ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

suffrage

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *suffrage*, -suffrage-

suffrage ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
suffrage (n.) สิทธิในการเลือกตั้ง See also: สิทธิในการออกเสียง Syn. the right to vote
suffrage (n.) การออกเสียงเลือกตั้ง See also: การลงคะแนนเสียง Syn. election, vote
suffrage (n.) การสวดสั้นๆ See also: การอธิษฐาน Syn. intercession, prayer
suffragette (n.) ผู้หญิงที่ปลุกระดมให้คนอื่นไปลงคะแนนเสียง
English-Thai: HOPE Dictionary
suffrage(ซัฟ'ฟริจฺ) n. สิทธิในการออกเสียง,คะแนนเสียง,การสวดมนต์,การอธิษฐาน
English-Thai: Nontri Dictionary
suffrage(n) สิทธิในการออกเสียง,คะแนนเสียง,การอธิษฐาน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
suffrageสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง, การออกเสียงเลือกตั้ง [ดู franchise ๑ ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
suffragetteสตรีที่เรียกร้องสิทธิเลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Suffrageสิทธิเลือกตั้ง [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He wrote a paper on suffrage while he was still in the Illinois legislature.เขาเขียนกระดาษในการอธิษฐานในขณะที่เขายังคงอยู่ในสภานิติบัญญัติของรัฐอิลลินอยส์
He has been seen at club omega, suffragette city.เขาเคยถูกพบเห็นที่คลับโอเมก้า ซัฟฟราเจ็ต ซิตี้
Why in the world have you made Mrs. Banks a silly suffragette?ทำไมในโลกใบนี้จะมีคนแบบที่คุณวาด คุณนายแบงค์เหมือนคนบ้าอย่างนี้?
She gets the suffragette ribbon, and says...เธอหยิบสายสะพายออกมา แล้วพูดว่า...
In 1868, Marianne Wharton, a prominent East Coast society matron, early suffragette, author of several popular children's books-- and, as it happened, the reigning Supreme of that time-- purchased this facility, retaining the name as a cover,ในปี 1868 , มารีน วาร์ตัน โดดเด่นมีชื่อเสียง ในกลุ่มแม่บ้านชายฝั่งตะวันออก, ผู้ริเริ่มการเรียกร้องสิทธิสตรี
Not only are we descendents of Salem but we are suffragettes.เราไม่เพียงแต่สืบเชื้อสายแม่มดแห่งซาเลม แต่เราคือสตรีที่มีสิทธิ์และเสียง

suffrage ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
普选[pǔ xuǎn, ㄆㄨˇ ㄒㄩㄢˇ, 普选 / 普選] election with general suffrage; general election
投票权[tóu piào quán, ㄊㄡˊ ㄆㄧㄠˋ ㄑㄩㄢˊ, 投票权 / 投票權] suffrage; right to vote
选举权[xuǎn jǔ quán, ㄒㄩㄢˇ ㄐㄩˇ ㄑㄩㄢˊ, 选举权 / 選舉權] suffrage

suffrage ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
被選挙権[ひせんきょけん, hisenkyoken] (n) eligibility for election; suffrage
参政権[さんせいけん, sanseiken] (n) suffrage; franchise; (P)

suffrage ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลงคะแนน[v. exp.] (long khanaē) EN: vote ; ballot ; elect ; cast a ballot FR: voter ; élire ; exprimer son suffrage
นับคะแนน[v. exp.] (nap khanaēn) EN: count votes FR: dépouiller un scrutin ; faire le compte des suffrages

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า suffrage
Back to top