ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stress

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stress*, -stress-

stress ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stress (n.) ความตึงเครียด See also: ความเครียด Syn. pressure, strain, tension
stress (n.) การเน้นเป็นพิเศษ See also: การให้ความสำคัญเป็นพิเศษ Syn. importance, significance
stress (n.) เสียงเน้น See also: การเน้นเสียง Syn. accent, emphasis
stress (n.) แรงผลักดัน See also: แรงกระตุ้น, แรงกดดัน Syn. free, constraint
stress (vt.) เน้น See also: ให้ความสำคัญ Syn. emphasize, underline
stress (vt.) ออกเสียงหนัก See also: เน้นเสียงหนัก Syn. accentuate, emphasize
stress (vt.) ทำให้ตึงเครียด Syn. constrain, strain
stressful (adj.) ตึงเครียด See also: เครียด Syn. tense
stressor (n.) สิ่งที่กระตุ้นให้เกิดความตึงเครียด
English-Thai: HOPE Dictionary
stress(สเทรส) n. ความตึงเครียด,ความบังคับ,การบีบคั้น,ความฉุกละหุก,เสียงหนัก,การกด,การดัน,แรงกดดัน,ตัวกระตุ้น,สิ่งกระตุ้น. vt. เน้นเสียง,เน้นหนัก,ออกเสียงหนัก, See also: stressness n., Syn. emphasis
English-Thai: Nontri Dictionary
stress(n) ความตึงเครียด,น้ำหนัก,เสียงหนัก,การบีบคั้น,การเน้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
stress๑. (จิตเวช.) ความเครียด๒. ความเค้น๓. การบีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Stress หน่วยแรง แรงหารด้วยพื้นที่หน้าตัดที่รับแรงนั้น [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เน้นหนัก (v.) stress See also: emphasize, accentuate, highlight, play up, underline Syn. เน้น, เน้นย้ำ
เสียงหนักเบา (n.) stress See also: accent, accentuation
ขุ่นหมอง (v.) distress See also: be gloomy Syn. หมองใจ, ขุ่นมัว, หม่นหมอง
คลายความทุกข์ (v.) relieve distress
คลายทุกข์ (v.) relieve distress Syn. คลายความทุกข์
ความขัดสน (n.) distress See also: impecuniousness, poverty, indigence, inadequacy Syn. ความลำบาก, ความอดอยาก, ความยากจนข้นแค้น Ops. ความอุดม, ความสมบูรณ์, ความอุดมสมบูรณ์
ความคับแค้นใจ (n.) distressed See also: grief, resentment, oppression, troublesomeness Syn. ความแค้นใจ
ความทุกข์ร้อน (n.) distress See also: worry, anxiety, upset, trouble, grief, agony Syn. ความทุกข์, ความเดือดร้อน Ops. ความสุข, ความยินดี
ความปวดร้าวใจ (n.) distress See also: agony, suffering Syn. ความเจ็บปวดรวดร้าว, ความรวดร้าว
ความฝืดเคือง (n.) distress See also: impecuniousness, poverty, indigence, inadequacy Syn. ความลำบาก, ความอดอยาก, ความขัดสน, ความยากจนข้นแค้น Ops. ความอุดม, ความสมบูรณ์, ความอุดมสมบูรณ์
คหปตานี (n.) mistress See also: housewife Syn. แม่บ้านแม่เรือน, แม่เจ้าเรือน
คับแค้น (adv.) distressfully See also: troubledly, miserably, needily Syn. ขาดแคลน, ยากจน, ยากไร้, ขัดสน, ฝืดเคือง, ลำบาก
ชอกช้ำระกำใจ (v.) be distressed See also: sick at heart, hurt, be bruised, be shattered
ตกทุกข์ได้ยาก (v.) distress See also: be in low circumstances Syn. ลำบาก, ประสบทุกข์, ได้ทุกข์
