ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sponsor

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sponsor*, -sponsor-

sponsor ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sponsor (n.) ผู้อุปถัมภ์ Syn. patron, promoter
sponsor (n.) ผู้ทำการโฆษณาทางวิทยุหรือโทรทัศน์ Syn. publicizer
sponsor (vt.) อุปถัมภ์ See also: สนับสนุน Syn. patronize
English-Thai: HOPE Dictionary
sponsor(สพอน'เซอะ) n. ผู้ประกัน,ผู้อุปถัมภ์,ผู้ส่งเสริม vt. ประกัน,ค้ำประกัน,อุปถัมภ์,ส่งเสริม., See also: sponsorial adj. sponsorship n.
English-Thai: Nontri Dictionary
sponsor(n) ผู้ส่งเสริม,ผู้อุปถัมภ์,ผู้ค้ำประกัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
sponsorผู้อุปถัมภ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
sponsoring state partiesรัฐภาคีผู้อุปถัมภ์ [การทูต]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้ช่วยเหลือ (n.) sponsor See also: backer, patron Syn. ผู้สนับสนุน, ผู้เกื้อหนุน
ผู้เกื้อหนุน (n.) sponsor See also: backer, patron Syn. ผู้สนับสนุน, ผู้ช่วยเหลือ
สปอนเซอร์ (n.) sponsor See also: backer, patron Syn. ผู้สนับสนุน, ผู้ช่วยเหลือ, ผู้เกื้อหนุน
สปอนเซอร์ (n.) sponsor See also: supporter Syn. ผู้สนับสนุน
สปอนเซอร์ (n.) sponsor See also: supporter Syn. ผู้สนับสนุน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We're lookin' for a sponsor for the first Jamaican bobsled team.เรากำลังหาสปอนเซอร์ สำหรับทีมบ๊อบสเลดจาไมก้าทีมแรก
We made our sponsor announcement on the Today Show on June 18 ...were thrilled to be sponsored by First U.S.A...เราประกาศหาสปอนเซอร์ ในรายการทูเดย์โชว์เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน ....
We're thrilled to be working with first U.S.A as our corporate sponsor and they're covering our college tuition we found First U.S.A as our sponsor and we're proud to be working with them our sponsor if First U.S.Aเรายินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับเฟิร์สท์ยูเอสเอ ในฐานะผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียนมหาวิทยาลัยของเรา... .
We're really thrilled to announce First U.S.A as our sponsor we're thrilled to be working with First U.S.A... and so we give First U.S.A a good name in the media and include them in our news storiesเรายินดีอย่างยิ่งที่จะประกาศว่า เฟิร์สท์ยูเอสเอ เป็นผู้สนับสนุนของเรา... .
We have our corporate sponsor story.ส่วนเรามีเรื่องสปอนเซอร์ของบรรษัทไว้เล่าต่อ
Oh, he's just sad 'cause you left town and went to your big race to win the Piston Cup that you've always dreamed about your whole life and get that big ol' sponsor and that fancy helicopter you was talkin' about.โอ้เขาเป็นเพียงเศร้า ทำให้คุณออกจากเมือง และเดินไปที่การแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ ของคุณจะชนะถ้วยลูกสูบ ที่คุณเคยฝันเสมอเกี่ยวกับ ชีวิตของคุณทั้งหมด
Is this what a sponsor normally does on their first meeting?ปกติแล้วนัดเจอครั้งแรกกับผู้สนับสนุน เขาทำกันแบบนี้เหรอ
I ended up seeing my sponsor today at lunch.ผมถึงกับต้องไปเจอผู้สนับสนุน วันนี้ตอนเที่ยง
Dexter's sponsor is a woman. Is that a problem?ผู้สนับสนุนเด็กซ์เตอร์ เป็นผู้หญิง มีปัญหาด้วยเหรอ
I guess I must be a good sponsor after all.ฉันคงเป็นผู้สนับสนุนที่ดีนะ ดูแล้ว
You and Lila went away together as sponsor and sponsee.คุณกับไลล่า ไปด้วยกันในฐานะ ผู้สนับสนุนกับผู้รับการสนับสนุน
You can quit the sponsor bullshit.- เลิกกับผู้สนับสนุนบ้าบอน่ะสิ

sponsor ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
联名[lián míng, ㄌㄧㄢˊ ㄇㄧㄥˊ, 联名 / 聯名] jointly (signed, declared, sponsored)

