ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sore

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sore*, -sore-

sore ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sore (adj.) เจ็บปวด Syn. painful, hurtful, aching
sore (adj.) โกรธแค้น See also: โมโห Syn. angry
sorehead (n.) คนโกรธง่าย (คำไม่เป็นทางการ) Syn. grouch
sorely (adv.) อย่างมากมาย See also: อย่างเร่งด่วน, อย่างเจ็บปวด Syn. extremely, severely
soreness (n.) การอักเสบ See also: การติดเชื้อ Syn. painfulness, rash
English-Thai: HOPE Dictionary
sore(ซอร์) adj. ปวด,เจ็บปวด,เจ็บแสบ,เจ็บใจ,ระทมทุกข์,อุ่นใจ,โกรธแค้น,ทำให้ระคายเคือง,รุนแรง,อย่างยิ่ง. n. ความเจ็บปวด,เรื่องเจ็บปวด,แหล่งระทมทุกข์. adv. อย่างเจ็บปวด., See also: soreness n., Syn. inflammation,lesion,bruise
English-Thai: Nontri Dictionary
sore(adj) ปวด,เจ็บ,เจ็บแสบ,โกรธแค้น,รุนแรง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
sore๑. แผล, แผลเปื่อย [มีความหมายเหมือนกับ helcosis; ulceration ๒ และ ulcer; ulcus]๒. -เจ็บ, -ปวด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
soreheadหัวแข็ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
บาดคอ (v.) cause sore throat
ขบ (v.) feel stiff and sore See also: feel fatigued and worn out Syn. เมื่อยขบ
ฝีกาฬ (n.) malignant sore See also: kind of severe pustule Syn. โรคฝีกาฬ
เมื่อยขบ (v.) feel stiff and sore See also: feel fatigued and worn out
เห่อ (v.) develop sores See also: come out in a rash
แผลเรื้อรัง (n.) chronic sore See also: chronic wound
โรคฝีกาฬ (n.) malignant sore See also: kind of severe pustule
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The same ointment is used on every sore and for every disease.แท้จริงแล้ว กลับมียาอยู่ขนานเดียว อ้างว่า รักษาได้ทุกโรค
We're gonna all get sore throats if we keep it up.เราจะทุกคนได้รับเจ็บคอถ้าเราให้มันได้
He was stiff and sore now... ... and his wounds and all of the strained parts of his body hurt.เขาเป็นคนที่แข็งและเจ็บใน ขณะนี้ และบาดแผลของเขาและ ทั้งหมดของ ส่วนตึงเครียดของร่างกายของ เขาเจ็บ
I don't blame you for being sore at me.ผมไม่โทษคุณสำหรับการเจ็บที่ฉัน
I hope this is for a sore shoulder.คงเป็นเครื่องนวดไหล่นะ
He sticks out like a sore thumb.เขาโผล่ออกมาเหมือน หัวแม่มือที่เจ็บปวด.
He was sore as hell that you wasn't here to go out this morning.เขาโกรธมากที่นายไม่มาทำงานเมื่อเช้า
George, this mule has a sore foot. Lead her back to the stableจอร์จ ล่อตัวนี้ขาเจ็บ จูงมันไปทีคอก
Are we touching a sore spot?เราสัมผัสกันจุดเจ็บ?
Why are you getting narky again? Touching a sore spot? What was her name?คุณจะได้รับ narky อีกครั้งเพราะเหตุใด สัมผัสจุดเจ็บ?
Boy, you're a sight for sore eyes.Boy, คุณสายตาสำหรับตาเจ็บ รองผู้ว่าฉันต้องการให้คุณที่จะใช้คนของคุณ
"like a butterfly with sore feet."ขนาดแซม สนีดยังชม "เหมือนกับผีเสื้อเต้นระบำ"