ทุกขทรมาน (n.) distress See also: unhappiness, suffering, painful feeling, consciousness of pain or trouble or grief Syn. ทุกขเวทนา Ops. สุขารมณ์
ทุกขารมณ์ (n.) distress See also: unhappiness, suffering, painful feeling, consciousness of pain or trouble or grief Syn. ทุกขเวทนา, ทุกขทรมาน Ops. สุขารมณ์
บ้านเล็ก (n.) mistress See also: concubine Syn. บ้านเล็กบ้านน้อย, เมียน้อย
บ้านเล็กบ้านน้อย (n.) mistress See also: concubine Syn. เมียน้อย
ประสบทุกข์ (v.) distress See also: be in low circumstances Syn. ลำบาก, ได้ทุกข์
ภรรยาลับ (n.) mistress See also: secret concubine, kept woman Syn. เมียเก็บ, อีหนู, เมียน้อย, ภรรยาเก็บ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
The examination put a lot of stress on himการสอบทำให้เขากดดันมาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'll take the testimony from right after the murder, when he couldn't remember a thing about the movies, great emotional stress or not.ฉันจะเอาคำให้การจากขวาหลังจากการฆาตกรรม เมื่อเขาจำไม่ได้ว่าสิ่งที่เกี่ยวกับภาพยนตร์, ความเครียดทางอารมณ์ที่ดีหรือไม่
Dr. Curnow asked ground to furnish him with data as to the stress points on Discovery.ดร. นาวถามพื้นดินให้แก่เขา ด้วย ข้อมูลเป็นจุดความเครียด ในดิสคัเฟอรี
Dr. Chandra, I detect strong vocal stress patterns.จันทราฉันตรวจสอบ ความเครียดแกนนำที่แข็งแกร่ง
He can't handle any more stress right now.ซึ่งเป็นอันตรายกับพวกเรา เขารับความกดดันไม่ไหวแล้ว
No, I think men like Budahas are incapable of dealing with the stress of flying the aircraft we saw.ไม่ ผมคิดว่าคนแบบ Budahas ไม่สามารถ... ..รับมือกับความเครียด ในการบินยาน แบบที่เราเห็น ... .
What kind of stress can he have?ความเครียดอะไรที่เด็กเจ็ดขวบจะมีได้
No, no, no, it's for stress, 'cause you stress me so much.ไม่ ไม่ ไม่ ยาแก้เครียดน่ะ คุณทำให้ผมเครียดบ่อยๆ
Let me guess, stress management courses?ให้ฉันเดา บางอย่างไม่สะดวก
Have you been under a lot of stress recently?คุณเครียดเกินไปนะครับ
That's hyper vigilance. It's not uncommon in post traumatic stress disorder.มันคืออาการหวาดระแวงขั้นรุนแรง ไม่แปลกหากพบในคนที่ประสบกับอาการเครียด
It'd be a shame for the 8th wonder of the modern world to collapse because the stress is improperly propagated.เพราะน้ำหนักไม่ได้รับกระจายอย่างถูกต้อง กระจายอะไรถูกต้องนะ?
I am stressed up enough. Don't stress me further.แค่นี้ฉันก็เครียดจะตายอยู่แล้ว อย่าเอาความเครียดมาถาถมใส่ฉันอีกเลยน่า

stress ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
上农[shàng nóng, ㄕㄤˋ ㄋㄨㄥˊ, 上农 / 上農] a rich farmer; to stress the importance of agriculture (in ancient philosophy)
晕场[yùn chǎng, ㄩㄣˋ ㄔㄤˇ, 晕场 / 暈場] to faint from stress (during exam, on stage etc)
并重[bìng zhòng, ㄅㄧㄥˋ ㄓㄨㄥˋ, 并重 / 並重] lay equal stress on; pay equal attention to
创伤后压力紊乱[chuāng shāng hòu yā lì wěn luàn, ㄔㄨㄤ ㄕㄤ ㄏㄡˋ ㄧㄚ ㄌㄧˋ ㄨㄣˇ ㄌㄨㄢˋ, 创伤后压力紊乱 / 創傷後壓力紊亂] post-traumatic stress disorder PTSD
应力[yìng lì, ˋ ㄌㄧˋ, 应力 / 應力] stress (phys.)
