ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

successfully

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *successfully*, -successfully-

successfully ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
successfully (adv.) อย่างประสบผลสำเร็จ See also: ได้ผล, เป็นผลสำเร็จ Syn. favourably, prosperously, victoriously
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Probably due to advanced American teaching techniques, we bridged the generations of isolation, and communicated successfully with the Molombos.อาจเนื่องจากเทคนิคการสอน แบบอเมริกาขั้นสูง เราเชื่อมโยงความสันโดษหลายชั่วคน และสื่อสารกับโมลอมบอสได้สำเร็จ
Your GLG-20s have penetrated successfully and are awaiting the go-code.GLG-20s เข้ายึดฐานยิงได้สำเร็จ กำลังรอคำสั่งต่อไป
Before we begin the feast let us have a round of applause for Professor Sprout, Madam Pomfrey whose Mandrake juice has been so successfully administered to all who had been Petrified.ก่อนที่เราจะเริ่มงานเลี้ยง ขอเสียงปรบมือดัง ๆ ให้กับศจ.สเปราต์ มาดามพอมฟรีย์ ที่ได้รับความสำเร็จ ในการใช้น้ำแมนแดรก
The jade Buddha was successfully delivered by us to the Bank of England.เราส่งมอบพระพุทธรูปหยกให้ธนาคารด้วยดี
And once the details had been successfully navigated... there would be nothing left to do but wait for the conflict.และเมื่อทุกรายละเอียดถูกจัดวางเข้าที่ ก็ไม่มีอะไรต้องทำอีก นอกจากรอให้เกิดเรื่อง
If he'd have known, he would probably say it's the only thing I've ever done successfully in my life.ถ้าเขารู้ คงพูดว่า.. นั่นเป็นเรื่องเดียวที่ฉันทำ ได้สำเร็จในชีวิตนี้
He started learning piano at age of 6, but when he was 8 years old, he has already performed publicly and successfully played a concerto which made him famous...เขาเริ่มเรียนเปียโนตั้งแต่อายุ 6 ขวบ แต่เมื่อเขาอายุได้เพียง 8 ขวบ เขาก็ได้แสดงเปียโนต่อสาธารณะ
Although the peace conference... was temporarily disrupted by an organized attack... discussions ended successfully with regard to its primary topic... allowing world leaders to....แม้ว่าการประชุมสันติภาพ... ...จะถูกก่อกวน โดยการโจมตีระยะหนึ่ง... ...การประชุมสำเร็จลุล่วงด้วยดี ด้วยความเอาใจใส่หัวข้อหลัก...
You've successfully arrived aboard the Dutchman as per the overall scheme.เจ้ามาอยู่บนดัชท์แมน เรือที่ทุกคนอยากมา
The wall had successfully done its job of hiding the magical kingdom of Stormhold.กำแพงนั้นทำหน้าที่โดยสมบูรณ์ ในการซ่อนเร้นอาณาจักรแห่งมนตราสตรอมโฮล.
After successfully mating and producing offspring, the men are often distant and uninvolved, leaving their women to hunt, gather and provide for their families.หลังจากแต่งงานกัน และมีลูกมีหลาน ผู้ชายก็มักห่างออกไป ไม่ค่อยยุ่งเกี่ยว
You have successfully pissed me off.แกทำให้ชั้นโกรธได้จริงๆ

successfully ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大功告成[dà gōng gào chéng, ㄉㄚˋ ㄍㄨㄥ ㄍㄠˋ ㄔㄥˊ, 大功告成] successfully accomplished (project or goal); to be highly successful

successfully ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一山越す[ひとやまこす, hitoyamakosu] (exp,v5s) to go over the hump; to get successfully through the bulk of the work
決める(P);極める[きめる, kimeru] (v1,vt) (1) to decide; to choose; to determine; to make up one's mind; to resolve; to set one's heart on; to settle; to arrange; to set; to appoint; to fix; (2) to clinch (a victory); to decide (the outcome of a match); (3) to persist in doing; to go through with; (4) (as 決めている) to always do; to have made a habit of; (5) to take for granted; to assume; (6) to dress up; to dress to kill; to dress to the nines; (7) to carry out successfully (a move in sports, a pose in dance, etc.); to succeed in doing; (8) {MA} to immobilize with a double-arm lock (in sumo, judo, etc.); (P)
脱北者[だっぽくしゃ, dappokusha] (n) people who have successfully fled from North Korea; North Korean defectors
まんまと[, manmato] (adv) (on-mim) successfully; fairly; artfully; nicely; thoroughly
旨く;巧く;上手く[うまく, umaku] (adv) (1) skilfully; skillfully; well; aptly; cleverly; (2) successfully; smoothly; (3) deliciously
遣り熟す;遣りこなす[やりこなす, yarikonasu] (v5s,vt) (uk) to manage (to do successfully); to get through

successfully ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ได้การ[v.] (dāikān) EN: effectively ; efficiently ; efficaciously ; successfully FR:
ตีตลาด[v. exp.] (tī talāt) EN: capture the market ; take over the market ; dominate the market ; market successfully ; sell well ; be a big seller FR: conquérir le marché

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า successfully
Back to top