sore ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
痛处[tòng chù, ㄊㄨㄥˋ ㄔㄨˋ, 痛处 / 痛處] sore spot; place that hurts
[lì, ㄌㄧˋ, 疠 / 癘] sore caused by varnish poisoning
哪壶不开提哪壶[nǎ hú bù kāi tí nǎ hú, ㄋㄚˇ ㄏㄨˊ ㄅㄨˋ ㄎㄞ ㄊㄧˊ ㄋㄚˇ ㄏㄨˊ, 哪壶不开提哪壶 / 哪壺不開提哪壺] lit. mention the pot that doesn't boil (俗语 common saying); to touch a sore spot; to talk about sb's weak point
疼痛[téng tòng, ㄊㄥˊ ㄊㄨㄥˋ, 疼痛] ache; sore
褥疮[rù chuāng, ㄖㄨˋ ㄔㄨㄤ, 褥疮 / 褥瘡] bedsore
[yí, ㄧˊ, 痍] bruise; sores
联名[lián míng, ㄌㄧㄢˊ ㄇㄧㄥˊ, 联名 / 聯名] jointly (signed, declared, sponsored)
碍眼[ài yǎn, ㄞˋ ㄧㄢˇ, 碍眼 / 礙眼] offending the eye; an eye-sore; in the way
[jié, ㄐㄧㄝˊ, 疖 / 癤] pimple; sore; boil
[chuāng, ㄔㄨㄤ, 疮 / 瘡] sore; skin ulcer
[dá, ㄉㄚˊ, 瘩] sore; boil; scab
[yáng, ㄧㄤˊ, 疡 / 瘍] ulcers; sores
不堪入目[bù kān rù mù, ㄅㄨˋ ㄎㄢ ㄖㄨˋ ㄇㄨˋ, 不堪入目] unbearable to look at; an eyesore
低俗之风[dī sú zhī fēng, ㄉㄧ ㄙㄨˊ ㄓ ㄈㄥ, 低俗之风 / 低俗之風] vulgar style (used of items to be censored)