sponsor ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
テロ支援国[テロしえんこく, tero shienkoku] (n) state sponsor of terrorism
テロ支援国家[テロしえんこっか, tero shienkokka] (n) state sponsor of terrorism; state that sponsors or supports terrorism
会主[かいしゅ, kaishu] (n) sponsor of a meeting
教母[きょうぼ, kyoubo] (n) godmother; (religious) sponsor
スポンサー(P);スポンサ[, suponsa-(P); suponsa] (n) sponsor; (P)
スポンサーシップマネー[, suponsa-shippumane-] (n) sponsorship money
世話人[せわにん(P);せわびと, sewanin (P); sewabito] (n) sponsor; manager; go-between; mediator; agent; (P)
丸抱え[まるがかえ, marugakae] (n) completely financed; sponsored; under patronage
主催[しゅさい, shusai] (n,vs) sponsorship (i.e. conducting under one's auspices); promotion; organizing; organising; hosting; staging; (P)
主催者[しゅさいしゃ, shusaisha] (n) sponsor; promoter; impresario; organizer; organiser
冠大会[かんむりたいかい, kanmuritaikai] (n) sports competition sponsored by a business enterprise
官寺[かんじ, kanji] (n) state-sponsored temples, particularly those favored and protected by the shogunate during the Kamakura period
官展[かんてん, kanten] (n) exhibition sponsored by the government
後ろ盾(P);後ろ楯[うしろだて, ushirodate] (n) (1) backing; support; backer; supporter; patron; sponsor; (2) shield that protects one's back; (P)
後援者[こうえんしゃ, kouensha] (n) supporter; sponsor; patron; backer
提供[ていきょう, teikyou] (n,vs) offer; tender; program sponsoring; programme sponsoring; furnishing; provisioning; supply; (P)
教父[きょうふ, kyoufu] (n,adj-no) (1) godfather; sponsor; (2) church fathers
文展[ぶんてん, bunten] (n) (abbr) (See 文部省美術展覧会・もんぶしょうびじゅつてんらんかい) Bunten exhibition; art exhibition sponsored by the Ministry of Education (antecedent of the Nitten exhibition)
文部省美術展覧会[もんぶしょうびじゅつてんらんかい, monbushoubijutsutenrankai] (n) (See 文展・ぶんてん) Bunten exhibition; annual art exhibition sponsored by the Ministry of Education (antecedent of the Nitten exhibition)
答唱詩編[とうしょうしへん, toushoushihen] (n) responsorial psalm
肝入り;肝煎り;肝煎;胆煎り[きもいり, kimoiri] (n) (1) performing good offices; (2) sponsorship; auspices (of)

sponsor ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจ้าภาพ[n. exp.] (jaophāp) EN: host ; hostess ; sponsor ; chief donor FR: hôte [m] ; organisateur [m]
ผู้ให้[n. exp.] (phū hai) EN: giver ; donor ; supplier ; sponsor ; contributor ; grantor FR: donateur [m]
ผู้ให้การสนับสนุน[n. exp.] (phū hai kān) EN: sponsor FR: sponsor [m] (anglic.)
ผู้รับรอง[n.] (phū raprøng) EN: surety ; acceptor ; guarantor ; sponsor ; certifier FR: garant [m] ; garante [f]
ผู้สนับสนุน[n. exp.] (phū sanapsa) EN: backer ; supporter ; promoter ; sponsor ; booster ; advocate FR: soutien [m] ; promoteur [m] ; supporter [m] (anglic.) ; supporteur [m] ; sponsor [m] (anglic.) ; bienfaiteur [m] ; avocat [m] (fig.)
ผู้อุปการะ[n. exp.] (phū uppakār) EN: benefactor ; sponsor ; patron ; supporter FR:
ผู้อุปถัมภ์[n.] (phū uppatha) EN: sponsor ; patron ; patroness FR: sponsor [m] (anglic.) ; parraineur [m]
สนับสนุน[v. exp.] (sanapsanun) EN: support ; sponsor ; back ; be in favour of ; be pro ; give support ; patronize ; encourage ; help ; aid ; further ; stick by ; stand up for ; corroborate ; foster ; side with FR: supporter ; soutenir ; encourager ; aider ; parrainer ; sponsoriser ; être en faveur de ; apporter son soutien ; défendre la cause de ; patronner ; porter
สปอนเซอร์[v.] (sapønsoē) EN: sponsor ; backer ; supporter ; patron FR: sponsor [m] (anglic.)
สปอนเซอร์[TM] (Sapønsoē ) EN: Sponsor FR: Sponsor
อุปถัมภ์[v.] (upatham = u) EN: sponsor ; support ; patronize ; give patronage ; help ; back ; foster ; prop up FR: parrainer ; patronner ; sponsoriser ; protéger
อุปถัมภ์[v.] (uppatham = ) EN: sponsor ; support ; patronize ; give patronage ; help ; back ; foster ; prop up FR: parrainer ; patronner ; sponsoriser ; protéger
การสนับสนุน[n.] (kān sanapsa) EN: support ; backing ; sponsoring ; assistance ; corroboration FR: soutien [m] ; support [m] ; appui [m] ; parrainage [m]
สนับสนุนโดย[X] (sanapsanun ) EN: sponsored by FR: parrainé par ; avec le soutien de ; avec le concours de ; sponsorisé par ; avec la collaboration de

sponsor ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Patenschaft {f}sponsorship
Sponsor {m}; Sponsorin

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sponsor
Back to top