ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

swank

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *swank*, -swank-

swank ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
swank (adj.) อวดโก้ See also: วางมาดหรูหรา Syn. swanky
swank (n.) คนอวดโก้ See also: คนวางมาดหรูหรา
swank (vi.) อวดโก้ See also: วางมาดหรูหรา
swanky (adj.) อวดร่ำรวย See also: โอ้อวด, ทำหรูหรา Syn. dandy, ritzy, showy
English-Thai: HOPE Dictionary
swank(สแวงคฺ) n. ความสวยงาม,ความโก้เก๋,ผู้คุยโวโอ้อวด,ผู้วางท่าเกินไป. adj. โอ้อวด,โก้เก๋. vi. เดินวางท่า,วางท่าวางทาง, Syn. show
swanky(สแวง'คี) adj. โอ้อวด,โก้เก๋,วางท่าวางทาง,ฟุ่มเฟือย,หรูหรา, See also: swankily adv. swankiness n., Syn. flash,showy
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And 30% hilary swank in boys don't cry.และอีก 30% เป็น Hilary Swank ในหนัง Boys Don't Cry
We begin in the Swiss Alps, in the village of Gstaad, in the perfely-appointed living room of Kurt Hummel and Blaine Anderson's chic swank chalet.พวกเราเริ่มที่เทือกเขาเอลป์สวิสเซอร์แลนด์ในหมู่บ้านกสตาด ในห้องนั่งเล่นสุดเพอเฟคของเคิร์ท ฮัมเมล ในกระท่อมสุดเก๋ของเคิร์ท ฮัมเมล และ เบลน แอนเดอร์สัน
Which is the swank law firm of Berman, Rautbort, and Associates.ซึ่งเป็นบริษัทกฎหมายที่ใหญ่ ของ เบอร์แมน ร๊อดบอร์ด และ หุ้นส่วน
When Hilary Swank plays that dude.ที่ฮิลารี่ สแวงก์ เล่นเป็นทอม
Yeah. It's gonna be in this swank new restaurant in the city.มันจะมาทำกร่างเป็นร้านใหม่ในเมือง
It's a real swank place, this, isn't it?ที่นี่หรูเป็นบ้าเลย จริงมั้ย
I can access every guest staying at L.A.'s swankiest hotel.ฉันแฮ็คข้อมูลแขกในโรงแรมหรู ในแอลเอมาหมดแล้ว

swank ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กร่าง[v.] (krāng) EN: swagger ; strut ; swank FR:
ยกตนข่มท่าน[v. (loc.)] (yoktonkhomt) EN: bluster ; swagger ; swank ; brag FR: fanfaronner ; se pavaner ; se vanter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า swank
Back to top