应力场[yìng lì chǎng, ˋ ㄌㄧˋ ㄔㄤˇ, 应力场 / 應力場] stress field
重读[zhòng dú, ㄓㄨㄥˋ ㄉㄨˊ, 重读 / 重讀] stress (on a syllable)
[á, ㄚˊ, 啊] an interjection; to express doubt or to question; to show realization; to stress
重音[zhòng yīn, ㄓㄨㄥˋ , 重音] accent; stress
重音节[zhòng yīn jié, ㄓㄨㄥˋ ㄐㄧㄝˊ, 重音节 / 重音節] accented syllable; stress
苦恼[kǔ nǎo, ㄎㄨˇ ㄋㄠˇ, 苦恼 / 苦惱] ail; annoy; distress; vexation; distressed; to be in misery
惨痛[cǎn tòng, ㄘㄢˇ ㄊㄨㄥˋ, 惨痛 / 慘痛] bitter; painful; deeply distressed
风潮[fēng cháo, ㄈㄥ ㄔㄠˊ, 风潮 / 風潮] campaign; storm and stress
胸闷[xiōng mēn, ㄒㄩㄥ ㄇㄣ, 胸闷 / 胸悶] chest pain; chest distress
小老婆[xiǎo lǎo pó, ㄒㄧㄠˇ ㄌㄠˇ ㄆㄛˊ, 小老婆] concubine; junior wife; mistress
[è, ㄜˋ, 阨] defile; pass; in distress
困苦[kùn kǔ, ㄎㄨㄣˋ ㄎㄨˇ, 困苦] deprivation; distressed; miserable
[yì, ㄧˋ, 肄] descendants; distress; practice
凄然[qī rán, ㄑㄧ ㄖㄢˊ, 凄然] distressing
[è, ㄜˋ, 厄] distressed
[dá, ㄉㄚˊ, 怛] distressed; alarmed; shocked; grieved
[nì, ㄋㄧˋ, 惄] distressed; famished
[yáo, ㄧㄠˊ, 愮] distressed, agitated
忧伤[yōu shāng, ㄧㄡ ㄕㄤ, 忧伤 / 憂傷] distressed; sorrowing; sad; worried; grieved; laden with grief
[mò, ㄇㄛˋ, 瘼] distress; sickness
[jiǒng, ㄐㄩㄥˇ, 窘] distressed; embarrassed
落汤鸡[luò tāng jī, ㄌㄨㄛˋ ㄊㄤ ㄐㄧ, 落汤鸡 / 落湯雞] a person who looks drenched and bedraggled; deep distress
哀伤[āi shāng, ㄞ ㄕㄤ, 哀伤 / 哀傷] grieved; sad; distressed
[chōng, ㄔㄨㄥ, 忡] grieved; distressed; sad; uneasy
惨怛[cǎn dá, ㄘㄢˇ ㄉㄚˊ, 惨怛 / 慘怛] grieved; distressed
惨然[cǎn rán, ㄘㄢˇ ㄖㄢˊ, 惨然 / 慘然] grieved; distressed
[cuì, ㄘㄨㄟˋ, 悴] haggard; sad; downcast; distressed
女主人[nǚ zhǔ rén, ㄋㄩˇ ㄓㄨˇ ㄖㄣˊ, 女主人] hostess; mistress
过度紧张[guò dù jǐn zhāng, ㄍㄨㄛˋ ㄉㄨˋ ㄐㄧㄣˇ ㄓㄤ, 过度紧张 / 過度緊張] hypertension; excessive stress
后怕[hòu pà, ㄏㄡˋ ㄆㄚˋ, 后怕 / 後怕] lingering fear; fear after the event; post-traumatic stress
表字[biǎo zì, ㄅㄧㄠˇ ㄗˋ, 表字] literary name (an alternative name of person stressing a moral principle)
情妇[qíng fù, ㄑㄧㄥˊ ㄈㄨˋ, 情妇 / 情婦] mistress; paramour (of married man)
二奶[èr nǎi, ㄦˋ ㄋㄞˇ, 二奶] mistress; second wife; lover
[xū, ㄒㄩ, 嬬] mistress, concubine; weak
创伤后压力[chuāng shāng hòu yā lì, ㄔㄨㄤ ㄕㄤ ㄏㄡˋ ㄧㄚ ㄌㄧˋ, 创伤后压力 / 創傷後壓力] post-traumatic stress

stress ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
PTSD[ピーティーエスディー, pi-tei-esudei-] (n) (See 心的外傷後ストレス障害) post-traumatic stress disorder; PTSD
ストレス対処法[ストレスたいしょほう, sutoresu taishohou] (n) method of dealing or coping with stress
ストレス解消[ストレスかいしょう, sutoresu kaishou] (n) stress reduction
プチプチを潰す[プチプチをつぶす, puchipuchi wotsubusu] (exp,v5s) (See プチプチ潰し) to pop bubble-wrap (e.g. for fun or as a stress relief technique)
プチプチ潰し[プチプチつぶし, puchipuchi tsubushi] (n,vs) (See ぷちぷち,プチプチを潰す) popping bubble-wrap (e.g. for fun or as a stress relief technique)
やけ食い;自棄食い[やけぐい, yakegui] (n,vs) binge eating; stress eating
上載圧[じょうさいあつ, jousaiatsu] (n) overburden stress
