ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

scatteringly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *scatteringly*, -scatteringly-

scatteringly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
scatteringly (adv.) อย่างเกลื่อนกลาด See also: อย่างกระจัดกระจาย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กลาดเกลื่อน (adv.) scatteringly See also: dispersedly, all over Syn. เกลื่อนกลาด, ดาษดื่น, เรี่ยราย Ops. เป็นที่เป็นทาง
กะหร็อมกะแหร็ม (adv.) scatteringly See also: sparsely Syn. หร็อมแหร็ม Ops. เต็ม
ดาษดื่น (adv.) scatteringly See also: dispersedly, all over Syn. เกลื่อนกลาด, เรี่ยราย Ops. เป็นที่เป็นทาง
เรี่ยราด (adv.) scatteringly

scatteringly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กะหร็อมกะแหร็ม[adv.] (karǿmkaraem) EN: scatteringly FR:
กลาด[adv.] (klāt) EN: scatteringly FR:
กลาดเกลื่อน[adv.] (klatkleūoen) EN: scatteringly FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า scatteringly
Back to top