ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sabotage

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sabotage*, -sabotage-

sabotage ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sabotage (n.) การก่อวินาศกรรม See also: การลอบทำลาย, การบ่อนทำลาย Syn. impairment, incapacitation, subversive destruction, vandalism
sabotage (vt.) ก่อวินาศกรรม See also: ลอบทำลาย, บ่อนทำลาย Syn. subvert, wreck
English-Thai: HOPE Dictionary
sabotage(แซบ'บะทาจฺ) vt.,n. (การ) ก่อวินาศกรรม,ทำลาย,ทำลายโดยเจตนาก่อกวน., Syn. disable
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
sabotageการก่อวินาศกรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sabotageการก่อวินาศกรรม [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ก่อวินาศกรรม (v.) sabotage See also: undermine, overturn, destroy, wreck
การก่อวินาศกรรม (n.) sabotage
การก่อวินาศกรรม (n.) sabotage See also: wreck
การทำลาย (n.) sabotage See also: destruction Syn. การก่อวินาศกรรม
วินาศกรรม (n.) sabotage See also: destruction Syn. การก่อวินาศกรรม, การทำลาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The award was given for sabotage activities behind enemy lines.{\cHFFFFFF}รางวัลที่ได้รับสำหรับการก่อวินาศกรรม กิจกรรมหลังเส้นศัตรู
Unless I haven't been properly briefed, Senator, I wasn't aware... that sabotage was one of the qualifications you were looking for.{\cHFFFFFF}ถ้าฉันยังไม่ได้รับอย่างถูกต้อง ฟังการบรรยายสรุปวุฒิสมาชิกผมก็ไม่ทราบ ... {\cHFFFFFF}การก่อวินาศกรรมที่เป็นหนึ่งใน คุณสมบัติที่คุณกำลังมองหา
So your latest attempt at sabotage backfired.ความพยายามของเธอไม่สำเร็จแม็กซ์
You know, I'm starting to think that you've invented this whole sabotage nonsense to cover the fact that you were running around on me with your little mystery girl the whole time we were in Nanjing.รู้มั๊ย ฉันเริ่มคิดอะไรออกแล้วล่ะ ฉันว่าคุณแต่งเรื่องที่ฉันทำเครื่องบินของคุณพังขึ้นมาเนี่ย เพื่อปกปิดความจริงในเรื่องที่คุณคิดจะนอกใจฉัน
Damn it! I didn't sabotage your lousy airplane!ให้ตายสิ ฉันไม่ได้ทำเครื่องบินเฮงซวยของคุณเจ๊งบ๊งนะ
Can't. I'm doing major Plastic sabotage tonight.ไม่ ฉันมีแผนทำลายสาวพลาสติกคืนนี้
We want you to sabotage Goodchild's central civilian facility.เราต้องการให้เธอไปก่อวินาศกรรม ศูนย์พลเรือนกลางของกู๊ดชายลด์
I know you're the smartest guy in every room you've ever been in, and no one's ever known it. People feel threatened by you and try to sabotage you every chance they get. You're not a bad person.โอ้ ตายแล้ว ! สวัสดีครับพ่อ
I had--I had a very strong feeling she was trying to sabotage me.ฉันมีความรู้สึกที่แรงมากว่า หล่อนพยายามก่อวินาศกรรมกับฉัน
To sabotage my new relationship.จะได้พังความสัมพันธ์ฉันไง
It was a Trojan horse, a sabotage device.มันคือ trojan horse, เครื่องมือลอบทำลาย
Maybe greenway's trying to sabotage the plant.หรือไม่ กรีนเวย์ พยายามวินาศกรรม โรงงาน

sabotage ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
捣毁[dǎo huǐ, ㄉㄠˇ ㄏㄨㄟˇ, 捣毁 / 搗毀] destroy; sabotage; smash

sabotage ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
サボる[, sabo ru] (v5r,vi) (from サボタージュ) to be truant; to play hooky; to skip school; to skip out; to be idle; to sabotage by slowness; (P)
足を引っ張る;足をひっぱる[あしをひっぱる, ashiwohipparu] (exp,v5r) to hold back others from achieving success; to stand in the way of; to sabotage
忍者[にんじゃ, ninja] (n) (See 忍術) ninja (persons in feudal Japan who used ninjutsu for the purposes of espionage, assassination, sabotage, etc.); (P)

sabotage ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การบ่อนทำลาย[n.] (kān bǿntham) EN: sabotage FR: sabotage [m]
การก่อวินาศกรรม[n.] (kānkøwināts) EN: sabotage FR:
ก่อวินาศกรรม[v. exp.] (kø winātsak) EN: sabotage ; perform acts of sabotage ; undermine ; overturn FR: saboter
ก่อวินาศกรรมทางอุตสาหกรรม[v. exp.] (kø winātsak) EN: sabotage the industrial production FR:
ทำลาย[v.] (thamlāi) EN: destroy ; demolish ; annihilate ; vandalise ; vandalize (Am.) ; abolish ; wipe out ; ruin ; pull down ; spoil ; attack ; ravage ; wreak havoc ; damage ; sabotage FR: détruire ; annihiler ; démolir ; anéantir ; vandaliser ; ravager ; saccager ; bousiller (fam.)
วินาศกรรม[n.] (winātsakam) EN: sabotage ; destruction FR: sabotage [m]

sabotage ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sabotageakt {m}act of sabotage
Sabotage {f}sabotage

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sabotage
Back to top