ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

statesmanlike

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *statesmanlike*, -statesmanlike-

statesmanlike ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
statesmanlike (adj.) เหมือนรัฐบุรุษ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You sounded controlled, even-handed, statesmanlike. Good.ไม่เลยครับ ท่านควบคุมน้ำเสียงได้ดี ประสานมือแบบรัฐบุรุษทีเดียว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า statesmanlike
Back to top