered wooden soundbox and bamboo bow with horsehair bowstring
无品[wú pǐn, ˊ ㄆㄧㄣˇ, 无品 / 無品] fretless (stringed instrument)
七弦琴[qī xián qín, ㄑㄧ ㄒㄧㄢˊ ㄑㄧㄣˊ, 七弦琴] guqin or seven-stringed zither
心弦[xīn xián, ㄒㄧㄣ ㄒㄧㄢˊ, 心弦] heartstrings
[tán, ㄊㄢˊ, 弹 / 彈] impeach; to pluck a string; to play (a stringed musical instrument with fingers); to snap
歇后语[xiē hòu yǔ, ㄒㄧㄝ ㄏㄡˋ ㄩˇ, 歇后语 / 歇後語] stable figure of speech contrasting two incompatible parts, such as English "snowball's chances in hell" or Chinese 馬尾穿豆腐|马尾穿豆腐 stringing beancurd on horsetail
伽倻琴[jiā yē qín, ㄐㄧㄚ ㄧㄝ ㄑㄧㄣˊ, 伽倻琴] kayagum; Korean 12-stringed zither
弦数[xián shù, ㄒㄧㄢˊ ㄕㄨˋ, 弦数 / 弦數] number of strings (of an instrument)
小本[xiǎo běn, ㄒㄧㄠˇ ㄅㄣˇ, 小本] small capital; on a shoestring
[guàn, ㄍㄨㄢˋ, 贯 / 貫] pierce; to string

string ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カーヌーン[, ka-nu-n] (n) qanun (Near-Eastern string instrument) (ara
からくり人形;絡繰り人形;絡繰人形(io);機関人形[からくりにんぎょう, karakuriningyou] (n) mechanical doll; automaton; string puppet; marionette; person who follows orders blindly
ギターの弦[ギターのげん, gita-nogen] (n) guitar string
サーチ文字列[サーチもじれつ, sa-chi mojiretsu] (n) {comp} search string
シルバーウィーク[, shiruba-ui-ku] (n) (col) (See ゴールデンウィーク) Silver Week (any long string of Japanese public holidays other than Golden Week)
ストリングオーケストラ[, sutoringuo-kesutora] (n) string orchestra
ヌル文字列[ヌルもじれつ, nuru mojiretsu] (n) {comp} null character string
ビット列[ビットれつ, bitto retsu] (n) {comp} bit stream; binary digit string
プッツン;ぷっつん[, puttsun ; puttsun] (n,vs) (1) (sl) (See プッツン女優) weird; crazy; losing common sense; snapping; (2) sound of a stretched string snapping
ボーイング(P);ボウイング[, bo-ingu (P); bouingu] (n) (1) (See 運弓法) bowing (of a string instrument); (2) Boeing (Company); (P)
一軍[いちぐん, ichigun] (n,adj-no) an army; the whole army; first string players (sports); (P)
上げ弓[あげゆみ, ageyumi] (n) up-bow (technique used when playing a string instrument)
下げ弓[さげゆみ, sageyumi] (n) down-bow (technique used when playing a string instrument)
二の矢[にのや, ninoya] (n) second arrow; second string to one's bow
二の糸[にのいと, ninoito] (n) second string (of a shamisen, etc.)
二軍[にぐん, nigun] (n,adj-no) second string players (sports); (P)
図形文字列[ずけいもじれつ, zukeimojiretsu] (n) {comp} graphic character string
奏でる[かなでる, kanaderu] (v1,vi) to play an instrument (esp. string instruments); (P)
引っ張る(P);引っぱる;引張る[ひっぱる, hipparu] (v5r,vt) (1) to pull; to draw; to pull tight; (2) to string (lines); to run (cable); to stretch; (3) to pull towards oneself (e.g. someone's sleeve); (4) to drag; to haul; to tow; (5) to lead (e.g. one's followers); (6) to take someone somewhere (e.g. a suspect to the police); (7) to tempt into joining; to strongly invite to join; (8) to delay; to prolong; (9) to lengthen the pronunciation (of a word); (10) to quote; to cite; to reference; (11) to pull the ball (i.e. pull hitting in baseball); (12) to wear; to put on; (P)
[げん, gen] (n) (1) (arch) bowstring; (2) (See 絃) string (of a shamisen, etc.); stringed instrument; (3) {geom} chord; (4) hypotenuse
弦(P);絃;鉉[つる, tsuru] (n) (1) bowstring; (2) string (of shamisen, guitar, violin, etc.); (3) (esp. 鉉) bail (arched pot handle); (4) (also written as 梁) (See 枡・1) diagonal levelling wire across the top of a masu; (P)
弦楽五重奏曲[げんがくごじゅうそうきょく, gengakugojuusoukyoku] (n) string quintet
弦楽四重奏[げんがくしじゅうそう, gengakushijuusou] (n) string quartet
弦楽四重奏団[げんがくしじゅうそうだん, gengakushijuusoudan] (n) string quartet
弦楽四重奏曲[げんがくしじゅうそうきょく, gengakushijuusoukyoku] (n) string quartet
張り巡らす;張りめぐらす[はりめぐらす, harimegurasu] (v5s,vt) to stretch around (e.g. a fence, dragnet, etc.); to lay out (e.g. a wiring system, network, etc.); to string up (e.g. an antenna, ship's rigging, etc.)