sore ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
がらがら声[がらがらごえ, garagaragoe] (n) rough voice (e.g. when one has a cold or sore throat)
口辺単純疱疹[こうへんたんじゅんほうしん, kouhentanjunhoushin] (n) cold sore
咽頭炎[いんとうえん, intouen] (n) pharyngitis; sore throat
弱み(P);弱味[よわみ, yowami] (n) (a) weakness; shortcoming; failing; sore point; (P)
枕流漱石[ちんりゅうそうせき, chinryuusouseki] (n) sore loser stubbornly refusing to admit being wrong and adhering to the far-fetched argument
漱石枕流[そうせきちんりゅう, sousekichinryuu] (n) sore loser stubbornly refusing to admit being wrong and adhering to the far-fetched argument
眼福[がんぷく, ganpuku] (n,adj-no) a sight for sore eyes; seeing something beautiful or precious
股摺れ[またずれ, matazure] (n) sore crotch
負けず嫌い;負けずぎらい[まけずぎらい, makezugirai] (adj-na,n) hating to lose; unyielding; unbending; competitive; sore loser; determined
食い逸れる;食いっ逸れる;食いはぐれる;食いっぱぐれる[くいはぐれる(食い逸れる;食いはぐれる);くいっぱぐれる(食い逸れる;食いっ逸れる;食いっぱぐれる), kuihagureru ( kui sore ru ; kui hagureru ); kuippagureru ( kui sore ru ; kui tsu so] (v1,vi) (1) to miss a meal; (2) to lose the means to make one's livelihood
Google八分;グーグル八分[グーグルはちぶ, gu-guru hachibu] (n) (of a website) being delisted or censored by the Google search engine
アイソレーション[, aisore-shon] (n) isolation
アイソレーションシンドローム[, aisore-shonshindoro-mu] (n) isolation syndrome
アイソレータ;アイソレーター[, aisore-ta ; aisore-ta-] (n) isolator
アイソレイト[, aisoreito] (n) isolate
うずうず[, uzuuzu] (n,adv,vs) (on-mim) sorely tempted; itching to do something; (P)
おいそれと[, oisoreto] (adv) at a moment's notice; readily
カーソル強調[カーソルきょうちょう, ka-soru kyouchou] (n) cursored emphasis
それ[, sore] (int) there! (used to call someone's attention to something)
それが[, sorega] (exp) (1) (subject of sentence) that; it; (2) (id) (in response to a question) well yes, actually, now that you mention it; well, in fact
それからというもの[, sorekaratoiumono] (exp) after that (a substantive change occurred)
それこそ[, sorekoso] (exp) degree or extent (of effect or result)
それすら[, soresura] (n) even that
それだから[, soredakara] (exp) therefore; and so; for that reason; accordingly; consequently; hence
それだけの価値がある[それだけのかちがある, soredakenokachigaaru] (exp,v5r-i) to be deserved; to be worth it; to have merit; to have value
それっぽい[, soreppoi] (exp) like that; looks real; seems authentic; (P)
それっ切り;其れっ切り[それっきり, sorekkiri] (n,adv) (1) (uk) (stronger version of それきり) (See それ切り) no more than that; with that; on that note; altogether; (2) since then; ending there
それでいて[, soredeite] (conj) and yet; despite (all) that; (P)
それとて[, soretote] (conj) even so; even that
それと無く;其れと無く;其れとなく[それとなく, soretonaku] (adv) (uk) indirectly; obliquely
それなのに[, sorenanoni] (conj) and yet; despite this; but even so; but even then; however; nevertheless; for all that; notwithstanding that
それならそうと[, sorenarasouto] (exp) even so (expressing frustration, etc.); still
それならそれで[, sorenarasorede] (exp) even so (expressing frustration, etc.); still
それにしても[, sorenishitemo] (exp) nevertheless; at any rate; even so; (P)
それにも拘わらず;其れにもかかわらず;其れにも拘わらず[それにもかかわらず, sorenimokakawarazu] (conj) (uk) (See にも拘わらず) nonetheless; nevertheless
それに加えて[それにくわえて, sorenikuwaete] (exp) in addition to this
ソレノイド[, sorenoido] (n) solenoid
それは;そりゃ;そりゃあ[, soreha ; sorya ; soryaa] (adv) (1) (See それはそれは・2) very; extremely; (exp) (2) that is
それはさておき[, sorehasateoki] (exp) (See 扠置く) apart from that; to return to the topic; enough of that; (P)
それはそうかもしれない[, sorehasoukamoshirenai] (exp) that may be true; that might be the case
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
恐れ入る[おそれいる, osoreiru] Thai: ขอบคุณ English: Thank you

