ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

suitor

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *suitor*, -suitor-

suitor ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
suitor (n.) ผู้ฟ้องร้อง See also: โจทก์
English-Thai: HOPE Dictionary
suitor(ซู'เทอะ) n. ชายที่เกี้ยวผู้หญิง,โจทก์,ผู้ร้องทุกข์,ผู้ฟ้องร้อง,ผู้ขอร้อง., Syn. young man
English-Thai: Nontri Dictionary
suitor(n) โจทก์,ผู้หมั้นหมายผู้หญิง,ผู้ร้องทุกข์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สับราง (v.) arrange one´s time so that competing suitors do not meet Syn. สับหลีก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Another suitor for the princess.ผู้ร้องขอเข้าหญิงอีกคน
Dearest, you've got to stop rejecting every suitor that comes to call.ที่รัก เจ้าต้องหยุดปฏิเสธทุกๆ คนที่มาเพื่อเจ้าซักที
It's this suitor business. Jasmine refuses to choose a husband.จัสมินปฏิเสธที่จะเลือกสามี ฉันจนปัญญาจริงๆ
Well, now, that's nice. All settled, then. Now, Jasmine, getting back to this suitor business,เอาละๆ ทุกอย่างเรียบร้อย แล้ว จัสมิน มาเข้าเรื่อง คู่หมั้นต่อดีกว่า
You have a serious suitor in the form a piping hotเธอกำลังจริงจังกับพ่อหนุ่มหน้าวาน
Perhaps if you had a suitor you wouldn't bother me with these... woodland walks.บางทีถ้าหนูมีคู่ครอง หนูจะไม่กวนใจลุงแบบนี้... วู้ดแลนด์ วอล์ค
My sister's suitor was unwilling to tell us anything.คู่หมั้นของน้องสาวฉัน ไม่ยอมบอก อะไรกับเราอีก
The Lord of Harrenhal will make a worthy suitor for the widow Arryn.ลอร์ดแห่งฮาร์เรนฮอลจะเหมาะสมคู่ควรกับ แม่ม่ายแห่งตระกูลแอริน
The Lord of Harrenhal will make a worthy suitor for the widow Arryn.ลอร์ดแห่งฮาร์เรนฮอลฟังดูเป็นคู่ครองที่เหมาะสม สำหรับนางอาร์รินม่าย
Thankfully a suitor is already on his knees.น่าขอบคุณ ที่ผู้ที่เหมาะสมคุกเข่าอยู่นี้
But it's been in the family for years. It is necessary to find the princess a suitor.มันจำเป็นในการค้นหา คู่หมั้นองค์หญิงนะ พะยะค่ะ
But Jasmine hated all those suitors!แต่จัสมินเกลียดคู่หมั้นเหล่านั้น

suitor ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
訴訟人[そしょうにん, soshounin] (n) litigant; plaintiff; suitor
ピツイトリン[, pitsuitorin] (n) Pituitrin
吸い取り紙;吸取紙[すいとりがみ, suitorigami] (n) blotting paper
訴人[そにん, sonin] (n,vs) a suitor; an accuser; a complainant; an informant; sue; accuse

suitor ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แฟน[n.] (faēn) EN: boyfriend ; girlfriend ; sweetheart ; lover ; partner ; one's beloved ; darling ; dear ; sweetie ; suitor ; beau FR: petit ami [m] ; petite amie [f] ; flirt [m] ; amoureux [m] ; amoureuse [f] ; soupirant [m] ; prétendant [m] ; partenaire [m, f] ; conquête [f] (fam.)
ผู้สู่ขอ[n. exp.] (phū sūkhø) EN: suitor FR:
ขึ้นคาน[v.] (kheunkhān) EN: become an old maid ; be a spinster ; have no suitors FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า suitor
Back to top