ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

shoddy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *shoddy*, -shoddy-

shoddy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
shoddy (adj.) คุณภาพต่ำ See also: ทำด้วยวัสดุราคาถูก Syn. cheap, inferior, poor Ops. excellent, superior
shoddy (adj.) เลวทราม See also: ต่ำช้า, ไม่ซื่อสัตย์
shoddy (n.) เส้นใยที่ได้จากเศษผ้าเก่าๆ
shoddy (n.) ของคุณภาพต่ำ See also: ของปลอม, ของถูกๆ
English-Thai: HOPE Dictionary
shoddy(ชอด'ดี) n. เส้นใยที่ได้จากเศษผ้าขี้ริ้ว,ของเลวที่นำมาทำให้คล้ายของดี,ของกำมะลอ. adj. กำมะลอ,คุณภาพเลว,ทำอย่างลวก ๆ ,ซึ่งเอาของเลวมาทำให้คล้ายของดี,เลว,เลวทราม, See also: shoddily adv. shoddiness n.
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระจอก (adj.) shoddy See also: inferior, poor, low, base, bad, cheap Syn. ห่วย, กระจอกงอกง่อย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You recently returned from a trip to Gotan, in Northern Africa and you just took a nasty spill because of some shoddy masonry work.เพิ่งกลับมาจากการเดินทางในโกทัน อาฟริกาเหนือ... ...แล้วก็เพิ่งสะดุดล้ม เพราะเดินผ่าน... ...กองวัสดุก่อสร้าง
We feel that your Mr. Garrad's done a pretty shoddy job measuring Ffynnon Garw which is, to any trained eye, a mountain.เรารู้สึกว่า... คุณการาดของคุณทำการวัด ฟินาฮ่อนการูได้ห่วยแตกจริง ๆ
It's shoddy teaching, and it makes for shoddy surgeons.We all have, and it stops now.
Look, with all due respect to Olan here, his work is shoddy at best.ฟังนะ โดยความเคารพแก่โอลัน งานของเขา ,เขาทำดีที่สุดแล้ว
That's shoddy work.รวมกันได้งานไม่มีคุณภาพ
Now, this is very shoddy work, Pinkman.ทีนี้ นี่เป็นผลงานที่กระจอกมาก พิ้งแมน
I was headed to the library computers late last night to score my Cheerios some cheap tickets on one of those off-brand airlines with shoddy safety records-- you know, to fly my JV squad, so if the plane did go down,ฉันไปใช้คอมที่ห้องสมุด กลางดึกเมื่อวาน เพื่อจะส่งชื่อทีมเชียร์ลีดเลอร์เข้าชิงโชค
Who did you let in this shoddy house? Have you gone crazy?ใครให้เธออยู่บ้านกระจอกอย่างนี้ เธอต้องบ้าแน่ๆ
That is, until the shoddy Zizes thyroid kicked in as well as a love of chips, and suddenly I was denied entry into the pageant circuit.จนโรคไทรอยด์ต่ำกรรมพันธุ์เข้ารุม เหมือนความรักของมันฝรั่งทอด ทันใดฉันก็ถูกห้ามเข้า
I was thinking about last night and how you'd given up all hope, how you were a poor leader and a shoddy king.ข้าคิดถึงเรื่องเมื่อคืน และที่ว่าเจ้าสิ้นหวังได้อย่างไร ว่าเจ้าเป็นผู้นำที่แย่ กษัตริย์กำมะลอ
Looks like some pretty shoddy workmanship on the cap flange.มันเหมือนงานฝีมือกระจอกๆเลยนะ
All right? I don't know what kind of-- of shoddy stan--ตกลงไหม ผมไม่รู้สิ มันเป็นการทำงานแบบ...

shoddy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
宁缺毋滥[nìng quē wú làn, ㄋㄧㄥˋ ㄑㄩㄝ ˊ ㄌㄢˋ, 宁缺毋滥 / 寧缺毋濫] better to have nothing (than substandard choice) (成语 saw); would prefer to go without than accept shoddy option
出笼[chū lóng, ㄔㄨ ㄌㄨㄥˊ, 出笼 / 出籠] just out of the steamer basket 蒸籠|蒸笼; to appear (of products, publications, sometimes derog., "lots of shoddy material is appearing nowadays")

shoddy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
手を抜く[てをぬく, tewonuku] (exp,v5k) to ease up (on an opponent); to cut corners; to be shoddy
疎慢;粗慢[そまん, soman] (adj-na,adj-no,n) slipshod; sloppy; shoddy
ちゃち[, chachi] (adj-na) cheap; rubbishy; shoddy; roughly made
拙い[つたない;まずい, tsutanai ; mazui] (adj-i) (1) (uk) (See 不味い) poor-quality; shoddy; crude; (2) unskillful; inexpert; maladroit; inept; foolish; clumsy; (3) unlucky

shoddy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระจอก[adj.] (krajøk) EN: shoddy ; poor ; inferior ; low ; base ; cheap FR: médiocre ; minable
ต่ำ[adj.] (tam) EN: low ; inferior ; common ; lowly ; vulgar ; bad ; shoddy ; inadequate ; poor ; humble ; base ; second-rate ; short FR: petit ; bas ; faible ; grave ; inférieur ; ordinaire ; commun ; médiocre ; de mauvaise qualité ; piètre

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า shoddy
Back to top