圧密降伏応力[あつみつこうふくおうりょく, atsumitsukoufukuouryoku] (n) consolidation yield stress
引っ張り応力[ひっぱりおうりょく, hippariouryoku] (n) tensile strain; tensile stress
応力腐食割れ[おうりょくふしょくわれ, ouryokufushokuware] (n) stress corrosion cracking
斜め応力[ななめおうりょく, nanameouryoku] (n) oblique stress
羽を伸ばす[はねをのばす, hanewonobasu] (exp,v5s) to let your hair down; to have fun after a period of work or stress
酸化ストレス[さんかストレス, sanka sutoresu] (n) oxidative stress
重点[じゅうてん, juuten] (n) important point; lay stress on; colon; emphasis; (P)
CIS[シーアイエス, shi-aiesu] (n) (1) (See 独立国家共同体) Commonwealth of Independent States; CIS; (2) critical incident stress; CIS
アクセント[, akusento] (n) (1) accent (in language); (2) stress; highlight; accent; (P)
オレオレ詐欺;おれおれ詐欺[オレオレさぎ(オレオレ詐欺);おれおれさぎ(おれおれ詐欺), oreore sagi ( oreore sagi ); oreoresagi ( oreore sagi )] (n) type of fraud involving phone calls pretending distress
お手つき;お手付き;御手付き[おてつき, otetsuki] (n) (1) touching a wrong card; (2) making a mistress of a servant; mistress (who is one's servant)
お針;御針[おはり, ohari] (n) (1) needlework; sewing; (2) (See 御針子) seamstress
お針子;御針子[おはりこ, ohariko] (n) (See 御針,針子) seamstress
ガクガクブルブル[, gakugakuburuburu] (vs) (on-mim) (See ガクガク,ブルブル) to tremble; to shiver (from stress, fear or panic); (figuratively) to experience a sense of stress, fear, or panic
ガクブル[, gakuburu] (vs) (abbr) (on-mim) (See ガクガク,ガクガクブルブル,ブルブル) to tremble; to shiver (from stress, fear or panic); (figuratively) to experience a sense of stress, fear, or panic
じゃりっぱげ[, jarippage] (n) (col) (obsc) bald spot (e.g. on a pet due to injury, stress, etc.); bald patch
ストレッサー[, sutoressa-] (n) stressor
プレストレストコンクリート[, puresutoresutokonkuri-to] (n) prestressed concrete
ミシミシ;みしみし[, mishimishi ; mishimishi] (adv,adv-to,vs) creaking; groaning (e.g. of something under physical stress)
一盗二婢三妾四妓五妻[いっとうにひさんしょうしぎごさい, ittounihisanshoushigigosai] (exp) most thrilling relationships for a man (another man's wife, a maidservant, a mistress, a prostitute, and finally his own wife)
事故機[じこき, jikoki] (n) aircraft involved in an accident; crashed aircraft; distressed aircraft
促迫[そくはく, sokuhaku] (n,vs) growing urgent; becoming distressful
借金で苦しむ[しゃっきんでくるしむ, shakkindekurushimu] (v5m) to be distressed with debts
側女房[そばにょうぼう, sobanyoubou] (n) (arch) (obsc) mistress; concubine
傷み[いたみ, itami] (n) grief; distress; damage; bruise
刀自[とうじ;とじ, touji ; toji] (n) lady; matron; mistress; housekeeper
[りょく, ryoku] (n) (1) force; strength; might; vigour (vigor); energy; (2) capability; ability; proficiency; capacity; faculty; (3) efficacy; effect; (4) effort; endeavours (endeavors); exertions; (5) power; authority; influence; good offices; agency; (6) (See 力になる) support; help; aid; assistance; (7) stress; emphasis; (8) means; resources; (P)
