ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sift

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sift*, -sift-

sift ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sift (vi.) กรอง See also: ร่อนด้วยตะแกรง Syn. screen, winnow
sift (vt.) กรอง See also: ร่อน Syn. screen, winnow
sift (vt.) วินิจฉัย See also: ตรวจอย่างละเอียด, กลั่นกรอง, คัดเลือก Syn. investigate, scrutinize Ops. disregard
sift out (phrv.) ร่อนแยก (ออกจากกลุ่ม) See also: แยกจากกลุ่ม Syn. separate out, sort out
sift through (phrv.) ค้นหา See also: มองหา
sifter (n.) ตะแกรง See also: กระชอน, แล่ง, ที่กรอง Syn. mesh, screen
siftings (n.) สิ่งที่ได้จากการร่อนออกมา See also: สิ่งที่กรองได้
English-Thai: HOPE Dictionary
sift(ซิฟทฺ) vt. ร่อน,ตรวจอย่างละเอียด,สอบถามอย่างละเอียด,เลือกพันธุ์,คัดเลือก. vi. ร่อน., See also: sifter n., Syn. sieve,analyze
English-Thai: Nontri Dictionary
sift(vt) กลั่นกรอง,ร่อน,ลอด,โรย,เลือกเฟ้น,คัดเลือก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
sifting committeeคณะกรรมาธิการจัดลำดับร่างกฎหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กลั่น (v.) sift See also: select
ระแนง (v.) sift Syn. ร่อน
การกลั่นกรอง (n.) sifting See also: selecting out
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So how do we sift truth from belief?แล้วจะ แยกได้อย่างไร ระหว่าง ความจริง และความเชื่อ?
Hodgins is going to have to sift through their excrement for evidence.ฮอดจินส์จะต้องเอาอุจาระของมัน ไปร่อนเพื่อหาหลักฐาน
Can't wait to sift through that.รอให้เขาส่งผ่านมา ไม่ไหวแล้ว
So, with this terabytes and terabytes of data on disk, we have to write algorithms which sift through and find that event, that one in 10 million, one in 100 million, one in a billion event that you're looking for.เราจะต้องเขียนอัลกอริทึม ที่ลอดผ่านและพบเหตุการณ์ที่ ว่าเป็นหนึ่งใน 10 ล้านคน หนึ่งใน 100 ล้าน,
I get it. Too much material to sift through on the clock.เข้าใจแล้ว มันมากเกินจะดูไหวในเวลาจำกัด
If she blows up on foreign soil it's not like Percy can send cleaners to sift through the rubble.ฟังนะ ถ้าเธอระเบิดตัวเองในต่างประเทศ เพอร์ซี่ไม่สามารถส่งมือเก็บกวาด ไปจัดการปัญหาค้างคาได้
You have to teach the machine to sift through the emails, wire-tapped phones, bank transactions, looking for people that are hiding something, living double lives.เราต้องสอนแมชชีนให้รู้จักกลั่นกกองอีเมล์ ดักฟังโทรศัพท์บ้าน รายการเดินบัญชีธนาคาร มองหาผู้คนที่กำลังซ่อนอะไรบางอย่าง
Auggie, I want you to put together a team to sift through Zavier's restaurant-- his employees, his purveyors, his customers, and investors.อ๊อคกี้ ฉันต้องการให้คุณจัดทีม กรองผู้ต้องสงสัยในร้านซาเวียร์ ลูกจ้าง,คนส่งวัตถุดิบ,ลูกค้า และหุ้นส่วน
"to sift through every word I had written"เพื่อกลั่นกรองทุกคำ ที่ผมเขียน
Yeah, it might paint a perfect picture for you but it's a ton of data to sift through.ช่าย มันจะให้ ภาพที่สมบูรณ์ กับคุณได้ แต่ว่ามันมีปริมาณ ข้อมูล มหาศาล เลยนะ
It may take a long time to sift through them all.มันต้องใช้เวลานานมาก กว่าจะตรวจดูได้ทั้งหมด
Together, we're gonna sift through their lives with a fine-tooth comb.เราจะชำแหละตัวตนพวกนี้ ด้วยการตรวจสอบทุกไรฝุ่นเลยล่ะ

