ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sadistic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sadistic*, -sadistic-

sadistic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sadistic (adj.) ซึ่งมีความสุขจากการทรมานผู้อื่น
sadistically (adv.) โดยมีความสุขจากการทรมานผู้อื่น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"with their sadistic wickedness. "ความชั่วร้ายป่าเถื่อนของพวกมัน
I swear I'll castrate you. What you need to do is discipline your son, Tommy... because the kid is one sadistic pup.I'll flat out castrate you. because the kid is one sadistic pup.
Waiting for a chance to get back at those sadistic guards.รอโอกาสที่จะเอาคืนไอ้พวกผู้คุมซาดิสต์
I don't think so, you sadistic bastard.ฉันว่าไม่ใช่หรอก ไอ้ซาดิส
A sadistic bastard, but his old man loves him.ไอ้สารเลวซาดิสซ์นั่น, แต่พ่อมันรักมันมาก
I think these sadistic fuckers were taping us.ไอ้โรงจิต มันคงถ่ายพวกเราไว้
Is that the sadistic owner of the hotel or is that Olin?ไอ้เจ้าของโรงแรมโรคจิต หรือโอลิน?
I don't relish the thought of killing another creature, even a sadistic one like James.เราจะฉีกพวกเข้าเป็นชิ้นๆ แล้วเผาซะ ผมไม่ชอบความคิดที่ต้องเข่นฆ่าผู้อื่น
He was a sadistic asshole.เขาไอ้ซาดิสรุนแรงทางเพศ
THE SECRET DESIRES OF SADISTIC SEAL KILLERS.ปรารถนาลึกลับของฆาตรกรจิตเภทต่อเนื่อง
They're all Highly intelligent, Disciplined, Sadistic killersพวกเขามีความฉลาด มีวินัย เป็นฆาตกรซาดิสถ์ ที่ต้องการเป็นที่รู้จักของสื่อ
We're up against a cruel, sadistic enemy!พวกเรากำลังเผชิญกับ พวกศัตรูทีปาเถือน และโหดราย!

sadistic ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
意地悪い[いじわるい, ijiwarui] (adj-i) ill-natured; mean; nasty; sadistic; cruel; mean-spirited

sadistic ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
sadistisch {adj}sadistic
sadistisch {adv}sadistically

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sadistic
Back to top