sore ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาหารตา[n. exp.] (āhān tā) EN: a sight for sore eyes FR:
บาดคอ[v.] (bātkhø) EN: cause sore throat FR:
บอบช้ำ[adj.] (bøpcham) EN: bruised ; sore ; battered ; heavy FR: contusionné ; douloureux ; grave
ช้ำ[v.] (cham) EN: be bruised ; be black and blue ; be sore ; be hurt FR: être contusionné ; avoir des bleus
ช้ำ[adj.] (cham) EN: bruised ; sore ; black and blue ; contused FR: meurtri ; contusionné
ฝีกาฬ[n.] (fīkān) EN: malignant sore ; kind of severe pustule FR:
เจ็บ[v.] (jep) EN: be pained ; be hurt ; ache ; be sore ; feel painful ; be distressed in mind ; suffer from mental pain FR: être blessé ; avoir mal
เจ็บ[adj.] (jep) EN: injured ; sore FR: blessé
เจ็บคอ[v. exp.] (jep khø) EN: have a sore throat FR: avoir mal à la gorge
เจ็บปวด[adj.] (jeppūat) EN: painful ; anguished ; hurt ; offended ; bitter ; distressful ; sore FR: douloureux ; endolori
เจ็บแสบ[adj.] (jepsaēp) EN: bitter ; painful ; sore FR:
ขัดยอก[n.] (khatyøk) EN: muscular pain ; sore muscles ; sprain FR:
ความเจ็บ[n.] (khwām jep) EN: pain ; ache ; agony ; sore FR: mal [m] ; maladie [f]
ความเจ็บปวด[n.] (khwām jeppū) EN: pain ; ache ; sore ; suffering ; painfulness FR: douleur [f] ; souffrance [f]
ความปวด[n.] (khwām pūat) EN: pain ; ache ; sore FR: douleur [f]
ความปวดร้าว[n.] (khwām pūatr) EN: ache ; pain , sore FR: souffrance [f]
เมื่อย[adj.] (meūay) EN: stiff ; tight ; sore FR:
เมื่อยขบ[v.] (meūaykhop) EN: feel stiff and sore FR:
เป็นบุญตา[n. exp.] (pen bun tā) EN: something to behold ; sight for sore eyes FR:
ผิดใจ[v.] (phitjai) EN: have a difference ; be discordant ; be estranged ; have a grudge (against) ; be on bad terms ; be on the outs (with s.o.) ; be at loggerheads ; be sore (at) ; have a falling out ; estrange ; displease ; split up FR: être en désaccord ; se trouver en désaccord
แผล[n.] (phlaē) EN: wound ; lesion ; cut ; sore ; contusion FR: blessure [f] ; lésion [f] ; plaie [f] ; coupure [f] ; contusion [f]
แผลเรื้อรัง[n. exp.] (phlaē reūar) EN: chronic sore ; chronic wound FR:
ปวด[adj.] (pūat) EN: painful ; algesic ; sore FR: douloureux
ระทม[v.] (rathom) EN: feel gloomy and depressed ; suffer from a condition of excessive anguish ; be sore at heart ; be heartsore ; be heartbroken FR: être désespéré
โรคเริม[n. exp.] (rōk roēm) EN: herpes ; herpes simplex ; cold sore FR: herpès [m]
แสบตา[v. exp.] (saēp tā) EN: have sore eyes FR:
ตุ่ม[n.] (tum) EN: small boil ; pimple ; sore ; small skin protuberance FR: pustule [f] ; abcès [m]
หวัดลงคอ[n. exp.] (wat long kh) EN: sore throat ; laryngitis FR: laryngite [f]
บาดตา[v.] (bāttā) EN: offend the eyes ; be an eyesore FR:
ดูไม่ได้[v. exp.] (dū mai dāi) EN: be an eyesore FR:
เกะกะ[adj.] (keka) EN: unplesant to look at ; offending the eye ; being an eyesore FR:
ขัดตา[v.] (khattā) EN: be unpleasant to look at ; be offensive to the eye ; be an eyesore ; be an unpleasant sight FR: être déplaisant à la vue
เคืองตา[v. exp.] (kheūang tā) EN: be irritating to the eyes ; be an eyesore FR:
คลัง[n.] (khlang) EN: treasury ; finance FR: trésorerie [f]
ปั่น[v.] (pan) EN: turn ; spin ; whirl ; churn ; revolve ; rotate ; turn over ; wring FR: tourner ; filer ; essorer
ส่า[n.] (sā) EN: fever blisters ; cold sores ; symptom of herpes simplex FR:
สะเด็ด[v.] (sadet) EN: drain ; be wrung dry ; be dried ; be drained ; dry rapidly FR: essorer ; assécher
สนับสนุนโดย[X] (sanapsanun ) EN: sponsored by FR: parrainé par ; avec le soutien de ; avec le concours de ; sponsorisé par ; avec la collaboration de

sore ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Muskelkater {m} | Muskelkater habenstiffness; sore muscles; muscle soreness; charley horse [Am.] | to feel stiff and aching
wundgelegene Stelle {f} | wundgelegene Stellenbedsore | bedsores
Prozessor {m} | Prozessoren
Halsentzündung {f} [med.]sore throat
leidgeprüft {adj}sorely afflicted
Stressor {m}; stressauslösender Faktor | Stressoren
Universitätsprofessor {f} | Universitätsprofessoren

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sore
Back to top