張り渡す;張渡す[はりわたす, hariwatasu] (v5s) to string along (of rope, etc.)
張り詰める[はりつめる, haritsumeru] (v1,vi) to strain; to stretch; to string up; to make tense; to cover over; to freeze over
弾き物;弾物[ひきもの, hikimono] (n) (See 雅楽) string instrument (esp. in gagaku); stringed instrument
押し手;押手[おして;おしで, oshite ; oshide] (n) (1) (arch) seal; stamp; (2) depressing the string of a zither with one's left hand; (3) (See 引き手・ひきで) (in archery) left hand; (4) obstinacy; stubbornness
数珠[じゅず(P);ずず;じゅじゅ, juzu (P); zuzu ; juju] (n) {Buddh} rosary; string of prayer beads; (P)
文字列[もじれつ, mojiretsu] (n) {comp} character string
文字列の長さ[もじれつのながさ, mojiretsunonagasa] (n) {comp} length of a character string
文字列型[もじれつがた, mojiretsugata] (n) {comp} character string type
梓巫女[あずさみこ, azusamiko] (n) (See 巫女・みこ・2,口寄せ・1) female medium who summons spirits by sounding the string of a catalpa bow
欧字列[おうじれつ, oujiretsu] (n) {comp} alphabetic string
熨斗鮑[のしあわび, noshiawabi] (n) thin string of dried abalone (often tied to a gift)
目刺し;目刺[めざし, mezashi] (n) dried sardines (held together by a bamboo skewer or string piercing the eye sockets)
管弦[かんげん, kangen] (n) wind and string instruments; music
管弦楽器[かんげんがっき, kangengakki] (n) wind and string instruments
Japanese-English: COMDICT Dictionary
サーチ文字列[サーチもじれつ, sa-chi mojiretsu] search string
ストリング[すとりんぐ, sutoringu] string
ストリング変数[ストリングへんすう, sutoringu hensuu] string variable
ナル文字列[なるもじれつ, narumojiretsu] null string
ヌル文字列[ヌルもじれつ, nuru mojiretsu] null character string
ビット列[ビットれつ, bitto retsu] bit stream, binary digit string
区切り子文字列[くぎりしもじれつ, kugirishimojiretsu] delimiter string
図形文字列[ずけいもじれつ, zukeimojiretsu] graphic character string
引用文字列[いんようもじれつ, inyoumojiretsu] quoted (character) string
文字列の長さ[もじれつのながさ, mojiretsunonagasa] length of a character string
文字列型[もじれつがた, mojiretsugata] character string type
欧字列[おうじれつ, oujiretsu] alphabetic string
空の文字列[そらのもじれつ, soranomojiretsu] empty string (null string)
等価参照列[とうかさんしょうれつ, toukasanshouretsu] equivalent reference string
オクテット列型[オクテットれつがた, okutetto retsugata] octet-string type
サブストリング[さぶすとりんぐ, sabusutoringu] substring
パルス列[パルスれつ, parusu retsu] pulse stream (train, string)
ビット列型[びっとれつがた, bittoretsugata] bitstring type
先頭位置[せんとういち, sentouichi] lead position, first position (in a string)
打切り[うちきり, uchikiri] truncation (e.g. of a string)
短縮参照列[たんしゅくさんしょうれつ, tanshukusanshouretsu] short reference (string)
部分文字列[ぶぶんもじれつ, bubunmojiretsu] partial (character) string, substring

string ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เชือก[n.] (cheūak) EN: cord ; rope ; string ; thread FR: corde [f] ; ficelle [f]
เชือกกล้วย[n. exp.] (cheūak-klūa) EN: string made of banana tree ; banana tree fibre FR: corde en fibre de bananier [f]
ด้าย[n.] (dāi) EN: thread ; yarn ; cord ; string FR: fil [m] ; fil à coudre [m] ; fil de coton [m] ; ficelle [f]
หูรูด[n.] (hūrūt) EN: purse string ; drawstring pants FR:
แก้เชือก[v. exp.] (kaē cheūak) EN: untie a string FR: dénouer une corde
ไก่รองบ่อน[n. (loc.)] (kairøngbǿn) EN: runner-up ; second string ; pinch-hitter (inf.) FR:
ค้าง[n.] (khāng) EN: Thai string bean FR:
คอลัมน์[n.] (khølam) EN: column ; row ; line ; string ; file FR: colonne [f]
กลุ่ม[n.] (klum) EN: ball of string ; ball of thread FR: pelote [f]
กระเป๋าร่างแห[n. exp.] (krapao rāng) EN: shopping net ; string bag FR:
กรอง[v.] (krøng) EN: string ; stitch together ; embroider FR:
ลิ้นมังกร[n.] (linmangkøn) EN: Sansevieria ; mother-in-law's tongue ; devil's tongue ; jinn's tongue ; bow string hemp ; snake plant ; snake tongue FR: sansevière [f] ; langue de belle-mère [f]
มโหรี[n.] (mahōrī) EN: Thai grand orchestra ; Thai string orchestra FR: grand orchestre thaï [m]
มงคลสูตร[n.] (mongkhonlas) EN: sacred thread which Buddhist monks wear around a holy water vessel ; auspicious and holy ceremonial yarn or string FR:
ป่านคม[n.] (pānkhom) EN: kite string coated with glass dust FR:
ผัดพริกขิงหมูกับถั่วฝักยาว[xp] (phat phrik ) EN: pork fried with chillies, ginger and string beans FR:
ผัดพริกขิงหมูกรอบ[n. exp.] (phat phrik ) EN: crispy pork belly with string bean FR:
พวง[n.] (phūang) EN: trail ; train ; string FR: groupe [m]
พวงมาลา[n.] (phūangmālā) EN: wreath ; garland ; string of flowers FR: couronne de fleurs [f] ; gerbe de fleurs [f] ; couronne funéraire [f]
ประคำ[X] (prakham) EN: string of beads ; rosary ; string of beads ; chaplet FR: grain de chapelet [m] ; chapelet [m]
รัชชุ[n.] (ratchu) EN: string FR:
ร้อย[v.] (røi) EN: string together ; thread ; cord ; embroider ; weave ; insert FR: enfiler
ร้อยปลาเป็นพวง[v. exp.] (røi plā pen) EN: string the fish together FR:
สาย[n.] (sāi) EN: string ; thread ; wire ; cord ; line ; tie FR: fil ; cordon ; corde ; câble ; sangle ; courroie ; lien
สายอักขระ[n. exp.] (sāi akkhara) EN: string FR:
สายอักขระว่าง[n. exp.] (sāi akkhara) EN: empty string FR:
สายเอก[n.] (sāi-ēk) EN: string which tie the anchor of a junk FR:
สายเอก[n.] (sāi-ēk) EN: high-pitched string FR:
สายป่าน[n.] (sāipān) EN: string ; cord ; thread FR:
สายสิญจน์[n. exp.] (saīsin) EN: wrist-binding string ; wrist string ; holy thread FR: cordon-bracelet porte-bonheur [m] ; cordelette bénie [f] ; cordon sacré [m]
สายตัวอักษร[n. exp.] (sāi tūa aks) EN: alphabetic string FR: chaîne alphabétique [f]
สตริง[n.] (satring) EN: pop band ; string band FR:
เส้น[n.] (sen = sēn) EN: thread ; string ; rope ; bar ; stripe FR: fil [m] ; bandelette [f]
แถว[n.] (thaēo) EN: line ; row ; column ; string ; file ; rank ; formation FR: ligne [f] ; file [f] ; rangée [f] ; rang [m] ; colonne [f]
ถั่วฝักยาว[n.] (thūafakyāo) EN: string bean ; yard long bean ; long bean ; cow-pea ; long green bean ; Vigna unguiculata FR: haricot vert [m] ; Vigna unguiculata
ถั่วค้าง[n.] (thūakhāng) EN: Thai string bean ; Vigna unguiculata FR: Vigna unguiculata
วงเครื่องสาย[n.] (wongkhreūan) EN: string ensemble FR: orchestre à cordes [m]
ยัชโญปวีต[n.] (yatyōpawīt) EN: blessed string used in ceremonies FR:
โยง[v.] (yōng) EN: tie ; string ; bind FR:
ยอง[n.] (yøng) EN: fiber ; filament ; tissue ; filament ; vein ; thread ; cord ; string ; rootlet FR:

string ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schürzenband {n}apron string
Buchstabenfolge {f}letter string
Texteingabefeld {n}text gadget; string gadget
Textfolge {f}text string
Faden {m} (Marionette) | die Fäden in der Hand habenstring | to pull the strings
Kette {f}string
Saitenklang {m}sound of strings
klebrig; strähnig {adj} | klebriger; strähniger | am klebrigsten; am strähnigstenstringy | stringier | stringiest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า string
Back to top