ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

simplify

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *simplify*, -simplify-

simplify ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
simplify (vt.) ทำให้ง่ายขึ้น See also: ทำให้กระจ่างขึ้น, ทำให้ยุ่งยากน้อยลง Syn. clarify, ease, interpret, facilitate, unobstruct Ops. confuse, hinder, obstruct, complicate
English-Thai: HOPE Dictionary
simplify(ซิม'พละไฟ) vt. ทำให้ไม่ยุ่งเหยิง,ทำให้ง่ายขึ้น,ทำให้เข้าใจง่าย,ทำให้ชัดเจน., See also: simplification n. simplificative adj. simplifier,simplificator n.
English-Thai: Nontri Dictionary
simplify(vt) ทำให้ไม่ยุ่งยาก,ทำให้ง่าย,ทำให้เข้าใจง่าย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I always wanted to simplify it and make it more pure, and so I found ways of playing those chords where I'd eliminate certain notes.ผมมักจะทำให้มันง่ายขึ้น และทำให้มันบริสุทธิ์ยิ่งขึ้น ผมจึงพบวิธีต่างๆ ในการเล่นคอร์ดเหล่านั้น โดยผมจะไม่เล่นโน้ตบางตัว
I'll never understand how you can simplify these battles into some kind of game.ข้าไม่เคยเข้าใจว่าเจ้า เปลี่ยนการรบนี้ให้เป็นเรื่องง่าย อย่างเช่นเกมชนิดหนึ่งได้อย่างไร
This is why your Dad and I have decided to simplify things this year.นี่ไงพ่อและแม่เลย ตัดสินใจทำอะไรง่ายๆปีนี้
Then maybe I need to simplify it for you.บางทีผมจะทำให้มันง่ายขึ้น
Okay? Just simplify the investigation.โอเคนะ แค่สืบสวนแบบธรรมดา
I do what I do to simplify and improve other people's lives.ผมทำสิ่งที่ไปช่วยปรับปรุงชีวิตของคนอื่น ๆ นะ
Dr. Teller was on the verge of a breakthrough which would massively simplify this process.ดร. เทลเลอร์ กำลังจะค้นพบ... วิธีการสกัดที่สะดวก ลดขั้นตอนอย่างมาก
Simplify things, rides and whatever.แค่เรื่องทั่วไปที่เขาทำกัน เรื่องรับส่งและก็เรื่องอื่นๆ
Okay, I'll simplify.โอเค. ฉันจะทำให้ง่ายขึ้น
The Higgs phenomenon is a very satisfying way of simplifying our Standard Model.ฮิกส์จะช่วยให้มวลเมล็ด พื้นฐานของสสาร เช่นอิเล็กตรอนและอะตอม และควาร์กภายในโปรตอน
If you want to oversimplify it.ถ้านายชอบจะใช้คำพูดง่ายๆ นะ
Simplify. Work within our means.จัดแบบง่าย ๆ ทำด้วยวิธีของเรา

simplify ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
简化[jiǎn huà, ㄐㄧㄢˇ ㄏㄨㄚˋ, 简化 / 簡化] simplify

simplify ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
シンプリファイ[, shinpurifai] (n,vs) simplify
噛みしだく[かみしだく, kamishidaku] (v5k,vt) (1) to crush with the teeth; to crunch; (2) to simplify
容易にする[よういにする, youinisuru] (exp,vs-i) to facilitate; to make easy; to simplify
噛み砕く;噛砕く[かみくだく, kamikudaku] (v5k,vt) (1) to crunch; to masticate; (2) to simplify; to explain plainly
約する[やくする, yakusuru] (vs-s,vt) (1) {math} to promise; (2) to abridge; to simplify; to shorten; (3) to reduce

simplify ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ทำให้ง่าย[v. exp.] (thamhai ngā) EN: simplify ; make easier ; ease FR: simplifier ; faciliter
ทำให้สะดวกขึ้น[v. exp.] (thamhai sad) EN: facilitate ; simplify FR: faciliter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า simplify
Back to top