力説[りきせつ, rikisetsu] (n,vs) insistence; (major) emphasis; stress; (P)
危殆[きたい, kitai] (n) danger; jeopardy; distress
危難[きなん, kinan] (n) peril; danger; hazard; distress
吉田神道[よしだしんとう, yoshidashintou] (n) Yoshida Shinto (fusion of Shinto, Buddhism, Confucianism & Taoism stressing traditional Japanese elements)
困窮[こんきゅう, konkyuu] (n,vs) poverty; distress; (P)
女主人[おんなしゅじん, onnashujin] (n) mistress (of the house); hostess; landlady; proprietress

stress ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จุดเน้น[n. exp.] (jut nēn) EN: main stress ; main emphasis FR:
การหลีกเลี่ยงความเครียด[n. exp.] (kān līklīen) EN: stress avoidance FR: évitement du stress [m]
การลดความเครียด[n. exp.] (kān lot khw) EN: stress reduction FR: diminution du stress [f]
การเผชิญความเครียด[n. exp.] (kān phachoē) EN: stress resistance ; stress coping FR:
การตอบสนองของบุคคลต่อภาวะเครียด[n. exp.] (kān tøpsanø) EN: human response to stress FR:
เค้น[v.] (khen) EN: press ; stress ; squeeze ; crush ; choke ; throttle ; strangle FR: serrer ; étreindre
เครียด[adj.] (khrīet) EN: serious ; tense ; strained ; stern ; nervous ; taut ; under stress ; under strain ; tight FR: stressé ; tendu ; crispé
ความเค้น [n.] (khwāmkhēn) EN: stress FR:
ความเค้นเฉือน[n. exp.] (khwāmkhēn c) EN: shear stress FR:
ความเค้นตามยาว [n. exp.] (khwāmkhēn t) EN: longitudinal stress FR:
ความเครียด[n.] (khwāmkhrīet) EN: strain ; stress ; tension FR: stress [m] ; tension [f] ; pression [f]
ความเครียดน้ำ[n. exp.] (khwāmkhrīet) EN: water stress FR:
ความเครียด[n.] (khwām krīet) EN: stress ; tension ; strain FR: tension [f]
ความตึงเครียด[n.] (khwām teung) EN: stress ; tension FR: tension [f] ; tensions [mpl]
เน้น[v.] (nēn) EN: emphasize ; stress ; underline ; underscore ; highlight ; accentuate ; urge ; attach importance to FR: insister sur ; souligner ; accentuer ; accorder de l'importance à
เน้นหนัก[v.] (nēnnak) EN: stress FR:
ภาวะเครียด[n. exp.] (phāwa khrīe) EN: FR: état de stress [m]
พูดเน้น[v. exp.] (phūt nēn) EN: emphasize ; stress FR:
แรงเค้น [n.] (raēngkhēn) EN: stress FR:
เสียงหนัก[n. exp.] (sīeng nak) EN: stress ; accent FR: accent [m]
ตึงเครียด[adj.] (teungkrīet) EN: tense ; taut ; strained ; under strain ; under stress FR: stressant ; stressé ; tendu ; nerveux
ทุกขตา[n.] (thukkhatā) EN: state of being subject to suffering ; painfulness ; stress FR: tristesse [f]
ย้ำคำ[v. exp.] (yam kham) EN: reiterate ; stress ; repeat FR: répéter
อำแดง[n.] (amdaēng) EN: mistress FR:
อนุภรรยา[n.] (anuphanrayā) EN: minor wife ; mistress ; concubine  FR: maîtresse [f]
อนุภริยา[n.] (anuphariyā) EN: minor wife ; mistress ; concubine  FR: maîtresse [f]
บ้านเล็ก[n. exp.] (bān lek) EN: mistress's house FR:
บ้านเล็กบ้านน้อย[n. exp.] (bān lek bān) EN: mistress's house FR:
