ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

spurn

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *spurn*, -spurn-

spurn ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
spurn (vt.) ปฏิเสธ
English-Thai: Nontri Dictionary
spurn(vt) เหยียดหยาม,เตะ,เขี่ย,ปัด,รังเกียจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You spurn my natural emotionsเธอดูถูกความรู้สึกฉัน
I'd love to accommodate you, but when you spurned my offer,ฉันก็อยากจะช่วยนายหรอกนะ แต่หลังจากที่นายเขี่ยข้อเสนอฉันน่ะ
Of all the servants I could have spurned... all the hearts I could have broken...คนรับใช้ทุกคนที่ฉันได้สมสู่ ใจทุกดวงที่ฉันได้ทำให้แตกสลาย ฉันมีความลับสำคัญอย่างหนึ่ง นั่นคือ...
You're the one who's been spurned into action, so act.ปรกตินายเป็นคนพยายามหลบซ่อนอยู่แล้ว
It wasn't me you spurned. It was my girls.ท่านมิได้ดูแคลนข้า แต่ลูกสาวข้าต่างหาก

spurn ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
唾弃[tuò qì, ㄊㄨㄛˋ ㄑㄧˋ, 唾弃 / 唾棄] spurned

spurn ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
撥ね付ける;撥ねつける[はねつける, hanetsukeru] (v1,vt) to repel; to spurn
踏みつける;踏み付ける;踏付ける[ふみつける, fumitsukeru] (v1,vt) (1) to trample down; to tread on; (2) to ignore; to spurn
突っ撥ねる;突っぱねる[つっぱねる, tsuppaneru] (v1,vt) to reject; to spurn; to turn down; to refuse
鼻であしらう[はなであしらう, hanadeashirau] (exp,v5u) to spurn; to snub; to treat with contempt

spurn ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เมิน[v.] (moēn) EN: ignore ; pay no attention to ; overlook ; turn a blind eye to ; pass over ; disregard ; spurn ; turn one's face FR: ignorer ; dédaigner ; se détourner

spurn ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spürnase {f} | Spürnasen

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า spurn
Back to top