ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

satisfied

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *satisfied*, -satisfied-

satisfied ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
satisfied (adj.) พอใจ See also: ถูกใจ Syn. happy, contented, gratified
satisfied (adj.) ซึ่งชดเชยให้ See also: ชดใช้, ซึ่งชำระหนี้ Syn. compensated
English-Thai: HOPE Dictionary
satisfied(แซท'ทิสไฟดฺ) adj. พอใจ,จ่ายหมดแล้ว,แน่ใจ,มั่นใจ, Syn. content,convinced
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถึงเงิน (adv.) with satisfied amount of money
สมใจ (v.) be satisfied with See also: content oneself with, achieve one ´s purpose, be satisfying Syn. สมปรารถนา, สมใจอยาก
สาใจ (v.) be satisfied with See also: be satisfying Syn. สาแก่ใจ, สะใจ
รมย์ (adj.) satisfied See also: pleasing Syn. พึงใจ
จุใจ (v.) be satisfied See also: be pleased, be thrilled
ชื่นชอบ (v.) be satisfied See also: be pleased, impress, like, love, be fond of Syn. ติดอกติดใจ, จับใจ, ชื่นชม, ประทับใจ, ตรึงใจ, ติดใจ, พอใจ
สะใจ (v.) be satisfied See also: be pleased Syn. หนำใจ, สาแก่ใจ
อิ่ม (v.) be satisfied Syn. เบิกบาน, แช่มชื่น, อิ่มเอม
ฮึกฮัก (v.) be dissatisfied See also: be discontented, be disgruntled, be malcontent, be ungratified, be exasperated Syn. ขัดใจ
ฮึกฮัก (adj.) dissatisfied See also: discontented, disgruntled, malcontent, ungratified, exasperated
ฮึ่ม (v.) be dissatisfied See also: be discontented
แช่มชื่น (v.) be satisfied Syn. เบิกบาน, อิ่มเอม
ไม่สบอารมณ์ (adj.) dissatisfied See also: discontented, disappointed, displeased, unsatisfied, unhappy Syn. ไม่พอใจ, ไม่เป็นที่พอใจ, ไม่เป็นที่สบอารมณ์
ไม่สบอารมณ์ (v.) be dissatisfied See also: be discontented, be disappointed, be displeased, be unsatisfied, be unhappy Syn. ไม่พอใจ, ไม่เป็นที่พอใจ, ไม่เป็นที่สบอารมณ์
ไม่เป็นที่พอใจ (adj.) dissatisfied See also: discontented, disappointed, displeased, unsatisfied, unhappy Syn. ไม่พอใจ, ไม่เป็นที่สบอารมณ์
ไม่เป็นที่พอใจ (v.) be dissatisfied See also: be discontented, be disappointed, be displeased, be unsatisfied, be unhappy Syn. ไม่พอใจ, ไม่เป็นที่สบอารมณ์
ไม่เป็นที่สบอารมณ์ (adj.) dissatisfied See also: discontented, disappointed, displeased, unsatisfied, unhappy Syn. ไม่พอใจ, ไม่เป็นที่พอใจ
ไม่เป็นที่สบอารมณ์ (v.) be dissatisfied See also: be discontented, be disappointed, be displeased, be unsatisfied, be unhappy Syn. ไม่พอใจ, ไม่เป็นที่พอใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
She is anything but satisfied with her faceเธอไม่พอใจกับใบหน้าของตนเอง
I hope you're satisfiedฉันหวังว่าคุณจะพอใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They weren't satisfied with a bomb that could knock out a city.พวกเขาไม่พอใจ กับระเบิดที่ล้างเมีองได้
And I have even met A Violet Who almost satisfied meและได้เจอดอกไวโอเล็ต ที่เกือบทำให้ฉันพอใจ
The gentleman are not satisfied with youสุภาพบุรุษไม่ใช่ satisfied with ที่คุณ
After having satisfied him I was impressed by such special tastes in one so youngหลังจากมีพอใจเขา... ...ฉันถูกประทับใจโดย special tastes นั้น ในสิ่งหนุ่ม: สาวเกินไป
Will you not be satisfied till you burn the whole place down?แกจะไม่ยอมหยุดก่อเรื่อง จนกว่าจะเผาร้านนี้ให้หมดทั้งร้าน ใช่ไหม?
Are you satisfied now, Tetsuo?นายพอใจแล้วหรือยัง เท็ตสึโอะ?
It says to call this number if you're not completely satisfied with this candy bar.ที่กล่องบอกว่าโทรไปเบอร์นี้ ถ้าไม่พอใจโดยสิ้นเชิงกับขนม
Other people are satisfied with staying where they are.คนบางคนพอใจอย่างที่เป็นอยู่
I will take the Lewis Clark to a safe distance, and then I will launch tac missiles atthe Event Horizon, until I'm satisfied she's vaporized.ผมจะขับเลวิสแอนด์คลาร์คไปห่าง ๆ แล้วยิ่งหัวรบใส่ให้เป็นจุล
I did not understand supposition man could be satisfied with only one woman.I did not understand supposition man could be satisfied with only one woman.
Are you satisfied now?ที่เธอทำตอนนี้มันดีแล้วเหรอ
And he won't be satisfied until every Lycan's dead.และเขาจะไม่หยุดจนกว่าไลแคนทุกตัวจะตายหมด