บรรเทาทุกข์[v. exp.] (banthao thu) EN: rescue ; provide relief ; alleviate relief ; alleviate distress ; mitigate suffering FR: soulager la peine
ช้ำใจ[adj.] (chamjai) EN: distressed ; embittered FR:
ช่างเย็บ[n. exp.] (chang yep) EN: sewer ; seamstress ; needlewoman ; seamer ; sewing worker FR: couturier [m] ; couturière [f] ; piqueur [m] ; piqueuse [f]
เดือดร้อน[v.] (deūatrøn) EN: be in trouble ; be distressed ; be vexed ; be worried ; be tormented FR: avoir des ennuis
เดือดร้อน[adj.] (deūatrøn) EN: in trouble ; in a fix ; distressed ; vexed ; disturbed ; worried ; agitated ; complaining FR: ennuyé
ฝืดเคือง[v.] (feūtkheūang) EN: suffer ; distress FR:
อีหนู[n. exp.] (ī nū) EN: young lady ; mistress FR:
จ่า[n.] (jā) EN: leader ; head ; chief ; chieftain ; ringleader ; master ; mistress FR: leader [m] ; chef [m]
ใจหาย[adj.] (jaihāi) EN: sad ; distressed ; terrified ; stunned with fear FR: stupéfait
เจ็บ[v.] (jep) EN: be pained ; be hurt ; ache ; be sore ; feel painful ; be distressed in mind ; suffer from mental pain FR: être blessé ; avoir mal
เจ็บปวด[adj.] (jeppūat) EN: painful ; anguished ; hurt ; offended ; bitter ; distressful ; sore FR: douloureux ; endolori
เจ็บปวดรวดร้าว[v. exp.] (jeppūat rūa) EN: be in anguish ; feel a mental pain ; be distressed ; be deeply pained ; get hurt FR: être angoissé

stress ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beanspruchung {f} | mechanische Beanspruchungstress | mechanical stress
Umfangsspannung {f}circumferential stress; hoop stress
Druckbeanspruchung {f}compressive stress
Druckspannung {f}compressive stress
Anfangsspannung {f}initial stress
Membranspannung {f}membrane stress
Hauptspannung {f}principal stress
Normalspannung {f}principal stress
Satzbetonung {f}sentence stress
Scherbeanspruchung {f}shear stress
Sturm-und-Drang-Zeit {f}storm and stress period
Zugspannung {f}tensile stress
Torsionsspannung {f}torsional stress
Wechselbelastung {f}variation in stress
Schwingbeanspruchung {f}vibration stress
Agenzien {pl}stressors
Ahnfrau {f}ancestress
Beanspruchungsgruppe {f}stress group
beansprucht {adj} | hoch beanspruchtstressed | highly stressed
Pfändungsbefehl {m}distress warrant
Seenot {f}distress at sea
SOS-Ruf {m}distress call
Spannungs-Risskorrosion {f}stress corrosion
Spannbeton {m}prestressed concrete
Betonungszeichen {n}stress mark
Dehnschraube {f} [techn.]stress bolt; expansion bolt
Schulstress {m}stress at school
Spannungsanalyse {f}stress analysis
Spannungsresultierende {f}stress resultant
Spannungsriss {m}stress crack
Spannungstensor {m}stress tensor
Stress {m}stress
Stressor {m}; stressauslösender Faktor | Stressoren
stressvoll; stressig {adj}stressful

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stress
Back to top