sift ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xǐ, ㄒㄧˇ, 簁] sieve; to sift, to strain
[shāi, ㄕㄞ, 筛 / 篩] to filter; to sift; to sieve

sift ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ふるい落とす;篩い落とす;ふるい落す;篩い落す[ふるいおとす, furuiotosu] (v5s) to sift out; to screen or eliminate (candidates)
篩に掛ける;ふるいに掛ける;篩にかける[ふるいにかける, furuinikakeru] (v1) (uk) to sieve; to sift
選り分ける(P);より分ける;えり分ける[よりわける(選り分ける;より分ける)(P);えりわける(選り分ける;えり分ける), yoriwakeru ( yori wake ru ; yori wake ru )(P); eriwakeru ( yori wake ru ; eri wake ] (v1,vt) to classify; to sort out; to sift through; (P)
鋤簾[じょれん, joren] (n) (long-handled) bamboo winnow used to sift earth or sand
取捨選択[しゅしゃせんたく, shushasentaku] (n,vs,adj-no) selection; making a choice; sifting; decision to adopt or reject
淘汰作用[とうたさよう, toutasayou] (n) sifting out; weeding out; selection; sorting
篩い分ける[ふるいわける, furuiwakeru] (v1,vt) to sift; to screen
芽茶[めちゃ, mecha] (n) coarse broken tea leaves and buds generated during the sifting process
葉洩れ日;葉洩日(io)[はもれび, hamorebi] (n) (obsc) sunlight sifting through the tree leaves
Japanese-English: COMDICT Dictionary
取捨選択[しゅしゃせんたく, shushasentaku] sifting (vs), making a wise choice
抽出[ちゅうしゅつ, chuushutsu] extraction (vs), selection (from a group), sifting

sift ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จำแนก[v.] (jamnaēk) EN: classify ; segregate ; separate ; divide ; categorize ; sort out ; distribute ; sift FR: diviser ; classifier ; séparer ; trier ; distribuer ; distinguer
จำแนกแยกแยะ[v. exp.] (jamnaēk yaē) EN: sort out ; digest ; separate ; segregate ; sift FR: séparer ; trier
คัดออก[v. exp.] (khat øk) EN: sort out ; separate ; weed out ; sift out ; reject ; strike off ; cull ; drop ; expunge FR: exclure ; éliminer
ค้นหา[v.] (khonhā) EN: seek for ; search for ; search ; explore ; look through ; go after ; find ; look for ; dig for ; hunt for ; scout for ; look searchingly for ; monitor ; sift FR: chercher ; explorer ; fouiner ; éplucher
กรอง[v.] (krøng) EN: filter ; strain ; sift ; percolate FR: filtrer ; tamiser
ร่อน[v.] (rǿn) EN: winnow ; sift ; sieve ; pan ; separate FR: passer au crible ; tamiser ; cribler
ร่อนแป้ง[v. exp.] (rǿn paēng) EN: sieve flour ; sift flour FR: tamiser de la farine
สืบสวน[v.] (seūpsūan) EN: investigate ; inquire ; look into ; sift ; probe FR: enquêter ; investiguer
คนเก็บขยะ[n. exp.] (khon kep kh) EN: rubbish sifter ; ragman ; rubbish collector FR: chiffonnier [m] ; fouilleur de poubelles [m]
ตะแกรง[n.] (takraēng) EN: sieve ; grate ; screen ; sifter FR: passoire [f] ; tamis [m] ; égouttoir [m] ; égouttoir à vaisselle [m]
ตะแกรงร่อน[n. exp.] (takraēng rǿ) EN: reciprocating sieve ; sifter FR:

sift ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sieben {n}sifting

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sift
Back to top