satisfied ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
欲壑难填[yù hè nán tián, ㄩˋ ㄏㄜˋ ㄋㄢˊ ㄊㄧㄢˊ, 欲壑难填 / 慾壑難填] bottomless pit of desire (成语 saw); insatiable greed; carnal cravings are never satisfied and are a main obstruction on the path to enlightenment
强中自有强中手[qiáng zhōng zì yǒu qiáng zhōng shǒu, ㄑㄧㄤˊ ㄓㄨㄥ ㄗˋ ㄧㄡˇ ㄑㄧㄤˊ ㄓㄨㄥ ㄕㄡˇ, 强中自有强中手 / 強中自有強中手] However strong you are, there is always someone stronger; There is always sth more to learn (applied to art or learning).; Never be satisfied to rest on you laurels.; There is no room for complacency.
得意扬扬[dé yì yáng yáng, ㄉㄜˊ ㄧˋ ㄧㄤˊ ㄧㄤˊ, 得意扬扬 / 得意揚揚] immeasurably pleased with oneself (成语 saw); joyfully satisfied with oneself; proudly; an air of complacency; to crow over sth; variant of 得意洋洋|得意洋洋
得过且过[dé guò qiě guò, ㄉㄜˊ ㄍㄨㄛˋ ㄑㄧㄝˇ ㄍㄨㄛˋ, 得过且过 / 得過且過] satisfied just to get through (成语 saw); to muddle through; without high ambitions, but getting by
自足[zì zú, ㄗˋ ㄗㄨˊ, 自足] self-sufficient; satisfied with oneself
[qiè, ㄑㄧㄝˋ, 惬 / 愜] cheerful; satisfied
自满[zì mǎn, ㄗˋ ㄇㄢˇ, 自满 / 自滿] complacent; self-satisfied
不满[bù mǎn, ㄅㄨˋ ㄇㄢˇ, 不满 / 不滿] resentful; discontented; dissatisfied
[qiàn, ㄑㄧㄢˋ, 慊] dissatisfied
[jué, ㄐㄩㄝˊ, 觖] dissatisfied
[yóu, ㄧㄡˊ, 逌] distant; joyous; satisfied
地利人和[dì lì rén hé, ㄉㄧˋ ㄌㄧˋ ㄖㄣˊ ㄏㄜˊ, 地利人和] favorable geographical and social conditions (成语 saw); good location and the people satisfied
得意洋洋[dé yì yáng yáng, ㄉㄜˊ ㄧˋ ㄧㄤˊ ㄧㄤˊ, 得意洋洋] joyfully satisfied; to be immensely proud of oneself; proudly; an air of complacency
洋洋[yáng yáng, ㄧㄤˊ ㄧㄤˊ, 洋洋] vast; impressive; self-satisfied; immensely pleased with oneself
满意[mǎn yì, ㄇㄢˇ ㄧˋ, 满意 / 滿意] satisfied; pleased; to one's satisfaction
[kǎn, ㄎㄢˇ, 歁] unsatisfied (of eating)

