ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

spank

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *spank*, -spank-

spank ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
spank (vt.) ตีก้นลงโทษ Syn. paddle, beat, scourge
spank (n.) การตีก้นเพื่อลงโทษ
spank along (phrv.) แล่นเร็ว
spanker (n.) คนหรือสัตว์ที่วิ่งเร็ว
spanking (n.) การตีก้นเพื่อลงโทษ
English-Thai: HOPE Dictionary
spank(สแพงคฺ) vt. ตีก้น,ไปอย่างรวดเร็ว, (ม้า) วิ่งเร็ว n. การตีก้น
English-Thai: Nontri Dictionary
spank(n) การตีก้น,การตบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Put her in your spank bank, move on.เก็บเธอเอาไว้จินตนาการถึง แล้วก็หาคนใหม่ซะ
You're gonna spank momma's ass cause she's been a bad, bad girl.จะทำให้คุณร้องร่ำ เจ้าเด็กเลว
Or I'm gonna spank you before God doesไม่งั้นฉันจะตีเธอ ก่อนที่พระเจ้าจะทรงทำแน่นอน
Please. This guy can barely even spank me in bed for fun.หมอนี่แค่ให้ตีก้นฉันเล่นบนเตียงยังไม่กล้าเลย
No, please spank me.ไม่... ได้โปรดตีก้นผม... .
I didn't have time to spank my monkey.ไม่เคยต้องเล่นชักว่าว
If you don't behave, I am going to spank you.ถ้าไม่ทำตัวดีๆ แม่จะตีแก!
She liked me to spank her ass...เธอชอบให้ชั้นฟาดตูดเธอว่ะ... .
Yeah, don't spank her.ใช่ อย่าตีก้นลงโทษเธอเลย
Oh, you're bad boy I'm gonna spank you.เธอนี่ดื้อจริงๆ ฉันจะตีก้นเธอ
I hope they spank me.หวังว่าเขาจะตีก้นฉันนะ
What are they going to do, put me over the fucking table and spank me?แล้วพวกนายจะเอายังไง ขึงพืดชั้นกับโต๊ะนี่แล้วข่มขืนด้วยไม๊?

spank ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一巴掌[yī bā zhǎng, ㄧ ㄅㄚ ㄓㄤˇ, 一巴掌] spank

spank ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
引っ叩く;引っぱたく;引っ張たく(iK)[ひっぱたく, hippataku] (v5k) to slap; to strike; to spank
お仕置き;御仕置き[おしおき, oshioki] (n,vs) punishment; spanking; smacking; chastisement; scolding
お尻ぺんぺん[おしりぺんぺん, oshiripenpen] (n,vs) spanking (a child)
ぺんぺん[, penpen] (n,vs) smack; spanking
仕置;仕置き[しおき, shioki] (n,vs) (1) execution; (2) punishment; (3) spanking
尻ぺんぺん[しりぺんぺん, shiripenpen] (n,vs) (col) spanking the bottom; spanking
尻叩き;尻たたき[しりたたき, shiritataki] (n,vs) (1) spanking; (n) (2) (arch) ritual spanking of a new bride to encourage fertility
平手打ち[ひらてうち, hirateuchi] (n) slap; spanking
折檻[せっかん, sekkan] (n,vs) scolding severely; chastisement; correcting; spanking (a naughty boy)

spank ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตีก้น[v. exp.] (tī kon) EN: spank FR: fesser
โดนตี[v. exp.] (dōn tī) EN: get a spanking ; get a whipping ; get a beating FR: recevoir une fessée
เอี่ยมอ่อง[adj.] (īem-ǿng) EN: new ; novel ; brand-new ; spanking new FR: neuf
การตีก้น[n. exp.] (kān tī kon) EN: spanking FR: fessée [f]

spank ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zerspankraft {f} | Zerspankräfte

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า spank
Back to top