ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

scattering

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *scattering*, -scattering-

scattering ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
scattering (adj.) กระจัดกระจาย See also: แตกกระเจิง, แพร่กระจาย Syn. uneven
scattering (n.) การกระจัดกระจาย See also: การแตกกระเจิง, การแพร่กระจาย Syn. distribution, radiation
scatteringly (adv.) อย่างเกลื่อนกลาด See also: อย่างกระจัดกระจาย
English-Thai: HOPE Dictionary
scatteringadj. กระจัดกระจาย,แตกกระเจิง,แพร่กระจาย,หรอมแหรม. n. จำนวนเล็กน้อยที่อยู่กระจัดกระจาย,
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
scatteringการกระจัดกระจาย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Scatteringการกระเจิง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กลาดเกลื่อน (adv.) scatteringly See also: dispersedly, all over Syn. เกลื่อนกลาด, ดาษดื่น, เรี่ยราย Ops. เป็นที่เป็นทาง
กะหร็อมกะแหร็ม (adv.) scatteringly See also: sparsely Syn. หร็อมแหร็ม Ops. เต็ม
ดาษดื่น (adv.) scatteringly See also: dispersedly, all over Syn. เกลื่อนกลาด, เรี่ยราย Ops. เป็นที่เป็นทาง
เรี่ยราด (adv.) scatteringly
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Instead of scattering our troops looking for all the escape pods, we shall head towards the wreckage of the landing transport first.แทนที่จะกระจายคนของเรา ออกไปหายานลี้ภัยทั้งหมด เราจะมุ่งเป้าไปยังซากยานขนส่งก่อนเป็นอันดับแรก
That just scattering some ashes is gonna make me trust you?เพียงแค่โปรยอังคาร จะทำให้ผมเชื่อใจคุณ
The air we breathe is made of nitrogen and oxygen molecules with a scattering of water vapor and carbon dioxide.ไนโตรเจนและออกซิเจน ด้วยการกระเจิงของไอน้ำและ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เข้ามา!
You know, graduation, everyone scattering, moving on.พอจบการศึกษา ทุกคนก็แยกย้ายกันไป

scattering ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yáng, ㄧㄤˊ, 扬 / 揚] to raise; to hoist; the action of tossing or winnowing; scattering (in the wind); to flutter; to propagate
散束[sàn shù, ㄙㄢˋ ㄕㄨˋ, 散束] scattering of bundle (of electrons in vaccuum tube); debunching
辐射散射[fú shè sàn shè, ㄈㄨˊ ㄕㄜˋ ㄙㄢˋ ㄕㄜˋ, 辐射散射 / 輻射散射] radiation scattering
散射[sǎn shè, ㄙㄢˇ ㄕㄜˋ, 散射] scattering

scattering ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ばらつき[, baratsuki] (n) (Orig. 薔薇搗き rose petals scattered before shoguns marching in triumph) scattering (e.g. in statistics); a scatter; dispersion
レイリー散乱;レーリー散乱[レイリーさんらん(レイリー散乱);レーリーさんらん(レーリー散乱), reiri-sanran ( reiri-sanran ); re-ri-sanran ( re-ri-sanran )] (n) Rayleigh scattering
散乱[さんらん, sanran] (n,vs) dispersion; scattering
散骨[さんこつ, sankotsu] (n,vs) scattering of ashes (cremated remains); (P)
棊布[きふ, kifu] (n,vs) (arch) (obsc) scattering (e.g. of islands, Go pieces, etc., often in a harmonious balance); dispersal; constellation; irregular spread
節分[せつぶん;せちぶん(ok);せちぶ(ok), setsubun ; sechibun (ok); sechibu (ok)] (n) (1) last day of winter in the traditional Japanese calendar (usually February 3 or 4); holiday for end of winter (accompanied by a bean scattering ceremony); (2) (original meaning) last day of any season (according to the traditional Japanese calendar)
落花啼鳥[らっかていちょう, rakkateichou] (exp) (obsc) the poetic feeling of a late spring scene (with flowers scattering and birds chirping)
豆まき;豆撒き;豆蒔き[まめまき, mamemaki] (n,vs) (1) sowing beans (or pulses, etc.); (2) (See 節分・1) scattering parched beans (to drive out evil spirits)
雲集霧散[うんしゅうむさん, unshuumusan] (n,vs) (many things) gathering like clouds and vanishing like mist; swarming and scattering
飛散[ひさん, hisan] (n,vs) scattering (e.g. dust in the wind, enemies before an assault); dispersal; flying off (in all directions); flying apart
ラマン効果[ラマンこうか, raman kouka] (n) Raman effect (of inelastic photon scattering)
拡散[かくさん, kakusan] (n,vs,adj-no) scattering; diffusion; spread (e.g. signal across the spectrum); (P)
散らし[ちらし(P);チラシ(P), chirashi (P); chirashi (P)] (n) (1) scattering; (2) (uk) (esp. チラシ) leaflets; (P)
散布(P);撒布[さんぷ(P);さっぷ(撒布), sanpu (P); sappu ( sanpu )] (n,vs) dissemination; scattering; sprinkling; spraying; (P)
散発[さんぱつ, sanpatsu] (n,vs) sporadic; scattering; (P)
花かご;花籠;華筥[はなかご(花かご;花籠);けこ(花籠;華筥);はなこ(花籠)(ok), hanakago ( hana kago ; hanakago ); keko ( hanakago ; hana kyo ); hanako ( hanakago ] (n) (1) (はなかご, はなこ only) {Buddh} flower basket; (2) (はなかご, けこ only) (usu. けこ) flower basket (or plate) used for flower-scattering rituals
離散[りさん, risan] (n,vs) (1) dispersal; scattering; (adj-no) (2) discrete; (P)
離散集合[りさんしゅうごう, risanshuugou] (n,vs) meeting and parting; gathering and scattering; alignment and realignment; alternating alliance and rupture; alternating cooperation and defection
飛散防止[ひさんぼうし, hisanboushi] (adj-no) antiscattering; shatter-resistant; shatterproof
Japanese-English: COMDICT Dictionary
散乱[さんらん, sanran] scattering

scattering ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การกระจัดกระจาย[n.] (kān krajatk) EN: scattering ; diffusion FR:
การกระเจิง[n.] (kān krajoēn) EN: scattering FR:
กะหร็อมกะแหร็ม[adv.] (karǿmkaraem) EN: scatteringly FR:
กลาด[adv.] (klāt) EN: scatteringly FR:
กลาดเกลื่อน[adv.] (klatkleūoen) EN: scatteringly FR:

scattering ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Streumatrix {f}scattering matrix

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า scattering
Back to top