satisfied ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
リア充[リアじゅう, ria juu] (n) (sl) (from リアル+充実) (See リアル,充実・1) a person who is satisfied with his or her real (offline) life
心行く[こころゆく, kokoroyuku] (v5k-s,vi) to be completely satisfied or contented
納得がいく;納得が行く[なっとくがいく, nattokugaiku] (exp,v5k-s) to understand and accept as valid (of a thought, action, etc.); to be satisfied with
したり顔[したりがお, shitarigao] (n,adj-no) self-satisfied look; triumphant expression
すっと(P);スッと;スーッと;すうっと[, sutto (P); sutsu to ; su-tsu to ; suutto] (adv,vs) (1) (on-mim) (スーッと and すうっと are more emphatic) straight; quickly; directly; all of a sudden; (2) (on-mim) quietly; gently; softly; (vs) (3) to feel refreshed; to feel satisfied; (P)
どや顔[どやがお, doyagao] (n) self-satisfied look; triumphant look
不満げ;不満気[ふまんげ, fumange] (adj-na) dissatisfied; discontented; glum; complaining
円満解決[えんまんかいけつ, enmankaiketsu] (n) amicable settlement; settling the case leaving no parties dissatisfied
収まりがつかない[おさまりがつかない, osamarigatsukanai] (exp) getting nowhere; becoming uncontrollable; getting out of hand; remaining unsatisfied
喜がる[よがる, yogaru] (v5r) to satisfy oneself; to feel satisfied; to be proud
大満足[だいまんぞく, daimanzoku] (adj-na,vs) completely satisfied; as pleased as can be
得心[とくしん, tokushin] (n,vs) consenting to; being convinced of; being satisfied; understanding
気が済む;気がすむ[きがすむ, kigasumu] (exp,v5m) to be satisfied; to feel good
満悦至極[まんえつしごく, man'etsushigoku] (n,adj-na) highly delighted; very pleased; deeply satisfied; brimming over with satisfaction
満更でもない[まんざらでもない, manzarademonai] (adj-i) not as dissatisfied (or annoyed) as (s)he would have us believe
物足りない[ものたりない, monotarinai] (adj-i) unsatisfied; unsatisfactory; (P)
独り善がり;一人善がり;独りよがり;一人よがり[ひとりよがり, hitoriyogari] (adj-na,n,adj-no) complacent; self-satisfied; self-important; conceited
甘んじる[あまんじる, amanjiru] (v1,vi) to content oneself with; to be resigned to (one's fate); to be contented (satisfied) with (one's lot)
甘んずる[あまんずる, amanzuru] (vz,vi) to content oneself with; to be resigned to (one's fate); to be contented (satisfied) with (one's lot)
納まらない[おさまらない, osamaranai] (adj-i) feeling grieved; unsatisfied
脂下がる[やにさがる, yanisagaru] (v5r,vi) to be complacent; to look self-satisfied
食い足りない[くいたりない, kuitarinai] (adj-i) (1) (See 食う・1,足りる・1) not eating enough; (2) unsatisfied; dissatisfied with; leaving something to be desired
飽く;厭く;倦く[あく, aku] (v5k,vi) (1) (arch) (See 飽きる) to tire of; to lose interest in; (2) to be satisfied; to enjoy; (3) (after the -masu stem of a verb) to do adequately
Japanese-English: COMDICT Dictionary
充足字句[じゅうそくじく, juusokujiku] satisfied token

