ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sagaciously

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sagaciously*, -sagaciously-

sagaciously ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sagaciously (adv.) อย่างฉลาด

sagaciously ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
klug {adv}sagaciously
scharfsinnig {adv}sagaciously

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sagaciously
Back to top