ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

showiness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *showiness*, -showiness-

showiness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
showiness (n.) ความโอ้อวด Syn. foppery, ostentation
English-Thai: HOPE Dictionary
showiness(โช'วินิส) n. ลักษณะชอบแสดง,การโอ้อวด,ความขี้โอ่
English-Thai: Nontri Dictionary
showiness(n) ความหรูหรา,ความสะดุดตา,ความฉูดฉาด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า showiness
Back to top