ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

scurrilous

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *scurrilous*, -scurrilous-

scurrilous ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
scurrilous (adj.) หยาบคาย See also: สามหาว, ต่ำช้า Syn. abusive, foul-mouthed, scornful, defamatory
scurrilously (adv.) อย่างหยาบคาย
English-Thai: HOPE Dictionary
scurrilous(สเคอ'เริส) adj. หยาบคาย,ด่าว่า,สามหาว,ต่ำช้า, See also: scurrilousness n., Syn. coarse
English-Thai: Nontri Dictionary
scurrilous(adj) สามหาว,หยาบคาย,ต่ำช้า,สถุล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You presented nothing but innuendo and scurrilous gossip.คุณไม่เสนออะไร นอกจากการเสียดสี และเรื่องนินทาต่ำๆ
And tell me this,me little McShipmate-- how is that scurrilous,black-hearted pirate king of ours,Captain One-Shot Gibbs?และบอกกับฉันว่านี่ฉันคือเรือน้อยแม็กชิเมท- -(เงือกน้อย=ลิทเติ้ลเมอร์เมด) หยาบคายมากใจดำกับตันประมุขแห่งเรือสลัดของพวกเรา,กิบบส์?

scurrilous ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unflätigkeiten {pl}scurrilousness
niederträchtig; verleumderisch; beleidigend {adj}scurrilous
unflätig {adj}scurrilous

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า scurrilous
Back to top