satisfied ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อภิราม[adj.] (aphirām) EN: very satisfied FR: très satisfait
ชื่นชมยินดี[v.] (cheūnchomyi) EN: be pleased with ; be exultant ; be satisfied with ; be happy ; be thrilled ; rejoice FR:
ชื่นชอบ[v.] (cheūnchøp) EN: be satisfied ; be pleased ; impress ; like ; love ; be fond of FR: être passionné ; être enthousiaste
ชื่นใจ[v.] (cheūnjai) EN: be cheerful ; be happy ; be satisfied with ; be exultant FR:
ชอบใจ[v.] (chøpjai) EN: content ; be gratified ; be pleased ; be satisfied ; like FR: être content ; être satisfait
ดุษิต ; ดุสิต [n.] (dusit) EN: the fourth heaven ; the realm of delight ; the delightful realm ; the heaven of the satisfied gods ; [name of the fourth heavenly abode of which Santusita is the king] FR:
เอม[adj.] (ēm) EN: delightful ; perfectly content ; perfectly satisfied FR:
อึดอัด[v.] (eut-at) EN: have tight chest ; be suffocating ; feel uncomfortable ; be uneasy ; feel cramped ; be not satisfied FR: être mal à l'aise ; se sentir oppressé
อิ่ม[v.] (im) EN: be full ; be saturated ; be satiated ; have enough ; be replete ; be satisfied FR: être rassasié ; être repu
อิ่ม[adj.] (im) EN: satisfied ; replete FR: rassasié
อิ่มหนำ[adj.] (imnam) EN: fully satisfied ; satiated FR:
จุใจ[adj.] (jujai) EN: satisfied ; pleased ; glad ; thrilled FR: comblé ; aux anges
กันต์[adj.] (kan) EN: pleased ; satisfied FR:
กริ่ม[v.] (krim) EN: be happy ; be pleased ; be satisfied ; be contented FR:
มักน้อย[adj.] (maknøi) EN: unambitious ; modest ; easily satisfied ; unostentatious ; undemanding FR: humble ; modeste
หนำ[adj.] (nam) EN: satisfied FR:
หนำใจ[adj.] (namjai) EN: satisfied ; fulfilled ; to one's satisfaction FR:
พึงใจ[adj.] (pheungjai) EN: pleased (with) ; satisfied (with) ; content (with) ; satisfactory FR: satisfait
พอใจ[v.] (phøjai) EN: satisfy ; be pleased ; be content ; be satisfied ; approve FR: être satisfait ; être content
พอใจ[adj.] (phøjai) EN: satisfied ; pleased ; happy FR: satisfait ; content ; ravi
สะใจ[adj.] (sajai) EN: satisfied FR: satisfait
สวาท[v.] (sawāt) EN: love ; be satisfied with FR:
สมใจ[v. exp.] (som jai) EN: be satisfied with ; content oneself with ; achieve one 's purpose ; be satisfying FR:
เต็มอิ่ม[adj.] (tem im) EN: more than satisfied ; sufficiently FR: assouvi ; rassasié ; comblé ; repu ; saturé
ถึงใจ[v.] (theungjai) EN: be satisfied FR:
ถูกอกถูกใจ[v.] (thūkokthūkj) EN: be content ; be pleased ; be satisfied ; be happy FR:
อารมณ์ค้าง[X] (ārom khāng) EN: unsatisfied ; leftover feelings FR:
ฮึกฮัก[adj.] (heuk-hak) EN: dissatisfied FR:
ฮึ่ม[v.] (heum) EN: be dissatisfied FR:
เคือง[v.] (kheūang) EN: be angry with ; be annoyed ; be offended ; take offense ; be indignant ; be dissatisfied ; be resentful ; be irate ; be enraged ; be provoked FR: être faché contre ; être offensé ; être indigné ; être froissé ; éprouver du ressentiment
ไม่น่าพอใจ[X] (mai mā phø ) EN: dissatisfied FR: insatisfait
ไม่พอใจ[adj.] (mai phøjai) EN: discontent ; dissatisfied ; displeased FR: mécontent ; insatisfait ; pas satisfait
เง้า[v.] (ngao) EN: be displeased ; be angry ; be annoyed ; be dissatisfied FR: bouder ; faire la tête ; faire la moue
ตาขวาง[adj.] (tākhwāng) EN: annoyed ; unsatisfied FR:

satisfied ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hoch zufrieden; hochzufrieden [alt] {adj}very satisfied

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า satisfied
Back to top