ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stocking

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stocking*, -stocking-

stocking ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stocking (n.) ถุงน่อง Syn. hose, hosiery
stocking (n.) ถุงเท้ายาว Syn. sock
stocking mask (n.) หน้ากากถุงน่อง
stockings (n.) ถุงเท้าสั้น See also: ถุงน่องระดับใต้เข่า Syn. hose
English-Thai: HOPE Dictionary
stocking(สทอค'คิง) n. ถุงเท้ายาว,สิ่งที่คล้ายถุงเท้ายาว = stockinet (ดู) , -Phr. (in one's stocking feet ใส่ถุงเท้าโดยไม่มีรองเท้า.), See also: stockinged adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
stocking(n) ถุงเท้ายาว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถุงน่อง (n.) stocking
ถุงเท้ายาว (n.) stockings
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Meet the public in stocking fucking feet?คนทั้งโรงเรียนก้อรู้ ว่าชั้นไม่ใช่คนแบบนั้น
You should try stocking vending machines.- ลองมาเติมกระป๋องในตู้กดบ้างสิ - ไม่ดีกว่า ขอบใจ
Somebody's been stocking up.คงมีใครลักพาตัวเด็กมามั้ง
Everybody is stocking up. Been like this since we opened.คนก็เลยมาตุนของกันใหญ่ เปิดร้านก็แห่กันมาเลย
Everyone in town was stocking up.ทุกๆคนในเมืองกำลังตุนของกัน
Uh, an early stocking stuffer.ถูกยัดไว้เต็มหมดแล้ว
I'm not in a habit of walking about in my stocking feet.ฉันไม่คุ้นกับการเดินด้วยถุงเท้า
If you go down to the shop, Triny'll have you stocking shells.ถ้าหนูลงไปข้างล่างร้าน ทรินิตี้จะต้องให้หนูใส่เสื้อกันกระสุนแน่
The orange I put in their stocking every year, you know?ส้มที่ฉันใส่ในถุงเท้า พวกเขาทุกปี
Because during the Depression, the only thing my grandma got in her stocking was an orange but she loved it and it was enough.เพราะตอนที่เศร้า มีสิ่งเดียว.. ..ที่ยายฉันเก็บไว้ ในถุงเท้าก็คือส้ม เธอรักมัน และมันก็เพียงพอ
Ugh. Did anybody look in their stocking and find a refreshing treat?ไม่มีใครไปดูในถุงเท้า และหาของสดๆหรอ
Last year, I left my stocking up over Christmas vacation... and an entire family of mice started living in it.ปีที่แล้ว ชั้นวางถุงเท้าเอาไว้ ช่วงวันหยุดคริสมาสต์ แต่มันมีครอบครัวหนู เข้ามาอาศัยอยู่ในนั้น

stocking ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
长袜[cháng wà, ㄔㄤˊ ㄨㄚˋ, 长袜 / 長襪] hose; stocking
[wà, ㄨㄚˋ, 袜 / 襪] socks; stockings
袜子[wà zi, ㄨㄚˋ ㄗ˙, 袜子 / 襪子] socks; stockings
丝袜[sī wà, ㄙ ㄨㄚˋ, 丝袜 / 絲襪] stocking
长统袜[cháng tǒng wà, ㄔㄤˊ ㄊㄨㄥˇ ㄨㄚˋ, 长统袜 / 長統襪] stockings
吊袜带[diào wà dài, ㄉㄧㄠˋ ㄨㄚˋ ㄉㄞˋ, 吊袜带 / 吊襪帶] suspenders (for stockings)

stocking ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
仕込み(P);仕込[しこみ, shikomi] (n) training; stocking up; preparation; (P)
買いだめ;買い溜め;買溜め(io);買だめ(io);買い駄目(iK)[かいだめ, kaidame] (n,vs) stocking up on; hoarding
ストッキング[, sutokkingu] (n) stockings; (P)
ナイロンストッキング[, naironsutokkingu] (n) nylons; nylon stockings
ノーストッキング[, no-sutokkingu] (exp) without stockings
ノーランストッキング[, no-ransutokkingu] (n) no-run stockings; (P)
ノンラン[, nonran] (n) nonrun (stocking)
ブルーストッキング[, buru-sutokkingu] (n) (obsc) (See 青鞜) bluestocking
リストッキングフィー[, risutokkingufi-] (n) restocking fee
仕入れ[しいれ, shiire] (n) stocking; buying up; (P)
網タイツ[あみタイツ, ami taitsu] (n) fishnet stockings (tights)
青鞜[せいとう, seitou] (n) bluestocking
靴下(P);沓下[くつした, kutsushita] (n) socks; sock; stockings; stocking; (P)

stocking ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ถุงน่อง[n. exp.] (thung nǿng) EN: stocking ; panty hose ; hose FR: bas collants [mpl] ; collants [mpl] ; collant [m]

stocking ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wadenstrumpf {m}half stocking
Netzstrumpf {m}mash stocking
Strumpfmaske {f}stocking mask

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stocking
Back to top